Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Post-Cinema: Technology, Politics, Audiences

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SD0080-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Post-Cinema: Technology, Politics, Audiences
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie OSA
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

To co nazywamy kinem nigdy nie było zjawiskiem spójny i jednorodnym, a zbiorem różnorodnych jednostek. Niemniej jednak w XX wieku większość filmów korzystała z dość jednolitego spektrum środków formalnych i wątków narracyjnych. W XXI wieku szereg przemian i innowacji, zainicjowanych często przez technologie cyfrowe, sprawia, że możemy już mówić o post-kinie. Przyjrzymy się tym zmianom i estetykom poprzez szczegółowe anali-zy wybranych filmów, aby odkryć, w jaki sposób wpływają one na nasze sposoby myślenia o filmie.

Pełny opis:

To co nazywamy kinem nigdy nie było zjawiskiem spójny i jednorodnym, a zbiorem różnorodnych jednostek. Niemniej jednak w XX wieku większość filmów korzystała z dość jednolitego spektrum środków formalnych i wątków narracyjnych. W XXI wieku szereg przemian i innowacji, zainicjowanych często przez technologie cyfrowe, sprawia, że możemy już mówić o post-kinie. Niektóre z tych przemian są spektakularne i wprawiają widzów w za-chwyt, inne są niemal niewidoczne, ale w równym stopniu wpływają na charakter współczesnego kina. Przyjrzymy się tym zmianom i estetykom poprzez szczegółowe analizy wybranych filmów, aby odkryć, w jaki sposób wpływają one na nasze sposoby myślenia o filmie.

Literatura:

Wybrane teksty:

- Gamer (dir. Mark Neveldine & Brian Taylor 2009)

- Sky Captain and the World of Tomorrow (dir. Kerry Conran 2004)

- Southland Tales (dir. Richard Kelly 2006)

- Paranormal Activity (dir. Oren Peli 2007)

- Detention (dir. Joseph Kahn 2012)

- Unfriended (dir. Leo Gabriadze, 2014)

- Spider-Man: Into the Spider-Verse (dir. Bob Persichetti, Peter Ram-sey, Rodney Rothman, 2018)

Wybrane pozycje krytyczne:

- Shane Denson & Julia Leyda Post-Cinema: Theorizing 21st-Century Film (2016)

- Shane Denson Discorrelated Images (2020)

- Deborah Levitt The Animatic Apparatus: Animation, Vitality, and the Futures of the Image (2018)

- wybrane rozdziały i artykuły naukowe

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA

• posiada wiedzę dotyczącą amerykańskiego kina ostatnich dwu dekad

• rozróżnia kluczowe teksty post-kina

• jest świadomy złożonych kontekstów (technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych) współczesnego kina amerykańskiego

2. UMIEJĘTNOŚCI

• umie prawidłowo posługiwać się narzędziami krytycznymi

• potrafi formułować krytyczne argumenty w stosunku do amerykańskiego kind i mediów

• potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy poszczególnych fil-mów

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• jest świadomy różnic między amerykańską i europejską kulturą popularną

• jest otwarty na nowe zjawiska i idee w amerykańskiej kultury popularnej

• rozumie i docenia rolę kultury popularnej w kulturze Stanów Zjednoczo-nych

Metody i kryteria oceniania:

Studenci muszą czytać zadane lektury, uczęszczać na zajęcia, brać udział w dyskusjach oraz przygotować projekt końcowy.

1) projekt końcowy

2) aktywność na zajęciach

3) cotygodniowe zadania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Frelik
Prowadzący grup: Paweł Frelik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)