Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej-ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4208-M4SKUc Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej-ćwiczenia
Jednostka: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku studiów regionalnych i lokalnych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest opisanie, w jaki sposób czynniki społeczno-kulturowe współwystępują z przestrzennym zróżnicowaniem gospodarki w Europie i Polsce.

Pełny opis:

1. Kulturowe przesłanki powstania kapitalizmu. podział Europy na dwa kręgi kulturowe i gospodarcze

2. Wschodnioeuropejski kompleks gospodarczy

3. Historyczne przesłanki polskiej kultury gospodarczej

4. Rozwój lokalny w Polsce

5. Współczesne zróżnicowanie przestrzenne Polski lokalnej

6. Postindustrializm i powstanie gospodarki opartej na wiedzy

7. Rynek pracy i poziom życia w regionach europejskich

8. Współczesne różnice kulturowe w Europie: Wschód - Zachód, katolicy - protestanci, Północ - Południe

9. Międzynarodowe badania wymiarów kultury, postmaterializm, indywidualizm, w Europie i w Polsce

10. Konserwatyzm vs otwartość w Polsce i Europie

11. Wymiary kultury a rozwój gospodarczy.

12. Instytucje inkluzywne i ekskluzywne w rozwoju gospodarczym

13. Jakość rządzenia w Polsce i Europie

Literatura:

Literatura do tematów 1-9 będzie udostępniona w wersji elektronicznej

Tematy 1-3. J. T. Hryniewicz, 2004 Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, Warszawa, rozdziały 3-5.

Temat 4. J.T. Hryniewicz, 2017 Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego – 20 lat później, „Samorząd Terytorialny” 6 czerwiec 2017, s. 5-23, wydawca Wolters Kluwer, ISSN 0867-4973

Temat 5. M. Smętkowski, A. Płoszaj 2015, Zróżnicowania społeczno-gospodarcze gmin według regionów historycznych, (w) G. Gorzelak (red.) Polska gmina 2015, Warszawa 2016, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, s. 265-285, ISBN 978-83-7383-807-9.

Tematy 6, 8, 9. J.T. Hryniewicz, Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2015, ss.514, ISBN 978-83-7383-738-6, rozdziały 2-4.

Tematy 7 oraz 10-13 Prezentacje wyników badań własnych

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

(1)Charakteryzuje strukturalne i gradacyjne zróżnicowania społeczeństwa polskiego (K_W04); (2) Opisuje zmiany struktury społecznej w różnych wymiarach (K_W04).

W zakresie umiejętności:

(1) Wyjaśnia i analizuje przyczyny oraz przebieg procesów społecznych w Polsce w ujęciu przestrzennym (K_U01); (2) Uczestniczy w dyskusji naukowej (K_U10).

W zakresie kompetencji społecznych:

(1) Prawidłowo określa priorytety podejmowanych działań w pracy indywidualnej (K_K03); (2) Samodzielnie uzupełnia wiedzę z pogranicza gospodarki przestrzennej i socjologii (K_K07).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się: zaangażowanie studenta, w tym w szczególności: praca z tekstami, przygotowywanie prezentacji multimedialnych, opracowywanie wyznaczonych zagadnień, ponadto: aktywność na zajęciach, opracowanie wybranego tematu w formie pisemnej (esej) oraz obecność na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.