Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fonetyka języka angielskiego dla nauczycieli II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-3SFDNJO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fonetyka języka angielskiego dla nauczycieli II
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru III w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Po zakończeniu kursu studenci posiadają pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie sposobu i zasad wymawiania dźwięków mowy w języku angielskim biorąc pod uwagę ich wzajemne wpływy w kontekście wyrazowym i zdaniowym; są w stanie tę wiedzę stosować w dalszych etapach własnej nauki wymowy

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest rozwijanie i kształtowanie świadomości oraz wrażliwości fonetycznej studentów; przygotowanie ich do samodzielnej pracy nad własną wymową angielską; dalsze wspomaganie studentów w pozbywaniu się niekorzystnych cech własnej wymowy i w osiągnięciu wymowy prawidłowej, umożliwiającej płynną komunikację i późniejsze nauczanie

Pełny opis:

Celem kursu jest rozwijanie i kształtowanie świadomości oraz wrażliwości fonetycznej studentów; dalsze wspomaganie studentów w pozbywaniu się niekorzystnych cech własnej wymowy, a także w osiągnięciu oczekiwanej od nauczyciela języka angielskiego płynności i poprawności wymowy (w odniesieniu do wybranego za wzór/model akcentu); przygotowanie ich do samodzielnej pracy nad własną wymową angielską i nieustannym jej doskonaleniem; wprowadzenie wybranych elementów opisu fonetycznego języka angielskiego oraz zagadnień fonologicznych, niezbędnych w zakresie doskonalenia wymowy.

Program zajęć obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczny trening prawidłowej artykulacji spółgłosek i samogłosek; istotne zjawiska alofoniczne i alomorficzne, fonetykę międzywyrazową; asymilacje oraz elizje; słabe i mocne formy wyrazów gramatycznych; przycisk wyrazowy i zdaniowy, rytm oraz intonację; porównanie angielskiego i amerykańskiego standardu wymowy (SES oraz GA); wybrane zagadnienia z fonetyki języka polskiego; transkrypcję fonetyczną (fonemiczną, alofoniczną). Kurs prowadzony jest w trybie mieszanym (14 godzin stacjonarnie + 16 godzin zdalnie, asynchronicznie)

Literatura:

Allen, W.S., Living English Speech, Longmans, London, 1959.

Arnold, G. F. &. Gimson, A. C., English pronunciation practice. London University Press,

London, 1968.

Brazil, D., Pronunciation for advanced learners of English, CUP, Cambridge, 1994.

Cruttenden, A., Gimson's pronunciation of English, Edward Arnold, London, 1994, 2014.

Crystal, D., A dictionary of linguistics and phonetics, Blackwell, Oxford, 1996.

Hawkins, P., Introducing phonology, Routledge, London, 1992.

Jassem, W., Exercises in English pronunciation, PWN, Warszawa, 1995.

Jones, D. An English pronouncing dictionary, (15th ed), Roach, P.& Hartman, J. (eds), CUP, Cambridge, 1997.

Knowles, G. O., Patterns of spoken English, Longman, London, 1984.

Mortimer, C., Sound right! Longman, London, 1975.

O’Connor, J.D., Better English Pronunciation, CUP, Cambridge, 1980.

Ponsonby, M., How now brown cow? A course in the pronunciation of English, Prentice Hall, London, 1987.

Reszkiewicz, A., Correct your English pronunciation, PWN, Warszawa, 1981.

Roach, P., English phonetics and phonology, (2nd ed), CUP, Cambridge, 1991.

Roach, P., Introducing phonetics, Penguin, London, 1992.

Sobkowiak, W., English phonetics for Poles, Bene Nati, Poznań, 1996.

Underhill, A., Sound foundations, Heinemann, Oxford, 1994.

Wells, J. C. & Colson, G., Practical phonetics, Pitman, London, 1971.

Wells, J. C., Accents of English, CUP, Cambridge, 1982.

Wells, J. C., Longman pronunciation dictionary, Longman, Harlow, 2000.

Wełna, J., English spelling and pronunciation, PWN, Warszawa, 1982.

Efekty uczenia się:

K_W02:

Absolwent zna niezbędną terminologię z zakresu językoznawstwa, właściwą dla nauczania języków obcych

K_W16:

w znaczącym zakresie procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego angielskim, ich prawidłowości i zakłócenia

C.W7.

znaczenie języka jako narzędzia pracy nauczyciela: problematykę pracy z uczniami z ograniczoną znajomością języka polskiego lub zaburzeniami komunikacji językowej, metody porozumiewania się w celach dydaktycznych – sztukę wykładania i zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów, praktyczne aspekty wystąpień publicznych – poprawność językową, etykę języka, etykietę korespondencji tradycyjnej i elektronicznej oraz zagadnienia związane z emisją głosu – budowę, działanie i ochronę narządu mowy i zasady emisji głosu.

