Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Politics in American Audiovisual Media (Polityka w amerykańskich mediach audiowizualnych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-RS240
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Politics in American Audiovisual Media (Polityka w amerykańskich mediach audiowizualnych)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria badawcze (nauki humanistyczne) na studiach II stopnia
Proseminaria badawcze na studiach II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
proseminaria

Skrócony opis:

Proseminarium skupia się na tym, jak współczesne amerykańskie media audiowizualne (kino, telewizja, wideoklip muzyczny, gry wideo, inne media cyfrowe) odzwierciedlają szeroko pojęte zagadnienia polityczne (geopolityka, klas społeczna, płeć, rasa, ekologia).

Pełny opis:

Proseminarium skupia się na tym, jak współczesne amerykańskie media audiowizualne (kino, telewizja, wideoklip muzyczny, gry wideo, inne media cyfrowe) odzwierciedlają szeroko pojęte zagadnienia polityczne (geopolityka, klas społeczna, płeć, rasa, ekologia). Poszczególne spotkania poświęcone będą wybranym mediom oraz obszarom tematycznym. Dyskusje skupią się przede wszystkim na dwu zagadnieniach:

a) w jaki sposób teksty medialne odzwierciedlają zagadnienia polityczne;

b) jak politycznie odczytywać teksty, które z pozoru na zagadnienia politycznych się nie koncentrują.

Jako, że proseminarium jest w równym stopniu skoncentrowane na temacie jak i na metodach i umiejętnościach badawczych, docelowo studenci wybiorą jeden tekst medialny, przeanalizują go przy użyciu wybranego aparatu metodologicznego oraz przygotują pracę semestralną (ok. 15 stron).

Literatura:

Wybór tekstów audiowizualnych oraz krytycznych zostanie ustalony na podstawie preferencji uczestników proseminarium co do mediów, z którymi chcieliby pracować: kina, telewizji, wideklipu muzycznego, gier wideo i innnych mediów cyfrowych.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA

* posiada wiedzę dotyczącą współczesnych mediów audiowizualnych

* jest świadomy ewolucji gatunków, konwencji i trendów w kinie, telewizji i mediach cyfrowych

* posiada zaawansowaną wiedzę historycznych kontekstów mediów audiowizualnych w USA

2. UMIEJĘTNOŚCI

* umie prawidłowo posługiwać się narzędziami krytycznymi

* potrafi formułować krytyczne argumenty w stosunku do mediów audiowizualnych

* potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy poszczególnych zagadnień, zjawisk i tekstów

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

* jest świadomy kulturowego znaczenia amerykańskich mediów audiowizualnych

* jest otwarty na nowe zjawiska i idee w zakresie najnowszej kultury amerykańskiej

* rozumie i docenia rolę Stanach Zjednoczonych w rozwoju globalnych mediów audiowizualnych

Metody i kryteria oceniania:

Jako, że jest to intensywne proseminarium (8 ECTS), ilość pracy zarówno w czasie zajęć jak i poza nimi znacząco wykracza poza wymagania zwykłego kursu. Oprócz samodzielnych badań, które studenci będą prowadzić pod kierunkiem wykładowcy, do wymagań proseminarium należą:

* aktywny udział w proseminarium 20%

* prezentacja dla innych studentów 20%

* anotowana bibliografia kluczowych tekstów krytycznych przydatnych w analizie wybranego tekstu 20%

* praca semestralna (ok. 15 stron) 40%

Ocena końcowa (sumaryczna z powyższych): ponad 90% – 5; 85-89% – 4+; 75-84% – 4; 70-74% – 3+; 60-69% – 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Frelik
Prowadzący grup: Paweł Frelik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)