Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Media i komunikowanie społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-2SMIKSO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media i komunikowanie społeczne
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru II w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest omówieniu relacji zachodzących między: komunikowaniem, komunikowaniem się, komunikowaniem masowym oraz międzykulturowym. Szczegółowej analizie poddany zostanie proces komunikowania jako wielofunkcyjny i wieloczynnikowy mechanizm o charakterze więziotwórczym i kulturotwórczym. Przedmiotem rozważań jest także polski system medialny oraz przyczyny i skutki jego przemian na przestrzeni dekad.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu realizowane są następujące tematy ujęte w trzech blokach problemowych poświęconych podstawom nauki o komunikowaniu, komunikowaniu społecznemu oraz systemom medialnym:

Blok I Podstawowe pojęcia nauki o komunikowaniu

1. Wprowadzenie terminologiczne

2. Komunikowanie międzyludzkie jako proces. Klasyfikacja procesów komunikowania.

3. Komunikowanie informacyjne a komunikowanie perswazyjne. Wykorzystanie zasad wpływu społecznego w komunikowaniu perswazyjnym.

4. Komunikowanie werbalne a komunikowanie niewerbalne.

Blok II Komunikowanie publiczne i polityczne

5. Komunikowanie masowe – charakterystyka zjawiska. Rozróżnienie między komunikowaniem publicznym i politycznym. Uczestnicy procesu komunikowania publicznego i politycznego.

6. Społeczne kampanie komunikacyjne.

7. Przemówienie publiczne. Typy i proces przygotowania przemówienia publicznego.

Blok III Systemy medialne

8. Polityczne funkcje mediów – doktryny medialne.

9. Pojęcie systemu medialnego. Transformacja polskiego systemu medialnego.

10. Nowe media a polityka.

Literatura:

Podręczniki

Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007.

Dobek-Ostrowska B., Media masowe i aktorzy polityczni, Wrocław 2004

Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R., Teoria komunikowania publicznego i politycznego. Wprowadzenie, Wrocław 2007.

Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Astrum, Wrocław 1998.

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007.

Michalczyk S., Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005.

Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Warszawa 2007.

Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

Castells M., Wiek informacji: ekonomia, społeczeństwo i kultura, tom I Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008.

Gajda J., Edukacja medialna, Toruń 2004.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2000.

Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003.

Habielski R., Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku, Warszawa 2009.

Jakubowicz K., Media a demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli, Warszawa 2013.

Kunczik M., Zipfel A., Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Warszawa 2000.

Przybylska A., Internet a reforma instytucji demokratycznych: nadzieje, wyzwania, porażki, [w:] Internet - społeczne aspekty medium, red. Ł. Jonak i in., Warszawa 2006.

Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Warszawa – Bielsko-Biała 2007.

Efekty uczenia się:

K_W01 Student zna w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, teorie, instytucje, procesy, zjawiska z zakresu dziedzin nauki o komunikowaniu oraz medioznawstwa.

KW_02 Student posługuje się niezbędną terminologią z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: nauka o komunikowaniu, psychologia, nauki o kulturze i religii, historia mediów.

K_W08 Student jest wstanie wskazać różnorodnych uczestników działalności komunikacyjnej, komunikacji masowej w sferach kultury, polityki i życia społecznego.

K_W16 Student w znaczącym zakresie rozumie i ma świadomość wagi procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w działalności edukacyjnej.

K_U01 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim.

K_U10 Student posiada kompetencje by pracować z dziećmi pochodzącymi ze środowisk odmiennych kulturowo i posiadających ograniczoną znajomość języka polskiego.

K_K04 Student potrafi prowadzić komunikację interpersonalną i interkulturową z zastosowaniem mediacji z uczestnikami procesu dydaktycznego w kontekście lokalnym i globalnym.

Dla specjalności

S_W01w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, teorie, instytucje, procesy, zjawiska z zakresu dziedzin nauki o komunikowaniu oraz medioznawstwa.

S_W02 Student posługuje się niezbędną terminologią z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: nauka o komunikowaniu, psychologia, nauki o kulturze i religii, historia mediów.

S_U01 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim.

S_U05 Student potrafi obserwować i ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania.

S_K07 Student zdaje sobie sprawę z wagi prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

• Obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

• Ocena końcowa jest wynikiem przygotowania i przedstawienia podczas zajęć projektu zespołu 2-3 osobowego.

• Za projekt studenci otrzymują max 30 pkt.

• Skala ocen:

30-27 pkt. Bardzo dobra (5)

26-25 pkt. Dobra plus (4+)

24-20 pkt. Dobra (4)

19-18 pkt. – Dostateczna plus (3+)

17-15 pkt. – Dostateczna (3)

poniżej 15 pkt. student nie zalicza przedmiotu

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kurcewicz
Prowadzący grup: Urszula Kurcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest omówieniu relacji zachodzących między: komunikowaniem, komunikowaniem się, komunikowaniem masowym oraz międzykulturowym. Szczegółowej analizie poddany zostanie proces komunikowania jako wielofunkcyjny i wieloczynnikowy mechanizm o charakterze więziotwórczym i kulturotwórczym. Przedmiotem rozważań jest także polski system medialny oraz przyczyny i skutki jego przemian na przestrzeni dekad.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu realizowane są następujące tematy ujęte w trzech blokach problemowych poświęconych podstawom nauki o komunikowaniu, komunikowaniu społecznemu oraz systemom medialnym:

Blok I Podstawowe pojęcia nauki o komunikowaniu

1. Wprowadzenie terminologiczne

2. Komunikowanie międzyludzkie jako proces. Klasyfikacja procesów komunikowania.

3. Komunikowanie informacyjne a komunikowanie perswazyjne. Wykorzystanie zasad wpływu społecznego w komunikowaniu perswazyjnym.

4. Komunikowanie werbalne a komunikowanie niewerbalne.

Blok II Komunikowanie publiczne i polityczne

5. Komunikowanie masowe – charakterystyka zjawiska. Rozróżnienie między komunikowaniem publicznym i politycznym. Uczestnicy procesu komunikowania publicznego i politycznego.

6. Społeczne kampanie komunikacyjne.

7. Przemówienie publiczne. Typy i proces przygotowania przemówienia publicznego.

Blok III Systemy medialne

8. Polityczne funkcje mediów – doktryny medialne.

9. Pojęcie systemu medialnego. Transformacja polskiego systemu medialnego.

10. Nowe media a polityka.

Literatura:

Podręczniki

Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007.

Dobek-Ostrowska B., Media masowe i aktorzy polityczni, Wrocław 2004

Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R., Teoria komunikowania publicznego i politycznego. Wprowadzenie, Wrocław 2007.

Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Astrum, Wrocław 1998.

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007.

Michalczyk S., Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005.

Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Warszawa 2007.

Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

Castells M., Wiek informacji: ekonomia, społeczeństwo i kultura, tom I Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008.

Gajda J., Edukacja medialna, Toruń 2004.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2000.

Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003.

Habielski R., Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku, Warszawa 2009.

Jakubowicz K., Media a demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli, Warszawa 2013.

Kunczik M., Zipfel A., Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Warszawa 2000.

Przybylska A., Internet a reforma instytucji demokratycznych: nadzieje, wyzwania, porażki, [w:] Internet - społeczne aspekty medium, red. Ł. Jonak i in., Warszawa 2006.

Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Warszawa – Bielsko-Biała 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)