Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Człowiek w przestrzeni: wprowadzenie do geografii ludności i osadnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4208-CzwP-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Człowiek w przestrzeni: wprowadzenie do geografii ludności i osadnictwa
Jednostka: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Euroreg
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu geografii społecznej oraz ukazanie roli przestrzeni w wyjaśnianiu i opisywaniu funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Omawiane zagadnienia obejmują w szczególności geografię ludności, geografię osadnictwa oraz przestrzenne zróżnicowania innych wybranych zjawisk społecznych. Prezentowana na wykładzie wiedza dotyczy różnych skal przestrzennych, przy czym bardziej szczegółowo prezentowane są przestrzenne zróżnicowania zjawisk społecznych w Polsce.

Pełny opis:

Wykład obejmuje 5 bloków tematycznych:

1) Geografia społeczna jako nauka (przedmiot badań, teorie, metody)

2) Geografia ludności (rozmieszczenie ludności, ruch naturalny i przejście demograficzne oraz epidemiologiczne, migracje)

3) Geografia osadnictwa (formy i struktury osadnicze, ekologia społeczna, społeczności lokalne, zbiorowości terytorialne, geografia urbanistyczna, gentryfikacja, suburbanizacja)

4) Przestrzenne zróżnicowanie wybranych zjawisk społecznych (m.in. poziom i jakość życia, ubóstwo, bezrobocie, zachowania wyborcze, segregacja społeczna)

5) Przestrzeń społeczna współczesnej Polski

Literatura:

Literatura nieobowiązkowa:

• Lisowski A., 1996, Geografia społeczna nowa koncepcja dyscypliny, Czasopismo geograficzne, 67, 2;

• Liszewski S., 2008, Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

• Majer A., 2010, Socjologia i przestrzeń miejska, Wyd. Naukowe PWN SA, Warszawa

• Okólski M., 2006, Demografia : podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydaw. Naukowe Scholar, Warszawa

• Okólski M., Fihel A., 2012, Demografia: współczesne zjawiska i teorie, Wydaw. Naukowe Scholar, Warszawa

• Węcławowicz G., 2003, Geografia społeczna miast, PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

(1) Wymienia i charakteryzuje główne współczesne procesy społeczne w ich wymiarze przestrzennym. (2) Charakteryzuje podstawowe rodzaje przekształceń przestrzennych struktur społecznych.

W zakresie umiejętności:

(1) Wyjaśnia przestrzenne uwarunkowania procesów społecznych. (2) Analizuje przyczyny i przebieg najważniejszych procesów i zjawisk społecznych uwzględniając ich przestrzenne zróżnicowanie.

W zakresie kompetencji społecznych:

(1) Potrafi odpowiednio określić priorytety podejmowanych działań w pracy indywidualnej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach (50 pkt) oraz test jednokrotnego wyboru z materiału prezentowanego podczas zajęć (50 pkt). Do uzyskania zaliczenia konieczne jest minimum 60 pkt.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.