Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń. Seminarium EUROREG-OGUN1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4208-sEUR1-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń. Seminarium EUROREG-OGUN1
Jednostka: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Euroreg
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków, związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących krajowe i zagraniczne instytucje naukowe, instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+.

Szczegółowy program cyklu Seminariów dostępny jest na stronie Euroreg: http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/seminaria

Pełny opis:

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków (w języku polskim lub angielskim), związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących instytucje naukowe, administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Prezentowane są zarówno wykłady o charakterze teoretycznym, jak i wyniki projektów i badań naukowych, a także wystąpienia praktyków reprezentujących instytucje administracji unijnej, centralnej i samorządowej. Na każdym wykładzie publiczność ma możliwość zadawania pytań prelegentom i dyskusji na temat danego wystąpienia. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+.

Literatura:

Prezentacje power point z wygłaszanych wykładów (w języku polskim lub angielskim), literatura sugerowana przez prelegentów (w języku polskim i/lub angielskim).

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

(1) Charakteryzuje społeczne, ekonomiczne, przyrodnicze i polityczne uwarunkowania gospodarki przestrzennej. (2) Opisuje społeczne, ekonomiczne, przyrodnicze i polityczne struktury przestrzenne w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym.

W zakresie umiejętności:

(1) Dobiera dane z literatury, baz danych oraz innych źródeł, w języku polskim lub obcym. (2) Integruje, krytycznie analizuje i interpretuje informacje z różnych źródeł. (3) Formułuje wnioski i uzasadnia opinie na podstawie własnej wiedzy i informacji pozyskanych z literatury, baz danych oraz innych źródeł. (4) Przygotowuje opracowania pisemne w języku polskim prezentujące w ustrukturyzowany i logicznie uporządkowany sposób informacje i argumenty z zakresu gospodarki przestrzennej.

W zakresie kompetencji społecznych:

(1) Samodzielnie doskonali umiejętności przygotowywania opracowań pisemnych. (2) Poszerza swój warsztat pojęciowy w zakresie gospodarki przestrzennej. (3) Wymienia argumenty na rzecz formułowania i przekazywania społeczeństwu w sposób powszechnie zrozumiały informacji i opinii dotyczących różnych aspektów rozwoju przestrzennego oraz gospodarki przestrzennej. (4) Samodzielnie poszerza wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej wykorzystując interdyscyplinarny charakter tych zagadnień.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym synchronicznym i asynchronicznym przy użyciu narzędzia Google Meet oraz przez publikację nagrań z seminariów. Na 6 wybranych seminariach student/ka zadaje prelegentowi minimum 1 pytanie dotyczące wystąpienia poprzez wpis na czacie (udział synchroniczny) lub przesłanie pytania do koordynatorki przedmiotu (w ciągu 7 dni od seminarium, udział asynchroniczny). Pytania powinny być powiązane z treścią wystąpienia, być sformułowane w zrozumiały sposób, być logiczne, spójne i pozwalające na udzielenie odpowiedzi w ramach dyskusji towarzyszącej wystąpieniu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Herbst, Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Romańczyk
Prowadzący grup: Mikołaj Herbst, Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Romańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Program seminariów w semestrze zimowym 2023/2024: Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń

05.10.2023 Prof. Julie Lawson, RMIT University, Melbourne, Ukraine: Rebuilding a Place to Call Home – an ongoing process of reform for recovery.

12.10.2023 Prof. Anna Kniazevicz, Prof. Agnieszka Olechnicka, Uniwersytet Warszawski, Strategie relokacji ukraińskich przedsiębiorstw high-tech w obliczu wojny.

19.10.2023 Dr hab. Wojciech Łukowski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Czy warto (jeszcze) badać małe miasta? O społecznych praktykach mobilności.

26.10.2023 Dr Łukasz Drozda, Uniwersytet Warszawski, Ekonomia polityczna metra kwadratowego - wyzwanie patodeweloperki w Polsce.

09.11.2023 Prof. Robert Ciborowski, Uniwersytet w Białymstoku, Wpływ wojny w Ukrainie na funkcjonowanie uniwersytetu pogranicza.

16.11.2023 Dr Dominika Zwęglińska-Gałecka, IRWiR PAN, Gentryfikacja wsi w Polsce: znaczenie i skutki procesu.

23.11.2023 Dr hab. Marta Maria Lackowska prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Recentralizacja i co dalej? – o konsekwencjach ograniczania autonomii lokalnej w Polsce.

30.11.2023 Dr hab. Ilona Matysiak, prof APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Młodzi i wykształceni mieszkańcy wsi: zmiana czy mała stabilizacja?

07.12.2023 Mgr Katarzyna Winiarska, Uniwersytet Warszawski, Kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej: perspektywa lokalna.

14.12.2023 Mgr inż. Robert Skrzypczyński, Politechnika Wrocławska, Dążenie do samowystarczalności w kontekście koncepcji dewzrostu.

21.12.2023 Prof. Mikołaj Herbst, Uniwersytet Warszawski, O terytorialnym zróżnicowaniu skutków pandemii Covid w Polsce.

11.01.2023 Dr hab. Dominika Wójtowicz prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego, Multilevel governance w zarządzaniu kryzysem uchodźczym w Polsce. Perspektywa władz lokalnych.

18.01.2024 Dr Tomasz Kupiec, Uniwersytet Warszawski, Dlaczego organizacje płacą za wiedzę, z której nie chcą korzystać?

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Herbst, Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Romańczyk
Prowadzący grup: Mikołaj Herbst, Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Romańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)