Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fonetyka korektywna języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-1SFKJAO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fonetyka korektywna języka angielskiego
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru I w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Po zakończeniu kursu studenci posiadają wiedzę w zakresie podstawowych różnic w wymawianiu dźwięków mowy między językiem polskim a angielskim i są w stanie tę wiedzę stosować w dalszych etapach nauki wymowy.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Głównym celem kursu jest wspomaganie studentów w korygowaniu i pozbywaniu się niekorzystnych cech własnej wymowy i w osiągnięciu wymowy prawidłowej, umożliwiającej płynną komunikację i późniejsze nauczanie; rozbudzenie świadomości oraz wrażliwości fonetycznej studentów; przygotowanie ich do samodzielnej pracy nad własną wymową angielską. Zajęcia obejmują ćwiczenia artykulacyjne na poziomie segmentalnym jak i suprasegmentalnym oraz przyswojenie zapisu fonetycznego.

Pełny opis:

Celem kursu jest wspomaganie studentów w korygowaniu i pozbywaniu się niekorzystnych cech własnej wymowy; eliminowanie typowych błędów w wymowie angielskiej wynikających z różnic między systemami dźwiękowymi języka rodzimego i języka angielskiego na poziomie dźwięków mowy (samogłoski, spółgłoski) i prozodii (akcent wyrazowy i zdaniowy, intonacja); wspomaganie w osiągnięciu oczekiwanej od nauczyciela języka angielskiego płynności i poprawności wymowy (w odniesieniu do wybranego za wzór/model akcentu); rozbudzenie świadomości oraz wrażliwości fonetycznej studentów; przygotowanie ich do samodzielnej pracy nad własną wymową angielską w oparciu od dostępne narzędzia; wprowadzenie wybranych elementów opisu fonetycznego języka angielskiego oraz zagadnień fonologicznych.

Program zajęć obejmuje opis oraz intensywny trening artykulacji spółgłosek i samogłosek; wybranych zjawisk alofonicznych; fonetykę międzywyrazową; asymilacje oraz elizje; słabe i mocne formy wyrazów gramatycznych; przycisk wyrazowy, rytm oraz intonację; porównanie angielskiego i amerykańskiego standardu wymowy (SES oraz GA); wybrane zagadnienia z fonetyki języka polskiego; transkrypcję fonetyczną (fonemiczną, alofoniczną). Kurs prowadzony jest w trybie mieszanym (14 godzin stacjonarnie + 16 godzin zdalnie, asynchronicznie)

Literatura:

Allen, W.S., Living English Speech, Longmans, London, 1959.

Arnold, G. F. &. Gimson, A. C., English pronunciation practice. London University Press,

London, 1968.

Brazil, D., Pronunciation for advanced learners of English, CUP, Cambridge, 1994.

Cruttenden, A., Gimson's pronunciation of English, Edward Arnold, London, 1994, 2014.

Crystal, D., A dictionary of linguistics and phonetics, Blackwell, Oxford, 1996.

Hawkins, P., Introducing phonology, Routledge, London, 1992.

Jassem, W., Exercises in English pronunciation, PWN, Warszawa, 1995.

Jones, D. An English pronouncing dictionary, (15th ed), Roach, P.& Hartman, J. (eds), CUP, Cambridge, 1997.

Knowles, G. O., Patterns of spoken English, Longman, London, 1984.

Mortimer, C., Sound right! Longman, London, 1975.

O’Connor, J.D., Better English Pronunciation, CUP, Cambridge, 1980.

Ponsonby, M., How now brown cow? A course in the pronunciation of English, Prentice Hall, London, 1987.

Reszkiewicz, A., Correct your English pronunciation, PWN, Warszawa, 1981.

Roach, P., English phonetics and phonology, (2nd ed), CUP, Cambridge, 1991.

Roach, P., Introducing phonetics, Penguin, London, 1992.

Sobkowiak, W., English phonetics for Poles, Bene Nati, Poznań, 1996.

Underhill, A., Sound foundations, Heinemann, Oxford, 1994.

Wells, J. C. & Colson, G., Practical phonetics, Pitman, London, 1971.

Wells, J. C., Accents of English, CUP, Cambridge, 1982.

Wells, J. C., Longman pronunciation dictionary, Longman, Harlow, 2000.

Wełna, J., English spelling and pronunciation, PWN, Warszawa, 1982.

