Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka angielskiego - komunikacja akademicka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-6SNJAKA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka języka angielskiego - komunikacja akademicka
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru VI w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Praktyczny kurs języka angielskiego w trzecim roku zachęca uczniów do dzielenia się doświadczeniami i punktami widzenia z innymi członkami klasy; budować poczucie krytycznego dystansu wobec szeregu problemów społecznych i kulturowych; zachęcać studentów do przyjęcia większej niezależności i odpowiedzialności za swoje studia; oraz stymulować i wspierać rosnące poczucie pewności ucznia, zarówno w umiejętności słuchania, jak i posługiwaniu się mówionym językiem angielskim, co przygotuje ich do przyszłej roli w klasie. Studenci są zobowiązani do udokumentowania swojej pracy poza salą wykładową w formie teczki. W większości materiały w klasie będą zawierały oryginalne materiały / autentyczne źródła. Nie można dostatecznie podkreślić, jak ważne jest, aby co tydzień włączać jakąś formę autentycznego zadania słuchania.

Pełny opis:

Praktyczne zajęcia z języka angielskiego na trzecim roku mają na celu promowanie większej pewności siebie w umiejętności komentowania przez uczniów szeregu znanych tematów.

Materiały klasowe mają na celu podkreślenie tego podejścia. Pod koniec kursu student powinien czuć się pewnie w przedstawieniu swoich poglądów (i opinii innych) na określony temat. Ponadto powinni umieć przeglądać linki do innych obszarów tematycznych.

Zadania ze słuchu powinny służyć podkreśleniu znaczenia słownictwa i struktury zdań w różnych sytuacjach akademickich i pozaakademickich. Powinny one również w jak największym stopniu uwidaczniać ucznia w zakresie mówionego języka angielskiego i dlatego powinny opierać się na autentycznych materiałach tam, gdzie jest to możliwe.

Zadania pisemne powinny mieć na celu odzwierciedlenie akademickiego charakteru kontaktu studenta z językiem angielskim podczas innych studiów w Centrum.

Zadania mówione powinny również mieć charakter półakademicki / akademicki w takiej formie, w jakiej są strukturami.

Aby uczeń poczuł poczucie rozwoju, konieczne jest uświadomienie mu wagi samokształcenia; w rezultacie 30-40 godzin nauki w semestrze nie jest uznawane za nierozsądne. Częściowo będzie to skutkować w każdym semestrze nagranym zadaniem.

Literatura:

Więcej informacji można znaleźć w programie nauczania poszczególnych nauczycieli

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat sposobów rozwijania i aktywizowania zasobów leksykalnych, zorientowaną na zastosowania praktyczne w nauczaniu języka angielskiego

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę podstawową w zakresie metod i możliwości wyszukiwania, adaptowania i zastosowania materiałów autentycznych , zorientowaną na zastosowania praktyczne w nauczaniu języka angielskiego

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu struktury, strategii i integracji wypowiedzi, oraz sposobów prowadzenia dyskursu, właściwą dla nauczania języka angielskiego

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U09 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

K_U10 Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku obcym

K_U11 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim, i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych żrodeł

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych żrodeł

K_U18 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauczania i wychowania, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów

K_U19 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, różnojęzyczności i wielokulturowości

K_K06 Uczestnicy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

K_K07 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

K_K13 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Więcej informacji można znaleźć w programie nauczania poszczególnych nauczycieli

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sielanko-Byford
Prowadzący grup: Elżbieta Sielanko-Byford
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praktyczny kurs języka angielskiego w trzecim roku zachęca uczniów do dzielenia się doświadczeniami i punktami widzenia z innymi członkami klasy; budować poczucie krytycznego dystansu wobec szeregu problemów społecznych i kulturowych; zachęcać studentów do przyjęcia większej niezależności i odpowiedzialności za swoje studia; oraz stymulować i wspierać rosnące poczucie pewności ucznia, zarówno w umiejętności słuchania, jak i posługiwaniu się mówionym językiem angielskim, co przygotuje ich do przyszłej roli w klasie. Studenci są zobowiązani do udokumentowania swojej pracy poza salą wykładową w formie teczki. W większości materiały w klasie będą zawierały oryginalne materiały / autentyczne źródła. Nie można dostatecznie podkreślić, jak ważne jest, aby co tydzień włączać jakąś formę autentycznego zadania słuchania.

Pełny opis:

Praktyczne zajęcia z języka angielskiego na trzecim roku mają na celu promowanie większej pewności siebie w umiejętności komentowania przez uczniów szeregu znanych tematów.

Materiały klasowe mają na celu podkreślenie tego podejścia. Pod koniec kursu student powinien czuć się pewnie w przedstawieniu swoich poglądów (i opinii innych) na określony temat. Ponadto powinni umieć przeglądać linki do innych obszarów tematycznych.

Zadania ze słuchu powinny służyć podkreśleniu znaczenia słownictwa i struktury zdań w różnych sytuacjach akademickich i pozaakademickich. Powinny one również w jak największym stopniu uwidaczniać ucznia w zakresie mówionego języka angielskiego i dlatego powinny opierać się na autentycznych materiałach tam, gdzie jest to możliwe.

Zadania pisemne powinny mieć na celu odzwierciedlenie akademickiego charakteru kontaktu studenta z językiem angielskim podczas innych studiów w Centrum.

Zadania mówione powinny również mieć charakter półakademicki / akademicki w takiej formie, w jakiej są strukturami.

Aby uczeń poczuł poczucie rozwoju, konieczne jest uświadomienie mu wagi samokształcenia; w rezultacie 30-40 godzin nauki w semestrze nie jest uznawane za nierozsądne.

Literatura:

Więcej informacji można znaleźć w programie nauczania poszczególnych nauczycieli

Uwagi:

Studenci są ograniczeni do DWÓCH nieobecności w semestrze letni 2021. W wyjątkowych sytuacjach skonsultuj się z nauczycielem przedmiotu.

Wszelkie prace domowe przesłane przez nauczyciela MUSZĄ mieć również trochę czasu w klasie przeznaczonego na opinie itp.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)