Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Political Culture in the US (Kultura polityczna w Stanach Zjednoczonych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW023
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Political Culture in the US (Kultura polityczna w Stanach Zjednoczonych)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Wykłady obowiązkowe dla studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs omawia zagadnienie kultury politycznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wyjaśnia wzajemne zależności pomiędzy procesami politycznymi a wartościami, przekonaniami i postawami obecnymi w amerykańskim społeczeństwie. W jego trakcie dowiemy się, w jaki sposób Amerykanie postrzegają politykę, rząd oraz swoją rolę jako obywateli. Zbadamy ich postawy względem instytucji politycznych oraz sposób, w jaki postrzegają oni samych siebie w systemie politycznym. Zastanowimy się, w jaki sposób formuje się opinia publiczna i w jaki sposób wpływa ona na dynamikę amerykańskiego procesu politycznego. Przyjrzymy się także różnym subkulturom politycznym i regionalnym współistniejącym ze sobą w Stanach Zjednoczonych.

Pełny opis:

Kurs omawia zagadnienie kultury politycznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wyjaśnia wzajemne zależności pomiędzy procesami politycznymi a wartościami, przekonaniami i postawami obecnymi w amerykańskim społeczeństwie. W jego trakcie dowiemy się, w jaki sposób Amerykanie postrzegają politykę, rząd oraz swoją rolę jako obywateli. Zbadamy ich postawy względem instytucji politycznych oraz sposób, w jaki postrzegają oni samych siebie w systemie politycznym. Zastanowimy się, w jaki sposób formuje się opinia publiczna i w jaki sposób wpływa ona na dynamikę amerykańskiego procesu politycznego. Przyjrzymy się także różnym subkulturom politycznym i regionalnym współistniejącym ze sobą w Stanach Zjednoczonych. Finally, we will study different (sub)political and regional cultures existing in the USA.

W ramach kursu omówimy również takie zagadnienia jak:

• regionalne różnice w amerykańskiej kulturze politycznej;

• socjalizacja i nabywanie przekonań politycznych;

• normy i wartości w procesie wyborczym;

• wzorce partycypacji politycznej w Ameryce;

• kapitał społeczny;

• wartości manifestujące się w polityce amerykańskiej;

• kultura polityczna, a grupy interesu

Literatura:

Almond Gabriel, Verba Sidney, Civic Culture. Political Attitudes in Five Nations, Princeton: Princeton University Press, 1963

American Social Character. Modern Interpretations, ed. Rupert Wilkinson, 1992

Ayers Edward et al., All Over the Map. Rethinking American Regions, Baltimore: The Johns Hopkins University Press 1996

Brint Michael, A Genealogy of Political Culture, Boulder, CO: Westview Press, 1991

Bridges Thomas, The Culture of Citizenship. Inventing Postmodern Civic Culture, Washington, D.C.: Council for Research in Values and Philosophy, 1997

Carpini Michael, Keeter Scott, What Americans Know About Politics and Why It Matters, New Haven : Yale University Press, 1996

Chinni Dante, James Gimpel. Our Patchwork Nation: The Surprising Truth about the “Real” America, New York: Gotham Books, 2010

Devine Donald, The Political Culture of the United States, Boston: Little, Brown and Co., 1972

Elazar Daniel, American Federalism: A View from the South, New York: Crowell, 1966

Elazar Daniel J. The American Mosaic: The Impact of Space, Time, and Culture on American Politics, Boulder: Westview, 1994

Elazar Daniel, Zikmund Joseph (ed.), The Ecology of American Political Culture. A Reader, New York: Thomas Crowell Company, 1975

Ellis Richard J., American Political Cultures, New York: Oxford University Press, 1993

Fuchs Lawrence H., The American Kaleidoscope: Race, Ethnicity, and the Civic Culture, London: University Press of New England, 1995

Garreau Joel. The Nine Nations of North America, Boston: Houghton Mifflin, 1981

Gelman Andrew, Park David, Shor Boris, Cortina Jeronimo, Red State, Blue State, Rich State, Poor State: Why Americans Vote the Way They Do, Princeton: Princeton University Press 2010

Greenstone Davis, Political Culture and American Political Development, “Studies in American Political Development”, vol. 1 (New Haven: Yale University Press, 1987), pp 1-49.

Lipset Martin Seymour, The First New Nation. The United States in historical and comparative perspective, London: Heinemann, 1964

Miller Kenneth P., Texas vs. California. A History of Their Struggle for the Future of America, New York: Oxford University Press 2020

Street John, Politics and Popular Culture, Cambridge : Polity Press, 1997

Verba Sidney, Pye Lucian W. (ed.), Political Cuture and Political Development, Princeton University Press, 1965

Woodard Colin, American Nations: A History of the Eleven Rival Regional Cultures of North America. New York: Viking, 2011

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA

Zna i rozumie

• pojęcie kultury politycznej

• formy politycznej partycypacji

• rolę wartości w polityce i w jaki sposób manifestują się one w polityce

• zna regionalne warianty kultury politycznej występującej w Stanach Zjednoczonych oraz ich źródła

• znaczenie pojęcia obywatelstwa oraz sprawczości w społeczeństwie demokratycznym;

• teorie zachowań politycznych

• związki pomiędzy polityką wewnętrzna i zagraniczną USA

UMIEJĘTNOŚCI:

Potrafi

• wykorzystać pojęcie kultury politycznej na potrzeby opisywania i analizowania amerykańskiego społeczeństwa i polityki;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Jest gotów

• formułować sądy na temat bieżących zjawisk politycznych w Stanach Zjednoczonych

Metody i kryteria oceniania:

Kurs ma formę wykładu, co uniemożliwia prowadzenie dłuższych dyskusji, czy też warsztatowych form pracy. Niemniej, studenci będą mieli okazję wyrażania swoich opinii na tematy poruszane w trakcie wykładów, a ich aktywny udział w zajęciach będzie nagradzany dodatkowymi punktami.

Przedmiot kończy się egzaminem (test pisemny).

Składniki oceny końcowej:

1. Test końcowy – 0–42 pkt

2. Aktywny udział w dyskusjach w trakcie zajęć: 0–10 pkt

Ocena końcowa:

0-26 pkt = 2 (ndst)

27-31 pkt = 3

32-36 pkt = 3+

37-41 pkt = 4

42-46 pkt = 4+

47-51 pkt = 5

52 pkt = 5!

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gajek
Prowadzący grup: Marcin Gajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)