Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń. Seminarium EUROREG-OGUN1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4208-sEUR1-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń. Seminarium EUROREG-OGUN1
Jednostka: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Euroreg
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków, związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących krajowe i zagraniczne instytucje naukowe, instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+.

Szczegółowy program cyklu Seminariów dostępny jest na stronie Euroreg: http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/seminaria

Pełny opis:

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków (w języku polskim lub angielskim), związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących instytucje naukowe, administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Prezentowane są zarówno wykłady o charakterze teoretycznym, jak i wyniki projektów i badań naukowych, a także wystąpienia praktyków reprezentujących instytucje administracji unijnej, centralnej i samorządowej. Na każdym wykładzie publiczność ma możliwość zadawania pytań prelegentom i dyskusji na temat danego wystąpienia. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+.

Literatura:

Prezentacje power point z wygłaszanych wykładów (w języku polskim lub angielskim), literatura sugerowana przez prelegentów (w języku polskim i/lub angielskim).

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

(1) Charakteryzuje społeczne, ekonomiczne, przyrodnicze i polityczne uwarunkowania gospodarki przestrzennej. (2) Opisuje społeczne, ekonomiczne, przyrodnicze i polityczne struktury przestrzenne w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym.

W zakresie umiejętności:

(1) Dobiera dane z literatury, baz danych oraz innych źródeł, w języku polskim lub obcym. (2) Integruje, krytycznie analizuje i interpretuje informacje z różnych źródeł. (3) Formułuje wnioski i uzasadnia opinie na podstawie własnej wiedzy i informacji pozyskanych z literatury, baz danych oraz innych źródeł. (4) Przygotowuje opracowania pisemne w języku polskim prezentujące w ustrukturyzowany i logicznie uporządkowany sposób informacje i argumenty z zakresu gospodarki przestrzennej.

W zakresie kompetencji społecznych:

(1) Samodzielnie doskonali umiejętności przygotowywania opracowań pisemnych. (2) Poszerza swój warsztat pojęciowy w zakresie gospodarki przestrzennej. (3) Wymienia argumenty na rzecz formułowania i przekazywania społeczeństwu w sposób powszechnie zrozumiały informacji i opinii dotyczących różnych aspektów rozwoju przestrzennego oraz gospodarki przestrzennej. (4) Samodzielnie poszerza wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej wykorzystując interdyscyplinarny charakter tych zagadnień.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym synchronicznym i asynchronicznym przy użyciu narzędzia Google Meet oraz przez publikację nagrań z seminariów. Na 6 wybranych seminariach student/ka zadaje prelegentowi minimum 1 pytanie dotyczące wystąpienia poprzez wpis na czacie (udział synchroniczny) lub przesłanie pytania do koordynatorki przedmiotu (w ciągu 7 dni od seminarium, udział asynchroniczny). Pytania powinny być powiązane z treścią wystąpienia, być sformułowane w zrozumiały sposób, być logiczne, spójne i pozwalające na udzielenie odpowiedzi w ramach dyskusji towarzyszącej wystąpieniu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Herbst, Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Romańczyk
Prowadzący grup: Mikołaj Herbst, Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Romańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Uwagi:

Link do udziału w seminariach:

https://zoom.us/j/95654692315?pwd=Qm12T0sxaWFUVkw2bmlob3ltRHpjZz09#success

Meeting ID: 956 5469 2315

Passcode: 4AeCRt

Program seminariów EUROREG semestr zimowy 2022/2023

13.10.2022: Dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW, DELab UW, Jak dane i algorytmy zmieniają funkcjonowanie firm?

20.10.2022: Dr hab. inż. arch. Agata Twardoch, prof PŚ, Wydział Architektury, Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego PŚ, Budownictwo mieszkaniowe a kształtowanie ładu przestrzennego w Polsce

27.10.2022: Dr hab. Włodzimierz Pessel, Studia Miejskie UW, Instytut Kultury Polskiej UW, Przekopane. Wizje przyszłości Elbląga po sfinalizowaniu „Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”

03.11.2022: Dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAM, Pracownia Komunikacji Naukowej UAM, Gry ewaluacyjne – jak mierzenie praktyk badawczych zmienia naukę?

17.11.2022: Dr inż. arch. Gabriela Rembarz, Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego, Wydział Architektury PG, Jaka przestrzeń dla rozwoju lokalności? Koncepcja metropolitalnego slow-przedmieścia jako narzędzie poprawy jakości życia w międzymieście

24.11.2022: Mgr Joanna Erbel, CoopTech Hub, PLZ Spółdzielnia, Jak budować miejską odporność w czasach kryzysów?

01.12.2022: Dr Olga Mrinska, Urban Space 500, Rebuilding cities and territories of Ukraine: principles, challenges and opportunities

08.12.2022: Dr hab. Agata Górny, prof. UW, Wydział Nauk Ekonomicznych i Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Migranci z Ukrainy w Polsce w czasie wojny – doświadczenia i plany na przyszłość

15.12.2022: Mgr Franciszek Bojańczyk, Żydowski Instytut Historyczny, Powojenne przemiany przestrzeni małego miasta „poniemieckiego” na przykładzie dolnośląskiej Niemczy

12.01.2023: Dr hab. Aleksandra Majchrowska, Katedra Makroekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, Wpływ płacy minimalnej na regionalne rynki pracy w Polsce

19.01.2023: Dr Adam Płoszaj, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG UW, Jak latanie wpływa na współpracę naukową?

26.01.2023: Mgr Ewa Zegler-Poleska, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG UW, Funkcjonowanie danych badawczych w obiegu naukowym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Herbst, Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Romańczyk
Prowadzący grup: Mikołaj Herbst, Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Romańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)