Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami w ochronie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-ZPOŚ
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami w ochronie środowiska
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia wprowadzające do samodzielnego opracowywania opisów projektów zarządzania projektami w ochronie środowiska.

Pełny opis:

Zakres tematyczny ćwiczeń:

Godzina 1 i 2 – Do czego może przydać się zarządzanie projektami? Co to jest projekt? Z dziejów zarządzania projektami. Dlaczego warto stosować zarządzanie projektami?

Godzina 3 i 4 – Jak prawidłowo zdefiniować cel projektu. Badania potrzeb.

i uwarunkowań. Analiza problemów. Drzewo problemów. Potrzeby i uwarunkowania w projektach ekologicznych. Kim są interesariusze?

Godzina 5 i 6 – Uczestnicy projektu. Zakres projektu. Jak prawidłowo podzielić projekt na zadania? Jak opisywać zadania? Kamienie milowe. Zasoby.

Godzina 7 i 8 – Ćwiczenia z opracowywania zadań i analizy zasobów.

Godzina 9 i 10 – Tworzenie budżetu. Listy kontrolne.

Godzina 11 i 12 – Ćwiczenia z tworzenia budżetu.

Godzina 13 i 14 – Harmonogram projektu. Ścieżka krytyczna projektu. Ćwiczenia z harmonogramu projektu.

Godzina 15 i 16 – Monitoring projektu. Ewaluacja projektu. Zarządzania zmianą w projekcie. Sprawozdawczość w projekcie. Rozliczenia finansowe. Zamykanie projektu.

Godzina 17 i 18 - Realizacja projektu. Kierowanie projektem. Ryzyko w projekcie.

Godzina 19 i 20 – Techniki zarządzania projektami – Prince2, MTP.

Godzina 21 i 22 – Projekt a wniosek o grant. Techniki pisania wniosków o dofinansowanie.

Godzina 23 i 24 – Ćwiczenia z przygotowywania wniosków o grant. Pierwsza analiza prac nad projektem w grupach.

Godzina 25 i 26 - Skąd pozyskiwać fundusze na projekty ekologiczne? Jak pozyskiwać fundusze na projekty ekologiczne? Druga analiza prac nad projektem w grupach.

Godzina 27 i 28 – Zarządzanie pracą własną i czasem – ćwiczenia z kreatywności, planowania i zarządzania czasem. Mindmapping, Getting Things Done, Zen to Done i inne. Porządkowanie chaosu. Omówienie uwag do prac w grupach.

Godzina 29 i 30 – Komercyjne projekty w ochronie środowiska. Biznesplany w działalności ekologicznej. Wnioski końcowe i podsumowanie.

Literatura:

Podręczniki: Wymaganego brak, zalecane materiały dostępne są nieodpłatnie w sieci WWW i zostaną omówione na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Student po zakończeniu ćwiczeń będzie potrafił samodzielnie przygotować projekt przedsięwzięcia ekologicznego, a także zyska wiedzę w zakresie realizacji projektu oraz pozyskiwania funduszy na projekty.

Metody i kryteria oceniania:

Jakość opracowania pisemnego projektu zaliczeniowego (praca indywidualna)

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)