Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Open Scientific Meetings (Otwarte Zebrania Naukowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-OZN
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Open Scientific Meetings (Otwarte Zebrania Naukowe)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Otwarte Zebrania Naukowe to spotkania wykraczające poza ścisły program nauczania obejmujące konferencje, wykłady gościnne, prelekcje, projekcje i dyskusje filmów.

Pełny opis:

Otwarte Zebrania Naukowe to spotkania wykraczające poza ścisły program nauczania obejmujące konferencje, wykłady gościnne, prelekcje, projekcje i dyskusje filmów. Mają one za zadanie stworzyć studentowi możliwość wszechstronnego uczestnictwa w życiu akademii, zaznajomić go z bieżącym stanem badań i dyskusji w danej dziedzinie, a także otworzyć możliwość wyrażania i weryfikacji własnych poglądów na forum naukowym. Ponadto, angażują studentów w życie naukowe Ośrodka w procesie organizacji takich spotkań i sympozjów, oraz ich promocji na zewnątrz.

Literatura:

Otwarte Zebrania Naukowe to spotkania wykraczające poza ścisły program nauczania obejmujące konferencje, wykłady gościnne, prelekcje, projekcje i dyskusje filmów.

Efekty uczenia się:

Student angażuje się w naukowe życie Ośrodka przez pomoc w organizacji konferencji, prelekcji czy pokazów. Student samodzielnie prezentuje swoja wiedzę poprzez referaty i prezentacje. Student potrafi krytycznie odnieść się do prezentowanych poglądów innych prelegentów w kontekście nabytej wiedzy z danej dziedziny. Student potrafi wziąć czynny udział w dyskusji, stawiać pytania i wyciągać wnioski.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w wykładach i prezentacjach. Oceny w zależności od wkładu pracy własnej studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jędrzej Burszta, Marta Usiekniewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)