Efekty uczenia się:

K_W02:

Absolwent zna niezbędną terminologię z zakresu językoznawstwa, właściwą dla nauczania języków obcych

K_W16:

w znaczącym zakresie procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego angielskim, ich prawidłowości i zakłócenia

C.W7:

znaczenie języka jako narzędzia pracy nauczyciela: problematykę pracy z uczniami z ograniczoną znajomością języka polskiego lub zaburzeniami komunikacji językowej, metody porozumiewania się w celach dydaktycznych – sztukę wykładania i zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów, praktyczne aspekty wystąpień publicznych – poprawność językową, etykę języka, etykietę korespondencji tradycyjnej i elektronicznej oraz zagadnienia związane z emisją głosu – budowę, działanie i ochronę narządu mowy i zasady emisji głosu

K_U01

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w języku polskim i angielskim,

K_U09

dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające zmian w przyszłym działaniu

K_U12

porozumiewać się w języku angielskim z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych,

ze wszystkimi uczestnikami procesu dydaktycznego oraz ze specjalistami w zakresie językoznawstwa, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych, w języku angielskim

K_U14

przygotować wystąpienia ustne oraz wypowiadać się publicznie w języku angielskim, na tematy dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U22

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii (ICT) w języku angielskim

K_K01

Absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie

K_K02

refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności,ciągłego dokształcania się zawodowego

i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia

K_K05

współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

C.K2:

skutecznego korygowania swoich błędów językowych i doskonalenia aparatu emisji głosu

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, zadania domowe z transkrypcji fonetycznej, systematyczna ocena opanowania poszczególnych dźwięków mowy (czytanie np. dialogów na ocenę), regularne testy z transkrypcji. Ocena końcowa jest średnią wypadkową wszystkich ocen. Materiały do pracy własnej w ramach zajęć asynchronicznych udostępniane są na stronie kursu na platformie Kampus 1 lub 2. Terminowe realizowanie zadań na platformie jest warunkiem zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Cyran
Prowadzący grup: Marek Biedrzycki, Eugeniusz Cyran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie z symbolami fonetycznymi IPA i zasadami transkrypcji fonetycznej. Porównanie dźwięków mowy j. polskiego z j. angielskim. Ćwiczenia kondycyjne na poszczególne samogłoski i spółgłoski angielskie.

Pełny opis:

Zapoznanie z symbolami fonetycznymi IPA i zasadami transkrypcji fonetycznej oraz regularne warsztaty i prace domowe z transkrypcji pojedynczych słów i zdań. Porównanie dźwięków mowy j. polskiego z j. angielskim połączone z ćwiczeniami kondycyjnymi nieobejmującymi poszczególne samogłoski i spółgłoski angielskie w pojedynczych wyrazach oraz zdaniach, na podstawie naturalnych dialogów. Zapoznanie z podstawową literaturą oraz najlepszymi słownikami wymowy.

Literatura:

Allen, W.S., Living English Speech, Longmans, London, 1959.

Arnold, G. F. &. Gimson, A. C., English pronunciation practice. London University Press,

London, 1968.

Brazil, D., Pronunciation for advanced learners of English, CUP, Cambridge, 1994.

Cruttenden, A., Gimson's pronunciation of English, Edward Arnold, London, 1994, 2014.

Crystal, D., A dictionary of linguistics and phonetics, Blackwell, Oxford, 1996.

Hawkins, P., Introducing phonology, Routledge, London, 1992.

Jassem, W., Exercises in English pronunciation, PWN, Warszawa, 1995.

Jones, D. An English pronouncing dictionary, (15th ed), Roach, P.& Hartman, J. (eds), CUP, Cambridge, 1997.

Knowles, G. O., Patterns of spoken English, Longman, London, 1984.

Mortimer, C., Sound right! Longman, London, 1975.

O’Connor, J.D., Better English Pronunciation, CUP, Cambridge, 1980.

Ponsonby, M., How now brown cow? A course in the pronunciation of English, Prentice Hall, London, 1987.

Reszkiewicz, A., Correct your English pronunciation, PWN, Warszawa, 1981.

Roach, P., English phonetics and phonology, (2nd ed), CUP, Cambridge, 1991.

Roach, P., Introducing phonetics, Penguin, London, 1992.

Sobkowiak, W., English phonetics for Poles, Bene Nati, Poznań, 1996.

Underhill, A., Sound foundations, Heinemann, Oxford, 1994.

Wells, J. C. & Colson, G., Practical phonetics, Pitman, London, 1971.

Wells, J. C., Accents of English, CUP, Cambridge, 1982.

Wells, J. C., Longman pronunciation dictionary, Longman, Harlow, 2000.

Wełna, J., English spelling and pronunciation, PWN, Warszawa, 1982.

Uwagi:

możliwe 2 nieobecności podczas semestru

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)