Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fonetyka języka angielskiego dla nauczycieli I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-2SFDNJOI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fonetyka języka angielskiego dla nauczycieli I
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru II w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Po zakończeniu kursu studenci posiadają pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie sposobu i zasad wymawiania dźwięków mowy w języku angielskim biorąc pod uwagę ich wzajemne wpływy w kontekście wyrazowym i zdaniowym; są w stanie tę wiedzę stosować w dalszych etapach własnej nauki wymowy

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest rozwijanie i kształtowanie świadomości oraz wrażliwości fonetycznej studentów; przygotowanie ich do samodzielnej pracy nad własną wymową angielską; dalsze wspomaganie studentów w pozbywaniu się niekorzystnych cech własnej wymowy i w osiągnięciu wymowy prawidłowej, umożliwiającej płynną komunikację i późniejsze nauczanie

Pełny opis:

Celem kursu jest rozwijanie i kształtowanie świadomości oraz wrażliwości fonetycznej studentów; dalsze wspomaganie studentów w pozbywaniu się niekorzystnych cech własnej wymowy, a także w osiągnięciu oczekiwanej od nauczyciela języka angielskiego płynności i poprawności wymowy (w odniesieniu do wybranego za wzór/model akcentu); przygotowanie ich do samodzielnej pracy nad własną wymową angielską i nieustannym jej doskonaleniem; wprowadzenie wybranych elementów opisu fonetycznego języka angielskiego oraz zagadnień fonologicznych, niezbędnych w zakresie doskonalenia wymowy.

Program zajęć obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczny trening prawidłowej artykulacji spółgłosek i samogłosek; istotne zjawiska alofoniczne i alomorficzne, fonetykę międzywyrazową; asymilacje oraz elizje; słabe i mocne formy wyrazów gramatycznych; przycisk wyrazowy i zdaniowy, rytm oraz intonację; porównanie angielskiego i amerykańskiego standardu wymowy (SES oraz GA); wybrane zagadnienia z fonetyki języka polskiego; transkrypcję fonetyczną (fonemiczną, alofoniczną)

Literatura:

Allen, W.S., Living English Speech, Longmans, London, 1959.

Arnold, G. F. &. Gimson, A. C., English pronunciation practice. London University Press,

London, 1968.

Brazil, D., Pronunciation for advanced learners of English, CUP, Cambridge, 1994.

Cruttenden, A., Gimson's pronunciation of English, Edward Arnold, London, 1994, 2014.

Crystal, D., A dictionary of linguistics and phonetics, Blackwell, Oxford, 1996.

Hawkins, P., Introducing phonology, Routledge, London, 1992.

Jassem, W., Exercises in English pronunciation, PWN, Warszawa, 1995.

Jones, D. An English pronouncing dictionary, (15th ed), Roach, P.& Hartman, J. (eds), CUP, Cambridge, 1997.

Knowles, G. O., Patterns of spoken English, Longman, London, 1984.

Mortimer, C., Sound right! Longman, London, 1975.

O’Connor, J.D., Better English Pronunciation, CUP, Cambridge, 1980.

Ponsonby, M., How now brown cow? A course in the pronunciation of English, Prentice Hall, London, 1987.

Reszkiewicz, A., Correct your English pronunciation, PWN, Warszawa, 1981.

Roach, P., English phonetics and phonology, (2nd ed), CUP, Cambridge, 1991.

Roach, P., Introducing phonetics, Penguin, London, 1992.

Sobkowiak, W., English phonetics for Poles, Bene Nati, Poznań, 1996.

Underhill, A., Sound foundations, Heinemann, Oxford, 1994.

Wells, J. C. & Colson, G., Practical phonetics, Pitman, London, 1971.

Wells, J. C., Accents of English, CUP, Cambridge, 1982.

Wells, J. C., Longman pronunciation dictionary, Longman, Harlow, 2000.

Wełna, J., English spelling and pronunciation, PWN, Warszawa, 1982.

Efekty uczenia się:

K_W02:

Absolwent zna niezbędną terminologię z zakresu językoznawstwa, właściwą dla nauczania języków obcych

K_W16:

w znaczącym zakresie procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego angielskim, ich prawidłowości i zakłócenia

C.W7.

znaczenie języka jako narzędzia pracy nauczyciela: problematykę pracy z uczniami z ograniczoną znajomością języka polskiego lub zaburzeniami komunikacji językowej, metody porozumiewania się w celach dydaktycznych – sztukę wykładania i zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów, praktyczne aspekty wystąpień publicznych – poprawność językową, etykę języka, etykietę korespondencji tradycyjnej i elektronicznej oraz zagadnienia związane z emisją głosu – budowę, działanie i ochronę narządu mowy i zasady emisji głosu.

