Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-4SNJAO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka języka angielskiego
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru IV w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Egzamin z przedmiotu Nauka Języka Angielskiego obejmuje pięć komponentów:

1.mówienie,

2.słuchanie,

3.czytanie,

4.pisanie oraz

5.korekcję błędów językowych.

Zgodnie z wymogami stopień trudności egzaminu z PNJA na zakończenie semestru czwartego odpowiada poziomowi językowemu C1 (ESOKJ).

Pełny opis:

Komponent PISANIE:

Głównymi celami kursu jest poprawa dokładności i zakresu słownictwa, znajomości gramatyki i interpunkcji. Kurs da studentom możliwość analizy i produkowania różnorodnych tekstów argumentacyjnych i krytycznych jak również zastosowania zaawansowanych technik pisarskich w przedstawieniu i organizacji własnych myśli. Na zajęciach prowadzić się będzie pracę indywidualna i w parach. Ocena będzie oparta na pracach domowych i testach w klasie do 50% wartości oceny ogólnej każde. W drugim semestrze studenci napiszą prace o długości 4 000 wyrazów na tematy oświatowe

.

Semestr 2

Długi esej

- Wybór i zawężenie tematu pracy badawczej

- Formułowanie i zmiana tezy

- Czytanie uzupełniające i robienie notatek

- Wstęp zakończenie i szkic w pisaniu akademickim

- Wzmiankowanie, cytowanie, bibliografia i jak unikać plagiatu

- Zaawansowane ćwiczenia dotyczące struktury zdania i akapitu, gramatyki, interpunkcji, streszczania i tłumaczenia

Komponent CZYTANIE:

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności czytania i rozwijanie umiejętności badawczych studenta (zbieranie, analizowanie, selekcjonowanie, ocenianie i syntezowanie informacji) oraz przygotowanie go do autonomicznej analizy tekstów o różnym charakterze. Analizowane są dwa rodzaje tekstów źródłowych: teksty kultury napisane w odmianie formalnej języka angielskiego oraz teksty naukowe. Praca z tekstem źródłowym obejmuje jego krytyczną analizę oraz próbę zintegrowania zawartych w nim informacji z dotychczasową wiedzą studenta. Podczas analizy tekstu źródłowego studenci identyfikują przedstawiony problem/tezę, zastosowaną argumentację/metody badawcze i wnioski do jakich doszedł autor tekstu. Poza dogłębnym zrozumieniem treści tekstu źródłowego student przyjmuje postawę krytyczną wobec napotkanych w tekście sądów i teorii. W ramach kursu studenci zapoznawani są także ze specyfiką dwóch odmian języka angielskiego: odmianą formalną oraz rejestrem akademickim i ich charakterystycznymi cechami. Zwraca się szczególną uwagę na następujące aspekty formalnego i naukowego rejestru języka angielskiego: słownictwo fachowe i terminologia, aspekty syntaktyczne, organizacja i struktura argumentacyjna tekstu, formalna i logiczna spójność tekstu, zasady i konwencje cytowania prac źródłowych, tworzenia przypisów i notatek bibliograficznych. Kurs rozwija świadomość językową studenta i jego wrażliwość na dbałość o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych poglądów.

Cele kursu:

1. Rozwijanie umiejętności czytania i interpretowania treści tekstów kultury w odmianie formalnej języka angielskiego oraz tekstów o charakterze naukowym

2. Wyrabianie zdolności krytycznego myślenia

3. Wyrabianie zdolności precyzyjnego i przejrzystego artykułowania myśli w odniesieniu do tekstu źródłowego

Komponent KOMUNIKACJA USTNA:

Na zajęciach z Komunikacji Ustnej studenci rozwijają umiejętności słuchania i mówienia na poziomie C1 w oparciu o podręczniki i materiały dodatkowe. Studenci rozwijają także swoje słownictwo na poziomie C1.

Kurs prowadzony jest w ten sposób, że w trakcie zajęć studenci wykonują ustne mini-zadania bazując na podstawie różnego rodzaju materiałów dydaktycznych. Zadania te angażują studentów w różnego rodzaju interakcje: praca indywidualna, w parach i grupowa, pozwalając im na nabywanie wprawy w języku mówionym.

