Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-OOS-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. III r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ogólna wiedza z zakresu budownictwa, ekologii, toksykologii, hydrogeochemii, geologii dynamicznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawy prawne oraz istota ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie metodyki badań i procedur obowiązujących w Polsce; rodzaje dokumentacji sporządzanych w ramach ocen oddziaływania na środowisko. Omówienie oddziaływań na środowisko przykładowych przedsięwzięć: górnictwa, budownictwa wodnego, budownictwa liniowego, składowisk odpadów oraz systemów obserwacyjnych na różnych etapach powstawania przedsięwzięcia, w szczególności w odniesieniu do monitoringu przyrody nieożywionej.

Pełny opis:

1. Idea i podstawy prawne dokonywania ocen oddziaływania przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko, ochrony środowiska.

2. Pozwolenia zintegrowane, raporty ocen oddziaływania na środowisko i przeglądy ekologiczne – zasady i zakresy ich wykonywania.

3. Oceny oddziaływań na środowisko w planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym terenu.

4. Zasada zrównoważonego rozwoju w ocenach oddziaływań przedsięwzięć na środowisko (udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska, obszary Natura 2000).

5. Procedury ocen oddziaływania na środowisko w procesach inwestycyjnych.

6. Oceny oddziaływań związane z odkształceniami powierzchni terenu.

7. Oddziaływanie gruntów antropogenicznych.

8. Oddziaływanie związane z gospodarowaniem odpadami.

9. Podatność (wrażliwość) skał i gruntów na działanie czynników antropogenicznych.

10. Zagrożenia geologiczne uaktywniane lub wywołane przez człowieka.

11. Wpływ obiektów budownictwa wodnego na środowisko w fazie wykonawstwa i eksploatacji:

12. Wpływ obiektów liniowych na środowisko, głównie geologiczne.

13. Obiekty mogące znacząco oddziaływać na środowisko - procedury, raporty.

14. Wpływ zabudowy na powierzchnie ekologicznie czynne.

15. Zanieczyszczenia chemiczne i bakteriologiczne wód i gruntów.

16. Oddziaływanie, zmieniających się w czasie czynników zewnętrznych, na obiekty zabytkowe i monumentalne – przykłady z Egiptu, Europy i Polski.

17. Ograniczanie wpływu na środowisko terenów zdewastowanych – rekultywacja i zagospodarowanie.

18. Opracowania kartograficzne i środowiskowe.

Literatura:

A. Drągowski, Łuczak-Wilamowska B.– 2005 Uwarunkowania stosowalności iłów jako izolacyjnych barier geologicznych na przykładzie iłów ze złoża w Budach Mszczonowskich. [w:] Przegląd Geologiczny 8/2005 T: 53 str. 687 – 690.

Majer E., Łuczak-Wilamowska B., Wysokiński L., Drągowski A. 2007 - Zasady oceny przydatności gruntów spoistych Polski do budowy mineralnych barier izolacyjnych Warszawa.

Pawlaczyk-Szpilowa M., 1980 - Mikrobiologia wody i ścieków. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.

Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M., 1993 - Energetyka a ochrona środowiska, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Zadroga B., Olańczuk-Neyman K. 2001 – ochrona i rekultywacja podłoża gruntowego. Aspekty geotechniczno-budowlane. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska.

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 o odpadach.

Ustawa z dn. 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozporządzenie Ministra Środowiska o składowaniu odpadów w podziemnych wyrobiskach.

Ustawa prawo budowlane.

Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze.

Efekty uczenia się:

Po wysłuchaniu cyklu wykładów student:

- identyfikuje zagrożenia dla środowiska wywołane działalnością człowieka w różnych dziedzinach swojej działalności,

- potrafi wykonać dokumentacje wymagane przez prawodawstwo z zastosowaniem procedur badawczych i administracyjnych,

- dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska,

- zna narzędzia zarządzania ochroną środowiska,

- przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze,

- rozumie miejsce polityki ochrony środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju w życiu społeczno – gospodarczym,

- stosuje zasady warsztatu pracy naukowej lub projektowej samodzielnie i w zespole,

- wykorzystuje modele środowiskowe do interpretacji zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej,

- łączy informacje pochodzące z różnych źródeł w celu weryfikacji istniejących poglądów i hipotez,

- identyfikuje słabe i mocne strony standardowych działań podejmowanych dla rozwiązania problemów środowiskowych,

- tworzy krytyczne opracowania w zakresie ochrony środowiska stosując poprawną dokumentację,

- sporządza proste raporty oraz wytyczne do ekspertyz na podstawie zebranych danych; ocenia skutki środowiskowe w planach przestrzennego zagospodarowania,

- jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z ochroną środowiska,

- jest świadomy politycznych i społeczno - ekonomicznych uwarunkowań ochrony środowiska,

- rozumie potrzeby poszukiwania nowych technologii,

- rozwija świadomość ekologiczną u siebie i w otoczeniu i respektuje zasady bezpieczeństwa ekologicznego,

- wskazuje słabe i mocne strony swoich umiejętności, postaw i działań; wykazuje krytyczną postawę wobec plagiatu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Egzamin poprawkowy pisemny

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Łuczak-Wilamowska
Prowadzący grup: Beata Łuczak-Wilamowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Łuczak-Wilamowska
Prowadzący grup: Beata Łuczak-Wilamowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)