Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Audiovisual Culture and Media in the United States (Kultura audiowizualna i media w Stanach Zjednoczonych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW010-AM
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Audiovisual Culture and Media in the United States (Kultura audiowizualna i media w Stanach Zjednoczonych)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 1 rok
Wykłady obowiązkowe dla studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

"Kultura audiowizualna i media w Stanach Zjednoczonych" jest wykładem wprowadzających studentów w zagadnienia związane z szereg amerykańskich form audiowizualnych. Kurs podzielony jest na trzy bloki: pierwszy koncentruje się teoriach i koncepcjach kluczowych dla zrozumienia amerykańskiej kultury audiowizualnej; drugi skupia się na głównych mediach (film i sztuki wizualne nie są uwzględnione gdyż w programie studiów znajdują się oddzielne kursy im poświęcone); zaś trzeci omawia tzw. media pomniejsza. Każdy z wykładów zawierać będzie niewielki komponent historyczny, najważniejszym celem kursu jest uzmysłowienie uczestnikom zakresu i bogactwa omawianych mediach, jak również zapoznanie studentów z najważniejszymi kontekstami formalnymi, estetycznymi, społecznymi i politycznymi.

Pełny opis:

THEORY

What is (Audio)visual Culture

Reading: Gillian Rose “Researching Visual Materials”

Visual Literacy: Medium and Composition

Reading: Gillian Rose “Compositional Analysis”

Never-ending Story: Remediations and Adaptations

Reading: Jay Bolter and Richard Grusin Remediation (excerpts)

Casuals and Fans: Media Audiences

Reading: Henry Jenkins “Interactive Audiences”

How We Became Digital: The Rise of Digital Culture

Reading: Lev Manovich “Database”

MAJOR MEDIA

Photography

Reading: Steven Edwards “Photography: The Apparatus and Its Image,” Joanna Cohan Scherer “Historical Photographs of North American Indians”

Advertisements and Commercials

Reading: Gillian Rose “Semiology”

Television

Reading: Jason Mittell Complex TV (excerpts)

Video Games

Reading: Scott Rettberg “Corporate Ideology in World of Warcraft”

Music Video

Reading: Carol Vernallis “Experiencing Music Video. Aesthetics and Cultural Context”

MINOR MEDIA

Short Forms & YouTube

Reading: Barbara Klinger “Beyond the Multiplex: Cinema, New Technologies, and the Home”

Film and Television Title Sequences

Reading: Annette Davison “Title Sequences for Contemporary Television Serials”

Selfies and Instagram

Reading: Rachel Syme “Selfie”

Visualizations, Infographics, and Memes

Reading: Limor Shifman Memes in Digital Culture (excerpts)

Transmedia and Paratexts

Reading: Jonathan Gray Show Sold Separately (excerpts)

Literatura:

Patrzy wyżej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA

• posiada wiedzę dotyczącą historii kultury audiowizualnej w USA

• rozróżnia różne media i formy amerykańskiej kultury audiowizualnej

• jest świadomy różnic pomiędzy poszczególnymi mediami audiowizualnymi oraz różnymi metodami analitycznymi stosowanymi w ich analizie

2. UMIEJĘTNOŚCI

• umie prawidłowo posługiwać się narzędziami krytycznymi

• potrafi formułować krytyczne argumenty w stosunku do kultury audiowizualnej w USA

• potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy poszczególnych przejawów współczesnej kultury audiowizualnej w USA

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• jest świadomy różnic kulturowych między USA a Europą

• jest otwarty na nowe zjawiska i idee w zakresie kultury audiowizualnej w USA

• rozumie i docenia rolę audiowizualności w kulturze Stanów Zjednoczonych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu.

Oceny:

Powyżej 90% 5

85-89% 4+

80-84% 4

70-79% 3+

60-69% 3

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Frelik
Prowadzący grup: Paweł Frelik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Frelik
Prowadzący grup: Paweł Frelik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)