Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka angielska dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-3SGADNO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka angielska dla nauczycieli
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru III w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych pojęć gramatycznych omawianych na 1. roku studiów.


Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest pogłębienie znajomości i zrozumienia gramatyki angielskiej oraz podniesienie poprawności gramatycznej studentów. Podczas kursu studenci poznają terminologię gramatyczną używaną przy opisie gramatyki angielskiej, uczą się odkrywania i formułowania reguł gramatycznych, a także zapoznają się z ważniejszymi podręcznikami gramatyki angielskiej i materiałami pomocnymi w ćwiczeniu sprawności gramatycznej.

Pełny opis:

Celem kursu jest pogłębienie znajomości i zrozumienia gramatyki angielskiej oraz podniesienie poprawności gramatycznej studentów. Podczas kursu studenci poznają terminologię gramatyczną używaną przy opisie gramatyki angielskiej, uczą się odkrywania i formułowania reguł gramatycznych, a także zapoznają się z ważniejszymi podręcznikami gramatyki angielskiej i materiałami pomocnymi w ćwiczeniu sprawności gramatycznej.

Zakres tematyczny:

1. Mowa zależna

- różnice pomiędzy zdaniami zależnymi i niezależnymi, następstwo czasów

- prośby, rozkazy, ostrzeżenia itd. w mowie zależnej

2. Strona bierna

- funkcje i zastosowania strony biernej

- formy pasywne

3. Zdania względne

- typy zdań względnych (zdania ograniczające i nieograniczające)

- zaimki względne i przysłówki

- użycie zaimków względnych w zdaniach ograniczających

4. Rzeczownik

- rodzaje rzeczowników: rzeczowniki pospolite i nazwy własne, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (występujące wyłącznie w liczbie pojedynczej lub wyłącznie w liczbie mnogiej)

- tworzenie liczby mnogiej (regularne i nieregularne)

5. Przedimki

- przedimek określony i nieokreślony

- użycie przedimków do wyrażania desygnacji gatunkowej i szczegółowej

- użycie przedimków z nazwami własnymi

- idiomatyczne użycie przedimków

Literatura:

Berry R. 1993. Collins Cobuild English Guides 3: Articles. Harper Collins.

Biber D., Johansson S., Leech G., Conrad S., Finegan E. 1999. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Longman.

Chalker, S. 1992. A Student's English Grammar Workbook. Longman.

Carter, R. and M. McCarthy. 2006. Cambridge Grammar of English: A Comprehensive Guide. Cambridge: CUP.

Carter, R., R. Hughes and M. McCarthy 2000. Exploring Grammar in Context, Cambridge: CUP.

Foley M. and D. Hall. 2003. Advanced Learners’ Grammar. Harlow: Longman.

Foley M. and D. Hall. 2012. MyGrammarLab. Advanced.C1/C2. Harlow: Pearson.

Gethin H. 1990, 2nd edn. Grammar in Context, London: Collins ELT.

Graver, B. D. 1986, 3rd edn. Advanced English Practice, Oxford: OUP.

Haines, S. and M. Nettle. 2007. Advanced Grammar in Use Supplementary Exercises, Cambridge: CUP.

Hewings, M. 1999. Advanced Grammar in Use, Cambridge: CUP.

Hewings, M. 2009. Grammar for CAE and Proficiency, Cambridge: CUP.

Hewings, M. and S. Haines. 2020. Grammar and Vocabulary for Advanced with answers. Cambridge: CUP.

Lloyd, M. and J. Day.2011. Active Grammar. Level 3. Cambridge: CUP.

Parrot M. 2000. Grammar for English Language Teachers. Cambridge: CUP.

Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. 1985. A Comprehensive Grammar of the English Language, Longman.

Swan, Michael. 2005, 3rd edn. Practical English Usage, Oxford: OUP.

Swan, M. and D. Baker. 2008. Grammar Scan, Oxford: OUP.

Swan, M. and C. Walter. 2011. Oxford English Grammar Course (Advanced). Oxford: OUP.

Vince, M. 2008. Macmillan English Grammar in Context. Macmillan Education.

Yule, G. 2006. Oxford Practice Grammar, Oxford: OUP.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student zna i rozumie:

K_W01 w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, teorie, procesy, zjawiska z zakresu gramatyki języka angielskiego zorientowane na zastosowanie praktyczne w sferze edukacji językowej w przedszkolu oraz na I i II etapie edukacyjnym

K_W02 niezbędną terminologię z zakresu nauczania gramatyki

K_W16 w znaczącym zakresie procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego w języku angielskim, ich prawidłowości i zakłócenia

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi:

K_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w języku polskim i angielskim

K_U02 samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach przedszkolnych, szkolnych i w warunkach innych instytucji edukacyjnych nauczających języków obcych

K_U03 diagnozować potrzeby, możliwości i zdolności każdego ucznia oraz projektować i realizować zindywidualizowane programy kształcenia i wychowania

K_U09 dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające zmian w przyszłym działaniu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student jest gotów do:

K_K01 uczenia się przez całe życie

K_K01 refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są po angielsku. Nacisk położony jest na znaczenie struktur gramatycznych i różnice między nimi w zakresie użycia.

Każde zajęcia opierają się na sekwencji zadań, w trakcie których studenci analizują specjalnie dobrany materiał językowy i odkrywają reguły gramatyki angielskiej. Proces odkrywania wzbogacony jest wyjaśnieniami i dodatkowymi przykładami podawanymi przez prowadzącego oraz dyskusją. Po takiej prezentacji nowego materiału następują ćwiczenia służące utrwalaniu zdobytej wiedzy i przećwiczeniu jej w praktycznych zadaniach.

Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu końcowego oraz pracy na platformie. Przy wystawianiu oceny brane także jest pod uwagę bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność.

Obecność na zajęciach i aktywność: 10%

Końcowe zaliczenie pisemne: 60%

Praca na platformie e-learningowej: 30%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sielanko-Byford
Prowadzący grup: Elżbieta Sielanko-Byford
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sielanko-Byford
Prowadzący grup: Elżbieta Sielanko-Byford
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)