K_U01

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w języku polskim i angielskim,

K_U09

dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające zmian w przyszłym działaniu

K_U12

porozumiewać się w języku angielskim z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze wszystkimi uczestnikami procesu dydaktycznego oraz ze specjalistami w zakresie językoznawstwa, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych, w języku angielskim

K_U14

przygotować wystąpienia ustne oraz wypowiadać się publicznie w języku angielskim, na tematy dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U22

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii (ICT) w języku angielskim

K_K01

Absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie

K_K02

refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego

i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia

K_K05

współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

C.K2:

skutecznego korygowania swoich błędów językowych i doskonalenia aparatu emisji głosu

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, zadania domowe z transkrypcji fonetycznej, systematyczna ocena opanowania poszczególnych dźwięków mowy i ich modyfikacji w zależności od kontekstu fonetycznego, fonologicznego i pragmatycznego. Ocena końcowa jest średnią wszystkich ocen. Materiały do pracy własnej w ramach zajęć asynchronicznych udostępniane są na stronie kursu na platformie Kampus 1 lub 2. Terminowe realizowanie zadań na platformie jest warunkiem zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Cyran
Prowadzący grup: Marek Biedrzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Ćwiczenia kondycyjne integrujące wszystkie segmentalne i suprasegmentalne aspekty wymowy angielskiej. Stosowanie zasad wymowy angielskiej w swobodnych wypowiedziach. Transkrypcja fonetyczna ze słuchu

Pełny opis:

Ćwiczenia kondycyjne integrujące wszystkie elementy wymowy mające wpływ na rytm i intonację w wypowiedziach ustnych, oraz płynność i zrozumiałość wypowiedzi. Stosowanie właściwych procesów alofonicznych, takich jak skrócenia i wzdłużenia samogłosek w zależności od pozycji prozodycznej i kontekstu fonetycznego, asymilacje miejsca artykulacji poszczególnych dźwięków oraz unikanie asymilacji lub procesów narzucanych przez język rodzimy. Stosowanie form słabych i redukcji samogłosek, oraz procesów elizji samogłosek i spółgłosek. Fonetyka międzywyrazowa, łączenie wyrazów. Ćwiczenie wzorców intonacyjnych i związku intonacji z pragmatyką. Regularne warsztaty i prace domowe z transkrypcji w oparciu o różne formy tekstu oraz transkrypcja ze słuchu

Literatura:

Allen, W.S., Living English Speech, Longmans, London, 1959.

Arnold, G. F. &. Gimson, A. C., English pronunciation practice. London University Press,

London, 1968.

Brazil, D., Pronunciation for advanced learners of English, CUP, Cambridge, 1994.

Cruttenden, A., Gimson's pronunciation of English, Edward Arnold, London, 1994, 2014.

Crystal, D., A dictionary of linguistics and phonetics, Blackwell, Oxford, 1996.

Hawkins, P., Introducing phonology, Routledge, London, 1992.

Jassem, W., Exercises in English pronunciation, PWN, Warszawa, 1995.

Jones, D. An English pronouncing dictionary, (15th ed), Roach, P.& Hartman, J. (eds), CUP, Cambridge, 1997.

Knowles, G. O., Patterns of spoken English, Longman, London, 1984.

Mortimer, C., Sound right! Longman, London, 1975.

O’Connor, J.D., Better English Pronunciation, CUP, Cambridge, 1980.

Ponsonby, M., How now brown cow? A course in the pronunciation of English, Prentice Hall, London, 1987.

Reszkiewicz, A., Correct your English pronunciation, PWN, Warszawa, 1981.

Roach, P., English phonetics and phonology, (2nd ed), CUP, Cambridge, 1991.

Roach, P., Introducing phonetics, Penguin, London, 1992.

Sobkowiak, W., English phonetics for Poles, Bene Nati, Poznań, 1996.

Underhill, A., Sound foundations, Heinemann, Oxford, 1994.

Wells, J. C. & Colson, G., Practical phonetics, Pitman, London, 1971.

Wells, J. C., Accents of English, CUP, Cambridge, 1982.

Wells, J. C., Longman pronunciation dictionary, Longman, Harlow, 2000.

Wełna, J., English spelling and pronunciation, PWN, Warszawa, 1982.

Uwagi:

możliwe 2 nieobecności w semestrze

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)