Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Texts in US Culture/Texts in Latin American Culture (Teksty kultury północnoamerykańskiej/Teksty kultury latynoamerykańskiej)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AL101
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Texts in US Culture/Texts in Latin American Culture (Teksty kultury północnoamerykańskiej/Teksty kultury latynoamerykańskiej)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs prezentuje znaczące teksty kultury obu Ameryk, ze szczególnym uwzględnieniem współczesności. Koncentruje się na różnych aspektach kultur literackich i/lub wizualnych, badając funkcje, jakie pełnią one w sferze społecznej.

Pełny opis:

Kurs prezentuje znaczące teksty kultury obu Ameryk, ze szczególnym uwzględnieniem współczesności. Koncentruje się na różnych aspektach kultur literackich i/lub wizualnych, badając funkcje, jakie pełnią one w sferze społecznej.

Literatura:

Zależy od grupy zajęciowej.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- potrafi czytać i rozumieć zaawansowane teksty kultury

latynoamerykańskiej lub północnoamerykańskiej (do wyboru) napisane w języku angielskim lub hiszpańskim, zróżnicowane dziedzinowo i stylistycznie

- rozumie pojęcie twórcy tekstu kultury i ma świadomość złożoności wpływów go kształtujących

-ma świadomość istnienia systemów normatywnych uwarunkowanych historycznie, społecznie i kulturowo wpływających na kształt tekstów kultury

- na bazie poznanych tekstów potrafi nie tylko scharakteryzować specyfikę społeczno-kulturową danego okresu i/lub regionu Ameryk, ale także wyciągnąć krytyczne wnioski

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi identyfikować i rozróżniać rodzaje tekstów dotyczących Ameryk i krytycznie oceniać ich przydatność w procesie badawczym

- potrafi analizować i interpretować teksty z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego w obu Amerykach

- potrafi formułować samodzielne opinie na temat różnorodnych tekstów kultury dotyczących Ameryk

- potrafi, przy zachowaniu poszanowania reguł własności intelektualnej, twórczo korzystać z przeczytanych tekstów do pracy własnej, szczególnie w procesie przygotowania i pisania pracy magisterskiej

- potrafi brać udział w dyskusjach i debatach na tematy związane w tekstami kultury obu Ameryk oraz przygotować i przedstawić prezentacje ustne i opracowania pisemne w języku angielskim lub hiszpańskim

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest gotów do krytycznego odbioru treści na różnorodne tematy dotyczące Ameryk

- jest gotów do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy na tematy związane z Amerykami

- jest zainteresowany uczestnictwem  w życiu społecznym i kulturalnym, zwłaszcza w kontekście wydarzeń, procesów i zjawisk mających miejsce w Amerykach

Metody i kryteria oceniania:

0-60 - 2

60-70 - 3

71-75 - 3,5

76-85 - 4

86-90 - 4,5

91-95 - 5

96-100 - 5!

Praktyki zawodowe:

ND

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Frelik
Prowadzący grup: Paweł Frelik, Karolina Krasuska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs prezentuje znaczące teksty kultury obu Ameryk, ze szczególnym uwzględnieniem współczesności. Koncentruje się na różnych aspektach kultur literackich i/lub wizualnych, badając funkcje, jakie pełnią one w sferze społecznej.

Pełny opis:

Kurs prezentuje znaczące teksty kultury obu Ameryk, ze szczególnym uwzględnieniem współczesności. Koncentruje się na różnych aspektach kultur literackich i/lub wizualnych, badając funkcje, jakie pełnią one w sferze społecznej.

Literatura:

Zależy od grupy zajęciowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Frelik
Prowadzący grup: Alicja Fijałkowska-Myszyńska, Marek Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)