Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia z biogeografią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-EKOBIO
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekologia z biogeografią
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. II r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ekologia jako dziedzina nauki. Oddziaływania organizm - środowisko. Podstawy ekofizjologii. Ekologia ewolucyjna. Bioenergetyka ekologiczna. Ekologia oddziaływań międzygatunkowych. Teoria populacji. Analizy demograficzne, struktura i organizacja populacji. Koncepcja metapopulacji. Teoria ekosystemu. Elementy ekologii krajobrazu. Teoria biogeografii wysp. Rozmieszczenie roślin i zwierząt na Ziemi, biomy, krainy zoogeograficzne. Ekologia a problemy współczesnego świata. Zastosowania ekologii w praktyce ochrony przyrody i kształtowania środowiska.

Pełny opis:

Ekologia jako dziedzina nauki, zakres zainteresowań, definicja. Oddziaływania organizm - środowisko, tolerancja ekologiczna, czynniki ograniczające, nisza ekologiczna. Podstawy ekofizjologii - przystosowanie organizmów do środowiska, aklimatyzacja, ekotypy. Ekologia ewolucyjna, dobór naturalny, adaptacja, rola środowiska, strategie życiowe a historie życia organizmów. Bioenergetyka ekologiczna: budżety energetyczne organizmów, produktywność, wydajności ekologiczne. Ekologia oddziaływań międzygatunkowych: drapieżnictwo, konkurencja, pasożytnictwo. Koncepcja zespołu ekologicznego. Teoria populacji. Analizy demograficzne, struktura i organizacja populacji. Koncepcja metapopulacji. Teoria ekosystemu, cykle biogeochemiczne, produkcja pierwotna i wtórna, łańcuchy i sieci troficzne, sieci zależności paratroficznych w biocenozie. Pojęcie fitocenozy. Dyspersja organizmów i selekcja siedlisk jako czynniki wpływające na rozmieszczenie organizmów w przestrzeni. Elementy ekologii krajobrazu. Teoria biogeografii wysp. Rozmieszczenie roślin i zwierząt na Ziemi, biomy, krainy zoogeograficzne. Ekologia a problemy współczesnego świata. Perspektywy i tendencje rozwoju Ekologii w Polsce i na świecie. Zastosowania ekologii w praktyce ochrony przyrody i kształtowania środowiska.

Literatura:

Krebs Ch.J., Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. PWN, Warszawa 2001.

Weiner J., Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii ogólnej. PWN, Warszawa 1999.

Falińska K., Ekologia roślin. PWN, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- rozumie podstawowe pojęcia ekologiczne,

- rozumie zasady funkcjonowania populacji, ekosystemów i innych jednostek ekologicznych,

- rozpoznaje podstawowe typy zagrożeń antropogenicznych,

- wyjaśnia i interpretuje przebieg i znaczenie poznanych procesów ekologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena efektów kształcenia odbywa się w formie egzaminu testowego.

Student ma prawo do powtórnego przystąpienia do egzaminu, jeżeli wcześniej uzyskał ocenę pozytywną. Oceną z egzaminu poprawkowego jest oceną końcową.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Mysłajek
Prowadzący grup: Robert Mysłajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Mysłajek
Prowadzący grup: Robert Mysłajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)