K_U01

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w języku polskim i angielskim,

K_U09

dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające zmian w przyszłym działaniu

K_U12

porozumiewać się w języku angielskim z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze wszystkimi uczestnikami procesu dydaktycznego oraz ze specjalistami w zakresie językoznawstwa, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych, w języku angielskim

K_U14

przygotować wystąpienia ustne oraz wypowiadać się publicznie w języku angielskim, na tematy dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U22

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii (ICT) w języku angielskim

K_K01

Absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie

K_K02

refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego

i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia

K_K05

współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

C.K2:

skutecznego korygowania swoich błędów językowych i doskonalenia aparatu emisji głosu.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, zadania domowe z transkrypcji fonetycznej, systematyczna ocena opanowania poszczególnych dźwięków mowy (czytanie np. dialogów na ocenę), regularne testy z transkrypcji. Ocena końcowa jest średnią wypadkową wszystkich ocen.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Cyran
Prowadzący grup: Marek Biedrzycki, Eugeniusz Cyran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Ćwiczenia kondycyjne na poszczególne samogłoski i spółgłoski angielskie z uwzględnieniem procesów fonetycznych zależnych od kontekstu. Elementy prozodii. Stosowanie transkrypcji fonetycznej w praktyce.

Pełny opis:

Ćwiczenia kondycyjne na poszczególne samogłoski i spółgłoski angielskie z uwzględnieniem procesów fonetycznych zależnych od kontekstu. Unikanie procesów fonetycznych i fonologicznych wynikających z wpływu języka rodzimego. Rozróżnienie spółgłosek na mocne/słabe i ich wpływ na długość poprzedniej samogłoski oraz na procesy związane ze spółgłoskami w różnych kontekstach. Elementy rytmu i intonacji. Kontekstualne zmiany dźwiękowe (alofonia) związana z kontekstem fonetycznym (bezpośrednie sąsiedztwo dźwięków) lub fonologicznym (pozycja w sylabie), oraz (alomorfia) związana z wpływem granic morfologicznych na wymowę. Akcent wyrazowy i efekt redukcji samogłosek. Akcent zdaniowy i wpływ na znaczenie. Fonetyka międzywyrazowa. Wprowadzenie form słabych wyrazów gramatycznych. Regularne warsztaty i prace domowe z transkrypcji pojedynczych słów i zdań przy użyciu wybranych słowników

Literatura:

Allen, W.S., Living English Speech, Longmans, London, 1959.

Arnold, G. F. &. Gimson, A. C., English pronunciation practice. London University Press,

London, 1968.

Brazil, D., Pronunciation for advanced learners of English, CUP, Cambridge, 1994.

Cruttenden, A., Gimson's pronunciation of English, Edward Arnold, London, 1994, 2014.

Crystal, D., A dictionary of linguistics and phonetics, Blackwell, Oxford, 1996.

Hawkins, P., Introducing phonology, Routledge, London, 1992.

Jassem, W., Exercises in English pronunciation, PWN, Warszawa, 1995.

Jones, D. An English pronouncing dictionary, (15th ed), Roach, P.& Hartman, J. (eds), CUP, Cambridge, 1997.

Knowles, G. O., Patterns of spoken English, Longman, London, 1984.

Mortimer, C., Sound right! Longman, London, 1975.

O’Connor, J.D., Better English Pronunciation, CUP, Cambridge, 1980.

Ponsonby, M., How now brown cow? A course in the pronunciation of English, Prentice Hall, London, 1987.

Reszkiewicz, A., Correct your English pronunciation, PWN, Warszawa, 1981.

Roach, P., English phonetics and phonology, (2nd ed), CUP, Cambridge, 1991.

Roach, P., Introducing phonetics, Penguin, London, 1992.

Sobkowiak, W., English phonetics for Poles, Bene Nati, Poznań, 1996.

Underhill, A., Sound foundations, Heinemann, Oxford, 1994.

Wells, J. C. & Colson, G., Practical phonetics, Pitman, London, 1971.

Wells, J. C., Accents of English, CUP, Cambridge, 1982.

Wells, J. C., Longman pronunciation dictionary, Longman, Harlow, 2000.

Wełna, J., English spelling and pronunciation, PWN, Warszawa, 1982.

Uwagi:

możliwe 2 nieobecności podczas semestru

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)