Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

The American Political Tradition (Amerykańska tradycja polityczna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SB001 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: The American Political Tradition (Amerykańska tradycja polityczna)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs przedstawia najważniejsze elementy konstytuujące amerykańską kulturę polityczną i obywatelską – zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym.

Kurs opisuje ewolucję amerykańskiej tradycji politycznej od czasów kolonialnych oraz przedstawia jej najważniejsze źródła filozoficzno-intelektualne.

Nasza uwaga skupiać się będzie na ukazaniu wzajemnych relacji pomiędzy tradycją polityczną, a praktyką amerykańskiego życia politycznego oraz instytucji politycznych Stanów Zjednoczonych.

Pełny opis:

Kurs przedstawia najważniejsze elementy konstytuujące amerykańską kulturę polityczną i obywatelską – zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym.

Kurs opisuje ewolucję amerykańskiej tradycji politycznej od czasów kolonialnych oraz przedstawia jej najważniejsze źródła filozoficzno-intelektualne.

Nasza uwaga skupiać się będzie na ukazaniu wzajemnych relacji pomiędzy tradycją polityczną, a praktyką amerykańskiego życia politycznego oraz instytucji politycznych Stanów Zjednoczonych.

W trakcie zajęć poruszymy m. in. następujące zagadnienia:

• Purytanizm i rola religii w kształtowaniu amerykańskiej tradycji oraz kultury politycznej;

• Amerykańskie mity założycielskie (Nowe Jeruzalem vs Nowa Troja);

• Siedemnasto- i osiemnastowieczna angielska myśl polityczna oraz jej wpływ na amerykańską tradycję polityczną i prawną;

• Filozoficzne i prawne argumenty używane przez kolonistów w trakcie Rewolucji Amerykańskiej;

• Debata ratyfikacyjna (Federaliści vs Antyfederaliści);

• Podstawowe element amerykańskiego system politycznego oraz ich teoretyczne uzasadnienie;

• Najważniejsze amerykańskie symbole polityczne i narodowe;

• Miejsce kontraktualizmu w amerykańskiej tradycji politycznej i prawnej;

• Federalizm a prawa stanowe;

• Ewolucja znaczenia idei takich, jak wolność i równość na przestrzeni historii Stanów Zjednoczonych;

• Amerykańskie kredo i religia obywatelska;

• Amerykańska tożsamość narodowa;

• “Wyjątkowość” amerykańska;

• Wielość kluczy interpretacyjnych umożliwiających zrozumienie amerykańskiej tradycji politycznej.

Kurs stanowi połączenie seminarium i zajęć warsztatowych. Poza wprowadzeniem ze strony wykładowcy, znaczna część zajęć poświęcona będzie krytycznej analizie tekstów źródłowych. W trakcie zajęć studenci będą mieli okazję zetknąć się z najważniejszymi dokumentami „założycielskimi”, takimi jak; Mayflower Compact, Deklaracja Niepodległości, Artykuły Konfederacji, Konstytucja Stanów Zjednoczonych, Eseje Federalistów a także z pismami oraz przemówieniami wybranych amerykańskich polityków, aktywistów i przywódców ruchów społecznych.

Literatura:

Przypisana do każdych zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA

- posiada rozległą wiedzę dotyczącą amerykańskiej tradycji politycznej, jej kluczowych elementów i symboli

- zna treść amerykańskich "dokumentów założycielskich"

- potrafi wymienić najważniejsze postacie oraz wydarzenia, które ukształtowały amerykańskie instytucje oraz praktyki polityczne;

2. UMIEJĘTNOŚCI

- prawidłowo identyfikuje i omawia najważniejsze filozoficzne, intelektualne i historyczne źródła amerykańskiej tradycji politycznej

- rozumie i potrafi wyjaśnić proces ewolucji najważniejszych amerykańskich instytucji politycznych

- rozumie wzajemne relacje pomiędzy instytucjami władzy w Stanach Zjednoczonych

- analizuje bieżące wydarzenia polityczne (np. przemówienia amerykańskich prezydentów – w tym ich retorykę) w kontekście tradycji politycznej

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie specyfikę amerykańskiej kultury politycznej;

- potrafi komentować bieżące trendy zachodzące w społeczeństwie i polityce amerykańskiej – w ich kontekście historycznym i kulturowym

- jest świadom wpływu, jaki wywierają idee polityczne na kształt instytucji politycznych, społeczeństwo, politykę i gospodarkę;

- potrafi odnosić zdobytą w czasie kursu wiedzę do bieżących debat politycznych

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania i zasady oceniania:

1. Obecność na zajęciach i udział w dyskusjach – do 9 punktów

2. Praca grupowa na zajęciach – do 15 punktów

3. Krótkie odpowiedzi pisemne w trakcie semestru – do 18 punktów

Ocena końcowa:

21 pts = 2 (nzal)

22-25 pts = 3

26-30 pts = 3+

31-34 pts = 4

35-38 pts = 4+

39-42 pts = 5

Ad. 1)

Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności w trakcie semestru. Każda kolejna nieobecność wymaga zaliczenia (ustna odpowiedź na dyżurze lub 3-stronicowe pisemne streszczenie omawianych na zajęciach tekstów). Każda nieobecność powyżej 2 niezaliczona w ww. sposób, oznacza odjęcie 1 pkt od oceny końcowej. Nieobecność na więcej niż 7 zajęciach oznacza niezaliczenie kursu (ocena niedostateczna w obydwu terminach).

Kurs ma postać seminarium / warsztatów. Aktywny udział w dyskusjach jest nie tylko mile widziany, ale wręcz oczekiwany.

Za aktywny udział w zajęciach student może otrzymać do 9 punktów w trakcie semestru.

Ad. 2)

W czasie poszczególnych zajęć studenci często będą dzieleni na małe (2-4-osobowe) podgrupy pracujące wspólnie nad zadaniem przekazanym przez wykładowcę. Zazwyczaj grupy będą miały za zadanie dostarczyć odpowiedzi na pytania dot. tekstów źródłowych lub zaprezentować w skrócie jakieś zagadnienie. Studenci będą oceniani za pracę grupową wspólnie (taka sama ilość punktów dla wszystkich członków grupy). Za każde wykonane zadanie każdy członek grupy może otrzymać do 3 punktów.

Ad. 3)

Na stronie internetowej kursu (e-Kampus) regularnie zamieszczane będą pisemne zadania. Studenci powinni udzielić krótkich (350–500 słów) odpowiedzi na 6 takich zadań w trakcie semestru. Za każdą odpowiedź student może otrzymać do 3 punktów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.