Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-3SNJAO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języka angielskiego
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru III w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Indywidualni uczniowie powinni pomyślnie spełnić wszystkie wymagania pierwszego roku praktycznego kursu języka angielskiego przed rozpoczęciem drugiego roku. Częściowo wiąże się to z osiągnięciem przez nich minimum kompetencji językowych na poziomie C1

Skrócony opis:

Praktyczny kurs języka angielskiego w drugim roku ma na celu rozwinięcie istniejącej wiedzy uczniów i dobrych nawyków w nauce, z którymi mieli do czynienia w pierwszej klasie. Nauczyciele w klasie drugiej powinni jednak wykazać się większą elastycznością w zakresie materiałów wprowadzanych na lekcjach. W rezultacie mogą one oznaczać odejście od „konkretnych” pojęć w kierunku bardziej „abstrakcyjnych” i akademickich/edukacyjnych/społecznych tematów

Pełny opis:

Kurs praktycznego języka angielskiego w klasie drugiej ma na celu wykorzystanie istniejącej wiedzy uczniów na temat odmian wzorców mowy i niestandardowej wymowy angielskiej. Ponadto zachęca ucznia do większej pewności w umiejętności transkrypcji słowa mówionego i formułowania własnych zadań słuchowych na podstawie nagranego materiału. Zachęca także do korzystania z Internetu i biblioteki jako źródeł materiałów do zadań związanych z mówieniem/czytaniem/pisaniem. Ponadto rozwija świadomość zasad rządzących gramatyką, tworzeniem słów i formami wyrazowymi; rozwija wiedzę krytyczną i świadomość struktury tekstu; łączy kurs z innymi kursami językowymi i merytorycznymi uwzględnionymi w programie nauczania; przyczynia się do szerszej misji wytwarzania myślących, analitycznych absolwentów; oddziela argumentację obiektywną i subiektywną oraz identyfikuje i bada różne sposoby narracji. Kurs podkreśla znaczenie zrozumienia i docenienia umiejętności wymaganych do pisania akademickiego i dlatego opiera się na pracy z poprzedniego roku. Wreszcie zwiększa dokładność i zakres słownictwa, gramatyki i interpunkcji, umożliwiając uczniom zarządzanie i rozumienie różnorodnych tekstów oraz kompetentne stosowanie strategii rozwijania i porządkowania pomysłów, co pozwala zapewnić praktykę w zadaniach poprawiania błędów; uczyć wartości samorealizacji i korekty rówieśniczej; budować świadomość i wrażliwość na odmienność i różnicę, zarówno w klasie, jak i poza nią.

Literatura:

Zobacz poszczególne kursy, aby uzyskać więcej informacji

Efekty uczenia się:

K_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, w tym

zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, w języku

angielskim.

K_U11 posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej

działalności, dostrzegać i analizować dylematy etyczne; przewidywać

skutki konkretnych działań wychowawczych, opiekuńczych i

terapeutycznych. (B2+/C1)

K_U12 formułować i testować hipotezy w celu dokonania krytycznej analizy

własnych działań i wskazania ewentualnych obszarów wymagających

zmian w przyszłym działaniu. (B2+/C1)

K_U13 wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone

i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w

nieprzewidywalnych warunkach przez przystosowanie istniejących lub

opracowanie nowych metod i narzędzi. (B2+/C1)

K_U14 planować tok i program kształcenia językowego dostosowanego do

pełnego spektrum odbiorców w otoczeniu społecznym, różnych

obszarów dziedzin życia gospodarczego, naukowego i społecznego. (B2+/C1)

K_U15 stosować metody zintegrowanego kształcenia w zakresie języków obcych i przedmiotów niejęzykowych. (B2+/C1)

K_K04 wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania

działalności na rzecz środowiska społecznego, budowania społeczeństwa obywatelskiego, inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

K_K05 prowadzenia komunikacji interpersonalnej i interkulturowej z

zastosowaniem mediacji z uczestnikami procesu dydaktycznego w

kontekście lokalnym i globalnym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie (lub pozytywne zaliczenie) jest wymagane na koniec 3 i 4 semestru, aby z powodzeniem przejść do kolejnego etapu studiów. Zobacz indywidualne wymagania nauczyciela dla każdego kursu, aby uzyskać więcej informacji

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1- czytanie, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia 2 - pisanie, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia 3 - komunikacja, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Graham Carr
Prowadzący grup: Marek Biedrzycki, Graham Carr, Stephen Davies, Michał Kuźmicki, Anna Żarnotal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 1- czytanie - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - pisanie - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - komunikacja - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kurs Praktycznego Angielskiego Roku Drugiego ma na celu rozwijanie umiejętności i nawyków uczenia się wpajanych w roku pierwszym. Powinny one mieć na celu rozwijanie pewności siebie i niezależności ucznia w następujących obszarach:

- rozumienie i odpowiadanie na szereg tekstów akademickich;

- umiejętność śmiałego posługiwania się różnorodnymi strukturami i środkami argumentacyjnymi w różnych akademickich kompozycjach;

- świadomość różnych odmian języka angielskiego, które znajdują autentyczne zadania ze słuchu;

