Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Images of African Americans in Film (Obrazy Afroamerykanów w filmie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-RS272
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Images of African Americans in Film (Obrazy Afroamerykanów w filmie)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria badawcze na studiach II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
proseminaria

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W czasie kursu przyjrzymy sie kwestiom tworzenia wizerunku Afro-Amerykanów w filmie amerykańskim, od najwcześniejszych filmów po te, które powstały w erze wyprodukowane w epoce ruchu na rzecz praw obywatelskich. Przyjrzymy się sposobom, w jakie zarówno biali, jak i czarni twórcy filmowi tworzyli i utrwalali poniżające stereotypy, a także temu, jak stereotypy te były kwestionowane. Zastanowimy się, w jaki sposób kariery afroamerykańskich performerów i twórców filmowych odzwierciedlały zarówno ograniczenia, jak i możliwości zarabiania na życie w kinie. Na koniec przeanalizujemy, w jaki sposób filmy te stanowią kronikę społeczeństwa i kultury Afroamerykanów w czasach Jim Crow i po zlikwidowaniu segregacji rasowej.

Pełny opis:

W czasie kursu przyjrzymy sie kwestiom tworzenia wizerunku Afro-Amerykanów w filmie amerykańskim, od najwcześniejszych filmów po te, które powstały w erze wyprodukowane w epoce ruchu na rzecz praw obywatelskich. Przyjrzymy się sposobom, w jakie zarówno biali, jak i czarni twórcy filmowi tworzyli i utrwalali poniżające stereotypy, a także temu, jak stereotypy te były kwestionowane. Zastanowimy się, w jaki sposób kariery afroamerykańskich performerów i twórców filmowych odzwierciedlały zarówno ograniczenia, jak i możliwości zarabiania na życie w kinie. Na koniec przeanalizujemy, w jaki sposób filmy te stanowią kronikę społeczeństwa i kultury Afroamerykanów w czasach Jim Crow i po zlikwidowaniu segregacji rasowej.

Tematy:

Tydzień 1: Społeczny i kinematograficznykontekst pierwszych filmów

Tydzień 2: Wczesne kino i obrazy: Chata Wuja Toma

Tydzień 3: Utrwalanie stereotypów: Narodziny narodu

Tydzień 4: Oscar Micheaux i rasowy uplift: Within Our Gates

Tydzień 5: Harlem Renaissance i film

Tydzień 6: Nieme kino

Tydzień 7: Rasa i Kodeks Haysa

Tydzień 8: Filmy rasowe

Tydzień 9: Powstanie Czarnych gatunków

Tydzień 10: Gwiazdy Hollywood: Kariera Steppin' Fetchit i Hattie McDaniel

Tydzień 11: Radykałowie: Kariera Paula Robesona

Tydzień 12: II wojna światowa: Czarny żołnierz

Tydzień 13: Hollywood przybiera czarną barwę: Stormy Weather

Tydzień 14: Schyłek filmów rasowych

Tydzień 15: Civil Rights I szlachetny Murzyn: Wczesna kariera Sidney’a Poitier

Literatura:

Teksty:

Siegesmund, “Legacy of African American Stereotypes”

Grieveson, “Fighting Films”

Mangun, “African American Response to The Birth of a Nation”

Rogin, “D. W. Griffith’s The Birth of a Nation”

Gaines, “Fire and Desire”

Schuyler, “The Negro Art Hokum”

Hughes, “The Negro Artist and the Racial Mountain”

DuBois, “Criteria of Negro Art”

Cripps, “The Films of Spencer Williams”

Regester, “Black Films, White Censors”

Frost, “Regulating Nigger”

Leyda, “Black Audience Westerns”

Berenstein, “White Heroines and Hearts of Darkness”

Everett, “Lester Walton’s ‘Ecriture Noir’”

Klotman, “The Black Writer in Hollywood”

McCabe, “Borderline Modernism”

Koppes and Black, “Blacks, Loyalty, and Motion Picture Propaganda”

Griffin, “The Gang’s All Here”

BMP Report on Stormy Weather

Nickel, “Disabling African American Men”

Frost, “Hedda Hopper and Race”

Gordon, “‘Somewhat like War’”

Briggs, “Who Dat Man?”

Ryfle, “The Politics of Super Fly”

Filmy:

Ethnic Notions

Uncle Tom’s Cabin

The Birth of the Nation

Within Our Gates

Go Down, Death!

Lying Lips

Harlem Rides the Range

Ingagi

Son of Ingagi

Judge Priest

Borderline

The Negro Soldier

Stormy Weather

Home of the Brave

A Raisin in the Sun

Super Fly

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- student zna w stopniu zaawansowanym życie Afro-Amerykanów w czasach Jim Crow (1890-1965)

- rozumie jak filmy hollywoodzkie przedstawiały Afro-Amerykanów oraz jak Afro-amerykanie przedstawiali siebie w filmach

-w stopniu pogłębionym zna i rozumie tło historyczna obecnych relacji rasowych w Stanach Zjednoczonyhc

UMIEJĘTNOŚCI:

- student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych w obszarze kona amerykańskiego

-potrafi zebrać i przedstawić wyniki swoich badań używając poprawnego języka angielskiego na poziomie B2+ oraz zaawansowanej terminologii z danego obszaru badawczego

- analizować i interpretować teksty źródłowe – filmy jako dokumenty historyczne

KOMPETENCJE:

-w sposób krytyczny odbierać filmy jako narzędzia utrwalające stereotypy

- jest gotów samodzielnie zidentyfikować te stereotypy

Metody i kryteria oceniania:

Studenci powinni uczestniczyć w zajęciach przygotowani do dyskusji na temat przypisanych lektur i omawianych filmów. Jako część oceny, należy przesłać odpowiedzi na pytania dotyczące lektur i filmów przez 5 różnych tygodni. W każdym tygodniu instruktor będzie zamieszczać pytania dotyczące lektur i filmów na nadchodzący tydzień na forum internetowym na platformie COME, a odpowiedzi będzie należało przesłać do północy w poniedziałek PRZED dyskusją o lekturach i filmach na zajęciach. Każda odpowiedź jest warta 6 punktów, co daje łącznie 30 punktów (20% oceny). Tylko odpowiedzi zamieszczone na forum internetowym w terminie będą liczone, a punkty za odpowiedzi otrzymają tylko ci, którzy będą obecni na zajęciach w dniu, w którym odpowiedzi będą omawiane. Dodatkowo, studenci napiszą analizę dwóch filmów o długości 8-12 stron (100 punktów, 66%). Oczekuje się również, że studenci wygłoszą trwającą 10-15 minut prezentację swoich badań w klasie, podczas ostatnich trzech tygodni zajęć (20 punktów, 14%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: William Glass
Prowadzący grup: William Glass
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)