Zajęcia oparte na sytuacji problemowej zakładają:

A. przygotowanie się do zadania (input/środki dydaktyczne takie jak tekst, nagrania audio/video, etc.),

B. planowanie go,

C. wykonanie zadania (studenci pracują nad wyznaczonym tematem),

D. zrelacjonowanie rezultatów zadania oraz E. omówienie ich

Egzamin z przedmiotu Nauka Języka Angielskiego obejmuje pięć komponentów:

1.mówienie,

2.słuchanie,

3.czytanie,

4.pisanie oraz

5.korekcję błędów językowych.

Zgodnie z wymogami stopień trudności egzaminu z NJA na zakończenie semestru czwartego odpowiada poziomowi językowemu C1 (ESOKJ).

Literatura:

KOMPONENT CZYTANIE

Booth, W. C., Colomb, G. G. , Williams, J. , M. (2007). A manual for writers of research papers, theses, and

dissertations. Chicago style for writers and researchers.Chicago and London: The University of Chicago Press.

Hewings, M. (2012). Cambridge academic English (upper-intermediate). Cambridge: CUP.

Hewings, M. & Thaine, C. (2012). Cambridge academic English (advanced). Cambridge: CUP.

Hinkel, E. (2004). Teaching academic ESL writing. Practical techniques in vocabulary and grammar. London: Lawrence

Erlbaum.Jordan, R. R. (1990). Academic writing course. Edinburgh Gate: Longman

McCarthy, M., & O’Dell, F. (2008). Academic vocabulary in use. Cambridge, New York: CUP.

McCormack, J., & Slaght, J. (2005). Extended writing and research skills. Reading: Garnet Education.

McCormack, J., & Watkins., S. (2009). English for academic study: speaking. Reading: Garnet Education.

Wallwork, A. (2013). English for academic research writing exercises. New York: Springer.

Zemach, D. E. (2009). Building academic reading skills 1 & 2. Michigan University Press.

Zemach, D. E. & Rumisek, L. (2005). Academic writing: from paragraph to essay. Oxford: Macmillan Education.

Zwier, L. J. 2002. Building academic vocabulary. Ann Arbor: University of Michigan Press.

KOMPONENT PISANIE

Evans, Virginia. Successful Writing Proficiency. Swansea: Express, 1997.

Stevens, Mary. Proficiency Writing. Harlow: Pearson, 1999.

Oshima, Alice, Ann Hogue. Writing Academic English. New York: Pearson Educational, 1999.

Gibaldi, Joseph. MLA Handbook for Writers of Research Papers: New York: MLA, 2003.

The McGraw-Hill Reader. Ed. G.H. Muller. New York: McGraw-Hill, 1988.

KOMPONENT KOMUNIKACJA USTNA

Jones, L., New Cambridge Advanced English, CUP, Cambridge, 1998.

Soars, J. & Soars, L., Headway Advanced, OUP, Oxford,1989.

Ur, P., Discussions that work, CUP, Cambridge, 1996.

Vince, M., Advanced Language Practice, Macmillan Heinemann, Oxford, 1994.

Wellman, G., The Heinemann English Wordbuilder, Macmillan Heinemann, Oxford, 1998.

Stanton, Alan and Susan Morris, Fast Track to CAE, Pearson Education, Harlow, 1999.

Boyd, Elaine, CAE Gold Plus (Exam Maximiser), Pearson Education, Harlow, 2008.

McCarthy Michael and Felicity O’Dell, English Phrasal Verbs in Use (Advanced), CUP, Cambridge, 2007.

McCarthy Michael and Felicity O’Dell, English Academic Vocabulary in Use, CUP, Cambridge, 2008.

