Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczno – kulturowa charakterystyka regionów i państw europejskich (NUTS2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4208-SRUE-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Społeczno – kulturowa charakterystyka regionów i państw europejskich (NUTS2)
Jednostka: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Euroreg
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem jest dostarczenie wiedzy na temat zróżnicowania regionów UE w zakresie społeczno-kulturowym, gospodarczym i jakości życia oraz opis zależności między tymi kategoriami.

Pełny opis:

1. Kultura jako wyznacznik zachowań społecznych. Międzynarodowe badania wymiarów kultury.

2. Kulturowe i gospodarcze przesłanki zróżnicowania regionów. UE.

3. Cechy kulturowe regionów europejskich (indywidualizm, konserwatyzm, sekularyzm itp.).

4. Instytucjonalizm. Znaczenie instytucji inkluzywnych dla gospodarki i demokracji.

5. Postrzeganie instytucji regulacyjnych w regionach europejskich.

6. Preferowane modele instytucji gospodarczych i politycznych w regionach europejskich.

7. Jakość rządzenia oraz sprawność biurokratyczna w regionach europejskich

8. Kapitał społeczny oraz jego gospodarcze i polityczne konsekwencje na tle innych rodzajów kapitału.

9. Kapitał społeczny i kulturowy w regionach europejskich.

10. Jakość rządzenia a zasoby ekonomiczne, kapitał społeczny i cechy kulturowe.

11. Jakość rządzenie i sprawność biurokratyczna - specyfika regionów Europy Środkowo - Wschodniej

12. Stosunki pracy. Branże, metody kierowania, motywacje w regionach europejskich i psychiczny koszt pracy

13. Poziom stopy życiowej w regionach europejskich

14. Stan psychiczny ludności w regionach europejskich i jego determinanty.

15. Gospodarcza charakterystyka regionów europejskich. Specyfika regionów Europy Środkowo – Wschodniej i ich szanse rozwojowe.

16. Związek rozwoju gospodarczego z cechami kulturowymi, kapitałem kulturowym i jakością rządzenia.

17. Społeczno – kulturowa charakterystyka wybranych metropolii środkowo - europejskich na tle regionów. Centrum peryferie.

Literatura:

D. Acemoglu, J. A Robinson 2012 Dlaczego narody przegrywają, Zysk i S-ka, Poznań

G. Gorzelak 2007 (red) Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Harrison L.E., S.P. Huntington (red), 2003, Kultura ma znaczenie, Zysk i S-ka, Poznań.

Gorzelak Grzegorz, Tucholska Anna (red.): Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju. Polska i Ukraina, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Hryniewicz 2015 Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa

Inglehart, R.E. 2018 Cultural Evolution, Cambridge University Press

A. Olechnicka 2004 Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa.

M. S. Szczepański, A. Śliz (red.), 2006 Kapitały: ludzie i instytucje, Tychy – Opole.

M.S. Szczepański, A Śliz, R. Geisler, Borys Cymbrowski, 2011 Socjologia regionu i społeczności lokalnych. Antologia, Opole.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

(K_W03) student zna i rozumie w pogłębionym stopniu znaczenie człowieka jako podmiotu badań, a także człowieka, społeczności i przestrzeni jako przedmiotu badań w ramach studiów regionalnych i lokalnych.

(K_U01) student potrafi dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji w kontekście studiów regionalnych i lokalnych.

(K_K04) student jest gotów do wykazania inicjatywy w działaniach na rzecz interesu publicznego w dziedzinie studiów regionalnych i lokalnych.

(K_K05) student jest gotów do kreatywnego myślenia i działania w celu rozwiązywania problemów z dziedziny studiów regionalnych i lokalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach - 15%.

Egzamin pisemny 85% : 5 pytań po 10 pkt. każde

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.