Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarcze podstawy rozwoju regionalnego1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4208-M1GPRR Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Gospodarcze podstawy rozwoju regionalnego1
Jednostka: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów regionalnych i lokalnych
Seminaria magisterskie dla studentów I i II roku studiów regionalnych i lokalnych w EUROREG
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zbiorcze seminarium magisterskie dla studentów pierwszego roku (I semestr).

W trakcie Seminarium każdy z jego uczestników samodzielnie pod kierunkiem prowadzącego opracowuje pracę magisterską. Poszczególne etapy powstawania pracy magisterskiej prezentowane są w trakcie Seminarium i dyskutowane z prowadzącym oraz z pozostałymi uczestnikami Seminarium.

Pełny opis:

Zbiorcze seminarium magisterskie dla studentów pierwszego roku (I semestr).

W trakcie Seminarium każdy z jego uczestników samodzielnie pod kierunkiem prowadzącego opracowuje pracę magisterską. Poszczególne etapy powstawania pracy magisterskiej prezentowane są w trakcie Seminarium i dyskutowane z prowadzącym oraz z pozostałymi uczestnikami Seminarium.

Literatura:

Literatura do przedmiotu jest każdorazowo dostosowana do potrzeb tematyki prac magisterskich przygotowywanych w trakcie seminarium przez jego uczestników.

Efekty uczenia się:

W zakresie umiejętności student:

(1) potrafi dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji w kontekście studiów regionalnych i lokalnych. (K_U01)

(2) umie stosować właściwe metody i narzędzia badań z zakresu studiów regionalnych i lokalnych, w tym zaawansowane techniki i technologie informacyjno-komunikacyjne, przystosowywać istniejące lub opracowywać nowe metody i narzędzia, formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi (K_U02)

(3) umie posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, organizacyjnymi, zawodowymi, moralnymi, etycznymi) w celu rozwiązywania konkretnych problemów z dziedziny studiów regionalnych i lokalnych, planowania, konfliktów przestrzennych, polityki społecznej; ma rozszerzoną umiejętność w tym zakresie w odniesieniu do więzi społecznych o charakterze przestrzennym. (K_U03)

(4) potrafi w sposób jasny, logiczny i precyzyjny przygotowywać opracowania pisemne o charakterze naukowym, a także przygotować i przedstawiać interesujące, angażujące i spójne prezentacje ustne dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu studiów regionalnych i lokalnych lub leżących na pograniczu z pokrewnymi dyscyplinami naukowymi. (K_U04)

(5) potrafi odpowiednio określić priorytety podejmowanych działań, zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej, przede wszystkim w ramach przygotowania i prowadzenia projektów badawczych w zakresie studiów regionalnych i lokalnych. (K_U07)

(6) umie myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, wyznaczać cele strategiczne i operacyjne; stosować zasady kontroli i ewaluacji zadań. (K_U08)

(7) umie diagnozować potrzeby nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie studiów regionalnych i lokalnych, a następnie zaplanować i wdrożyć własną strategię uczenia się przez całe życie. (K_U09)

W zakresie kompetencji społecznych student:

(1) jest gotów do oceny wiarygodności i przydatność teorii, metod oraz informacji służących do rozwiązywania problemów z zakresu studiów regionalnych i lokalnych. (K_K01)

(2) jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu. (K_K02)

(3) jest gotów do wykorzystywania zdobytej wiedzy w ramach pracy na rzecz środowiska społecznego, pełnienia funkcji publicznych oraz organizowania działalności społecznej związanej ze studiami regionalnymi i lokalnymi. (K_K03)

(4) jest gotów do wykazania inicjatywy w działaniach na rzecz interesu publicznego w dziedzinie studiów regionalnych i lokalnych. (K_K04)

(5) jest gotów do kreatywnego myślenia i działania w celu rozwiązywania problemów z dziedziny studiów regionalnych i lokalnych. (K_K05)

(6) jest gotów do podjęcia roli badacza i analityka, świadomego wyzwań i odpowiedzialności związanych z formułowaniem i przekazywaniem społeczeństwu wyników badań, informacji i opinii, rozwijaniem dorobku zawodowego, podtrzymywaniem etosu zawodowego oraz postrzeganiem i rozwijaniem zasad etyki zawodowej oraz działaniem na rzecz przestrzegania tych zasad. (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

W pierwszym semestrze oceniana jest szczegółowa koncepcja pracy magisterskiej, wstępna bibliografia oraz plan badawczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.