BBC Radio / PBS podcasts

Teacher’s own materials

Efekty uczenia się:

Komponent PISANIE:

Po ukończeniu kursu, student:

K_W01: ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku filologia, nauczanie języka angielskiego, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności edukacyjnej

K_W02: ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu z zakresu gramatyki, interpunkcji, składni, morfologii i ortografii języka angielskiego oraz struktury akapitu i eseju charakterystycznych dla anglosaskiego piśmiennictwa naukowego

K_W03:zna podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauczania języków obcych

K_U01:potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U09:posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

K_U11:posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U19:posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

K_U25: potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

K_K07: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności

Komponent CZYTANIE:

Wiedza

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu metodologii badań nauk humanistycznych (jest świadom/a kontrowersji związanych z interpretacją i oceną wartości dzieła sztuki; rozumie, że istnieje wiele szkół/podejść w dziedzinie językoznawstwa, zna niektóre kryteria oceny ich wartości)

rozumie problematykę analizy i interpretacji dzieła sztuki, zna przykładowe metody prowadzenia badań typowe dla dziedziny przyswajania języka obcego

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę podstawową obejmującą wybrane obszary z zakresu specyfiki badań nad przyswajaniem języka obcego i dydaktyki nauczania języka angielskiego

K_W03 zna podstawową anglojęzyczną terminologię badań naukowych (terminy takie jak hipoteza badawcza, metody, pytania i wnioski badawcze, rejestr językowy, parafraza, źródło krytyczne, tekst źródłowy, plagiat)

Umiejętności

K_U01 potrafi zbierać, analizować, syntetyzować, selekcjonować i oceniać informacje, zna podstawowe bazy danych dla językoznawstwa, umie korzystać z informacji bibliotecznej

K_U09 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w oparciu o tekst naukowy, umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów

K_U10 potrafi dotrzeć do właściwych dla danego tematu badawczego tekstów źródłowych i korzystać z informacji bibliotecznej

K_U11 posiada umiejętność przygotowania krótkiej naukowej pracy pisemnej w języku angielskim (różne formaty tekstów, m.in. streszczenie, abstrakt, synteza badawcza) posługując się przy tym parafrazami, streszczeniami i cytatami, stosownie do potrzeb, ze źródeł podstawowych i pomocniczych

K_U12 posiada umiejętność przygotowania naukowej prezentacji ustnej w języku angielskim (na temat z dziedziny przyswajania języka obcego) z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także właściwych dla danego tematu tekstów źródłowych

K_U18 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać rejestru akademickiego i rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych poglądów

K_U19 potrafi prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie w odniesieniu do omawianego tekstu źródłowego, poglądów autora, przedstawionego problemu badawczego lub metody badawczej popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych

K_U24 potrafi współpracować w grupie, omawiać krytycznie prace innych członków grupy i przyjmować krytykę; umie wziąć udział w debacie naukowej i w symulowanej konferencji naukowej (przygotować abstrakt, prezentację, itd).

K_U27 umie posługiwać się językiem angielskim, rejestrem akademickim, zna podstawową terminologię językoznawczą oraz terminologię dotyczącą metodologii nauk humanistycznych (w podstawowym zakresie) oraz warsztatu pracy naukowej

Kompetencje społeczne

K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

K_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

K_K07 umie doskonalić umiejętności badawcze przy pomocy opiekuna naukowego

K_K13 odpowiedzialnie przygotowuje się do pracy badawczej i potrafi ustalić tok postępowania w przygotowaniu krótkiej pracy naukowej (pracy licencjackiej): m.in. wybór tematu, ocena stanu badań, wybór metody, itd.

Komponent KOMUNIKACJA USTNA:

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat sposobów rozwijania i aktywizowania zasobów leksykalnych, zorientowaną na zastosowania praktyczne w nauczaniu języka angielskiego

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę podstawową w zakresie metod i możliwości wyszukiwania, adaptowania i zastosowania materiałów autentycznych , zorientowaną na zastosowania praktyczne w nauczaniu języka angielskiego

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu struktury, strategii i integracji wypowiedzi, oraz sposobów prowadzenia dyskursu, właściwą dla nauczania języka angielskiego

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U09 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

K_U10 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku obcym

K_U11 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim, i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych żrodeł

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych żrodeł

K_U18 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauczania i wychowania, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów

K_U19 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej

K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, różnojęzyczności i wielokulturowości

K_K06 Uczestnicy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

K_K07 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

K_K13 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Metody i kryteria oceniania:

Komponent PISANIE

Studenci mają obowiązek regularnie uczęszczać na zajęcia jak i brać czynny udział we wszystkich przeprowadzanych ćwiczeniach.

Prace pisanie przez studentów na zajęciach i w domu stanowią 50% oceny końcowej. Praca semestralna pisana pod koniec semestru stanowi drugie 50% oceny końcowej. Należy uzyskać w sumie 60%.

