Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie rozwoju regionalnego i lokalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4208-PRRc
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie rozwoju regionalnego i lokalnego
Jednostka: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów regionalnych i lokalnych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie praktycznych aspektów planowania rozwoju lokalnego oraz planowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik diagnozy układów terytorialnych.

Pełny opis:

Metody i techniki analizy układów terytorialnych:

- współczynnik lokalizacji

- analiza zmiany udziałów

- model czterech kapitałów

- macierz BCG

- SWOT i TOWS

- analiza porównawcza

- ranking i benchmarking

- innowacyjne podejścia do analizy układów terytorialnych (big-data, eksperymenty, itp.)

Podstawy planowania strategicznego

Wprowadzenie do planowania miejscowego (MPZP)

Literatura:

1. Obłój K. (2007). Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

2. Gorzelak G., Jałowiecki B. (2000) Metodologiczne podstawy strategii rozwoju regionu na przykładzie województwa lubuskiego. Studia Regionalne i Lokalne, 3(3)/2000.

3. Dziemianowicz, W., Szmigiel-Rawska, K., Nowicka, P., & Dąbrowska, A. (2012). Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej. MRR, Warszawa.

4. Żylski T. (red.) (2016). Plan na plan. Partycypacja w planowaniu miejscowym. Warszawa.

Efekty uczenia się:

(1) Krytycznie analizuje oraz interpretuje informacje (K_U05)

(2) Potrafi w syntetyczny sposób przedstawić analizę problemu oraz rekomendacje rozwiązań dotyczące zagadnień rozwoju regionalnego i miejskiego. (K_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Kryteriami oceny jest a) test zaliczeniowy, b) prace zaliczeniowe (samodzielne i grupowe) oraz aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Rok
Prowadzący grup: Jakub Rok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Rok
Prowadzący grup: Jakub Rok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)