- świadomość złożoności i niuansów języka używanego w zadaniach mówienia

Pełny opis:

Praktyczny kurs języka angielskiego w drugim roku ma na celu:

• Oprzyj się na istniejącej wiedzy uczniów na temat odmian wzorców mowy i niestandardowej wymowy angielskiej

• Zachęcaj ucznia do większej pewności siebie co do umiejętności transkrypcji słowa mówionego i formułowania własnych zadań słuchowych na podstawie nagranego materiału

• Zachęcaj do korzystania z internetu i biblioteki jako źródeł materiałów do zadań związanych z mówieniem / czytaniem / pisaniem

• Rozwijaj świadomość zasad rządzących gramatyką, budowaniem słów i formami słów

• Rozwiń krytyczną wiedzę i świadomość struktury tekstu

• Połącz kurs z innymi kursami językowymi i przedmiotowymi w programie nauczania.

• Przyczynić się do szerszej misji tworzenia myślących, analitycznych absolwentów

• Oddziel argumentację obiektywną i subiektywną oraz zidentyfikuj i zbadaj różne sposoby narracji

• Zrozumieć i docenić umiejętności wymagane do pisania tekstów akademickich i budowania na pracy z poprzedniego roku

• Zwiększ dokładność i zakres słownictwa, gramatyki i interpunkcji

• Umożliwić uczniom zarządzanie i zrozumienie różnorodnych tekstów oraz umiejętne stosowanie strategii w celu opracowania i uporządkowania pomysłu.

• Zapewnij praktykę w zadaniach korekcji błędów

• Nauczać wartości korygowania siebie i rówieśników

• Budowanie świadomości i wrażliwości na inność i różnicę zarówno w klasie, jak i poza nią

Literatura:

Zobacz poszczególne kursy, aby uzyskać więcej informacji

Uwagi:

Studenci są ograniczeni do DWÓCH nieobecności w semestrze zimowym 2021. W wyjątkowych sytuacjach skonsultuj się z nauczycielem przedmiotu.

Wszelkie prace domowe przesłane przez nauczyciela MUSZĄ mieć również trochę czasu w klasie przeznaczonego na opinie itp.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1- czytanie, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia 2 - pisanie, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia 3 - komunikacja, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Graham Carr
Prowadzący grup: Graham Carr, Stephen Davies, Hanna Gozdawa-Gołębiowska, Michał Kuźmicki, Anna Żarnotal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 1- czytanie - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - pisanie - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - komunikacja - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kurs Praktycznego Angielskiego Roku Drugiego ma na celu rozwijanie umiejętności i nawyków uczenia się wpajanych w roku pierwszym. Powinny one mieć na celu rozwijanie pewności siebie i niezależności ucznia w następujących obszarach:

- rozumienie i odpowiadanie na szereg tekstów akademickich;

- umiejętność śmiałego posługiwania się różnorodnymi strukturami i środkami argumentacyjnymi w różnych akademickich kompozycjach;

- świadomość różnych odmian języka angielskiego, które znajdują autentyczne zadania ze słuchu;

- świadomość złożoności i niuansów języka używanego w zadaniach mówienia

Pełny opis:

Kurs praktycznego języka angielskiego w klasie drugiej ma na celu wykorzystanie istniejącej wiedzy uczniów na temat odmian wzorców mowy i niestandardowej wymowy angielskiej. Ponadto zachęca ucznia do większej pewności w umiejętności transkrypcji słowa mówionego i formułowania własnych zadań słuchowych na podstawie nagranego materiału. Zachęca także do korzystania z Internetu i biblioteki jako źródeł materiałów do zadań związanych z mówieniem/czytaniem/pisaniem. Ponadto rozwija świadomość zasad rządzących gramatyką, tworzeniem słów i formami wyrazowymi; rozwija wiedzę krytyczną i świadomość struktury tekstu; łączy kurs z innymi kursami językowymi i merytorycznymi uwzględnionymi w programie nauczania; przyczynia się do szerszej misji wytwarzania myślących, analitycznych absolwentów; oddziela argumentację obiektywną i subiektywną oraz identyfikuje i bada różne sposoby narracji. Kurs podkreśla znaczenie zrozumienia i docenienia umiejętności wymaganych do pisania akademickiego i dlatego opiera się na pracy z poprzedniego roku. Wreszcie zwiększa dokładność i zakres słownictwa, gramatyki i interpunkcji, umożliwiając uczniom zarządzanie i rozumienie różnorodnych tekstów oraz kompetentne stosowanie strategii rozwijania i porządkowania pomysłów, co pozwala zapewnić praktykę w zadaniach poprawiania błędów; uczyć wartości samorealizacji i korekty rówieśniczej; budować świadomość i wrażliwość na odmienność i różnicę, zarówno w klasie, jak i poza nią.

Literatura:

Zobacz poszczególne kursy, aby uzyskać więcej informacji

Uwagi:

Studenci są ograniczeni do DWÓCH nieobecności w semestrze zimowym 2024. W wyjątkowych sytuacjach skonsultuj się z nauczycielem przedmiotu.

Wszelkie prace domowe przesłane przez nauczyciela MUSZĄ mieć również trochę czasu w klasie przeznaczonego na opinie itp.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)