Komponent CZYTANIE

Efekty podlegają ocenie za pomocą:

- testów sprawdzających rozumienie tekstu źródłowego:

- Test 1 - test pisemny obejmujący zadania zamknięte sprawdzające zrozumienie tekstu kultury napisanego w formalnej odmianie języka angielskiego (30%)

- Test 2 - test pisemny obejmujący zadania zamknięte sprawdzające zrozumienie tekstu o charakterze naukowym (30%)

- bieżącej oceny uczestnictwa w zajęciach (20%)

- oceny portfolio studenta zawierające notatki wykonane podczas

zajęć jak również podczas samodzielnej pracy studenta (10%)

Komponent KOMUNIKACJA USTNA

Semestralna ocena końcowa jest oceną łączną z dwóch testów i jednej nagranej wypowiedzi ustnej, przy czym każda z nich stanowi 33% oceny końcowej. Do zaliczenia wymagane jest 60% punktów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24"

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1- czytanie, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia 2 - pisanie, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia 3 - komunikacja, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Graham Carr
Prowadzący grup: Graham Carr, Stephen Davies, Hanna Gozdawa-Gołębiowska, Anna Żarnotal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 1- czytanie - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - pisanie - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - komunikacja - Zaliczenie na ocenę
Egzamin - Egzamin
Skrócony opis:

Kurs Praktycznego Angielskiego Roku Drugiego ma na celu rozwijanie umiejętności i nawyków uczenia się wpajanych w roku pierwszym. Powinny one mieć na celu rozwijanie pewności siebie i niezależności ucznia w następujących obszarach:

- rozumienie i odpowiadanie na szereg tekstów akademickich;

- umiejętność śmiałego posługiwania się różnorodnymi strukturami i środkami argumentacyjnymi w różnych akademickich kompozycjach;

- świadomość różnych odmian języka angielskiego, które znajdują autentyczne zadania ze słuchu;

- świadomość złożoności i niuansów języka używanego w zadaniach mówienia

Pełny opis:

Praktyczny kurs języka angielskiego w drugim roku ma na celu:

• Oprzyj się na istniejącej wiedzy uczniów na temat odmian wzorców mowy i niestandardowej wymowy angielskiej

• Zachęcaj ucznia do większej pewności siebie co do umiejętności transkrypcji słowa mówionego i formułowania własnych zadań słuchowych na podstawie nagranego materiału

• Zachęcaj do korzystania z internetu i biblioteki jako źródeł materiałów do zadań związanych z mówieniem / czytaniem / pisaniem

• Rozwijaj świadomość zasad rządzących gramatyką, budowaniem słów i formami słów

• Rozwiń krytyczną wiedzę i świadomość struktury tekstu

• Połącz kurs z innymi kursami językowymi i przedmiotowymi w programie nauczania.

• Przyczynić się do szerszej misji tworzenia myślących, analitycznych absolwentów

• Oddziel argumentację obiektywną i subiektywną oraz zidentyfikuj i zbadaj różne sposoby narracji

• Zrozumieć i docenić umiejętności wymagane do pisania tekstów akademickich i budowania na pracy z poprzedniego roku

• Zwiększ dokładność i zakres słownictwa, gramatyki i interpunkcji

• Umożliwić uczniom zarządzanie i zrozumienie różnorodnych tekstów oraz umiejętne stosowanie strategii w celu opracowania i uporządkowania pomysłu.

• Zapewnij praktykę w zadaniach korekcji błędów

• Nauczać wartości korygowania siebie i rówieśników

• Budowanie świadomości i wrażliwości na inność i różnicę zarówno w klasie, jak i poza nią

Literatura:

Zobacz poszczególne kursy, aby uzyskać więcej informacji

Uwagi:

Uwagi: Kurs jest zarówno synchroniczny, jak i asynchroniczny.

Sesje synchroniczne prowadzone są w sala, albo na platformie ZOOM / Google Meet. Terminy podane są w rozkładzie zajęć Centrum dla grupy. Obecność na każdej sesji jest obowiązkowa.

Nauczanie asynchroniczne: materiały i zadania będą dostarczane na platformie KAMPUS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)