Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka odpadami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-GS
Kod Erasmus / ISCED: 07.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gospodarka odpadami
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. III r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ogólna wiedza o procesach zachodzących w środowisku przyrodniczym, z uwzględnieniem szczególnym środowiska geologicznego. Wiedza z zakresu elementów budownictwa, mechaniki kał i gruntów, struktur mineralnych, geologii stosowanej, geologii inżynierskiej, geochemii i chemii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Rodzaje odpadów, miejsca ich powstawania, i sposoby ich unieszkodliwiania. Struktura organizacyjna gospodarki odpadami w Polsce. Zasady gospodarki obiegu zamkniętego. Segregacja, ponowne wykorzystanie, recykling i składowanie. Sposoby składowania odpadów – składowiska powierzchniowe: mokre, suche; podziemne Odpady jako zagrożenie fizyczne, biologiczne i chemiczne dla środowiska. Sposoby ograniczania wpływu składowanych odpadów na środowisko:

wybór lokalizacji składowisk odpadów: uwarunkowania geośrodowiskowe;

Konstrukcje składowisk odpadów: przykłady w Polsce i zagranicą;

Pełny opis:

1. Rodzaje odpadów i sposoby ich unieszkodliwiania;

2. Odpady jako zagrożenie fizyczne, biologiczne i chemiczne dla środowiska;

3. Sposoby ograniczania składowania odpadów, tym samym negatywnego wpływu składowanych odpadów na środowisko, a w szczególności na środowisko geologiczne:

4. sposoby składowania odpadów – składowiska powierzchniowe: mokre, suche; podziemne oraz zagrożenia dla środowiska wynikające z tych sposobów składowania odpadów

5. Konstrukcje składowisk odpadów: przykłady w Polsce i zagranicą;

6. Struktura organizacyjna gospodarki odpadami w Polsce.

7. Zasady gospodarki obiegu zamkniętego.

8. Segregacja, ponowne wykorzystanie, recykling, wykorzystanie energetyczne i rolnicze odpadów, składowanie.

Literatura:

Łuczak-Wilamowska B., 2013 – Uwarunkowania geologiczne składowania odpadów komunalnych. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego nr 455, 1-142.

Majer E., Łuczak-Wilamowska B., Wysokiński L., Drągowski A. 2007 - Zasady oceny przydatności gruntów spoistych Polski do budowy mineralnych barier izolacyjnych Warszawa

Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M., 1993 - Energetyka a ochrona środowiska, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Rosik-Dulewska C., 2008 – Podstawy gospodarowania odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 o odpadach

Ustawa z dn. 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rozporządzenie Ministra Środowiska o składowaniu odpadów w wyrobiskach podziemnych

Efekty uczenia się:

Po odbyciu zajęć student potrafi zidentyfikować zagrożenia dla środowiska wynikające z gromadzenia i składowania różnych typów odpadów w różnych rodzajach składowisk; potrafi analizować gospodarkę odpadami w ujęciu przepisów prawnych i aspektów środowiskowych; potrafi analizować walory środowiskowe oraz poszczególne jego elementy pod kątem odpowiedniej lokalizacji składowisk odpadów i wykorzystania gruntów do ich konstruowania.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Łuczak-Wilamowska
Prowadzący grup: Beata Łuczak-Wilamowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Łuczak-Wilamowska
Prowadzący grup: Beata Łuczak-Wilamowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)