Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

American History and Society (Historia i społeczeństwo USA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZP005
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: American History and Society (Historia i społeczeństwo USA)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 1 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiotem zajęć jest wprowadzenie do rozumienia przesłanek, sposobów i efektów poznawania i interpretowania Ameryki. W czasie kursu dyskutujemy teksty źródłowe, które są kluczowe dla zrozumienia historycznego i współczesnego społeczeństwa i polityki krajów obu Ameryk. Na każdych zajęciach skupiamy się na jednej tylko sprawie i często na jednym tylko tekście, który wpływał na amerykańską tożsamość i wciąż jest przedmiotem debaty publicznej.

Skrócony opis:

Kurs koncentruje się na analizie wybranych tekstów źródłowych, w ich historycznym kontekście, które są kluczowe dla zrozumienia amerykańskiej polityki i amerykańskiego społeczeństwa w przeszłości, jak i obecnie. Każde zajęcia poświęcone są jednemu zagadnieniu, które wpływało na amerykańską tożsamość i wciąż jest przedmiotem debaty publicznej.

Pełny opis:

Kurs koncentruje się na analizie wybranych tekstów źródłowych, w ich historycznym kontekście, które są kluczowe dla zrozumienia amerykańskiej polityki i amerykańskiego społeczeństwa w przeszłości, jak i obecnie. Każde zajęcia poświęcone są jednemu zagadnieniu, które wpływało na amerykańską tożsamość i wciąż jest przedmiotem debaty publicznej. Wśród dodatkowych, zalecanych lektur studenci znajdą podręcznik do historii i socjologii, specjalistyczne teksty akademickie, filmy dokumentalne i klasyczne filmy fabularne. Ich zadaniem jest zarysowanie historycznego, politycznego, ekonomicznego i społecznego kontekstu, w którym powstawały omawiane na zajęciach teksty źródłowe. Przyjęliśmy zasadę, że teksty omawiamy chronologicznie. Jednak ważną rolę odgrywają też w naszych dyskusjach porównania między różnymi okresami amerykańskiej historii oraz bieżące skutki przeszłych wydarzeń.

Literatura:

Materiały do zajęć obejmują teksty dostępne on-line oraz skany tekstów zamieszczone na platformie e-Kampus. Ich uzupełnieniem jest film American Graffitti dostępny w bibliotece OSA.

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca do każdych zajęć podana jest pod każdym z tematów.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA:

- zna i rozumie mechanizmy formowania się wielokulturowego społeczeństwa amerykańskiego oraz wytwarzanych przez niego wartości i ideologii oraz powstawanie i funkcjonowanie społecznych i politycznych trendów w społeczeństwie i kulturze USA

- zna i rozumie kształtowanie się norm i reguł obowiązujących w Stanach Zjednoczonych oraz ich uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych

-zna i rozumie procesy historyczne, które doprowadziły do powstania Stanów Zjednoczonych, oraz kształtowały dalszy rozwój państwowości

-zna wytwory kultury amerykańskiej, pracuje na tekstach źródłowych rozumiejąc konteksty ich powstawania

-zna i rozumie zasady etyki akademickiej, w tym poszanowanie własności intelektualnej

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi zrozumieć, analizować, dyskutować, oraz kontekstualizować źródła amerykanistyczne;

- potrafi opisywać zjawiska społecznych i kulturowe w Stanach Zjednoczonych przy pomocy podstawowych narzędzi teoretycznych z zakresu historii i nauk socjologicznych

- potrafi przygotować wystąpienia oraz prezentować je ustnie, z wykorzystaniem źródeł i pod nadzorem wykładowcy

- potrafi przygotować wybrane typy krótkich prac pisemnych dot. poszczególnych zagadnień z zakresu historii i społeczeństwa USA i formułować tezy, w oparciu o różnorodne źródła

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- jest gotów współdziałać i współpracować w grupie, dyskutując na temat wybranych zagadnień dotyczących historii i społeczeństwa Stanów Zjednoczonych

- jest gotów wykorzystywać zdobyta wiedzę w celu formułowania w sposób zrozumiały opinii dotyczących historii i społeczeństwa Stanów Zjednoczonych

Metody i kryteria oceniania:

1. Regularna obecność na zajęciach i udział w dyskusji.

Udział w zajęciach stanowi znaczącą część oceny końcowej. Od studentów wymaga się znajomości literatury obowiązkowej przypisanej do każdych zajęć oraz udziału w dyskusji na jej temat. Zachęca się do eksperymentowania i poszukiwania własnych odpowiedzi na pytania dot. omawianych zagadnień.

W ciągu całego semestru student może otrzymać do 10 punktów za aktywny udział w zajęciach (punkty nie będą przyznawane wyłącznie za bierną obecność na zajęciach).

Obecność na zajęciach: Student zapisany na kurs w OSA może opuścić maksymalnie 2 zajęcia w semestrze (usprawiedliwienie nie jest wymagane). W przypadku większej liczby nieobecności student zobowiązany jest przedstawić prowadzącemu zajęcia zwolnienie lekarskie oraz uzgodnić z nim sposób odrobienia opuszczonych zajęć. Wykładowca ma prawo wystawić ocenę niedostateczną w obu terminach studentowi, który opuści więcej niż 2 zajęcia w trakcie semestru z przyczyn innych niż problemy zdrowotne.

2. W trakcie semestru każdy student zobowiązany jest napisać 3 krótkie odpowiedzi (250-300 słów) na pytania dotyczące poszczególnych zajęć zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie e-Kampus. Każdy student musi udzielić przynajmniej 1 odpowiedzi na pytania dot. 3 zestawów tematycznych: zajęcia od 2-4; zajęcia 5-8, zajęcia 9-14. Student zobowiązany jest odpowiedzieć na wybrane przez siebie pytanie najpóźniej do godziny 10.00 w dzień pracujący poprzedzający dzień, w którym odbywają się zajęcia, których dotyczy pytanie. Za każdą z odpowiedzi student może otrzymać maks. 10 punktów (łącznie 30 punktów w trakcie semestru).

3. Kurs kończy się testem, który może zawierać pytania wielokrotnego i jednorazowego wyboru, pytania typu prawda/fałsz, krótkie pytania otwarte, itp. Student może otrzymać za rozwiązanie testu maks. 40 punktów. Szczegóły dot. testu zostaną podane przez prowadzącego zajęcia w styczniu. UWAGA: pytania zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie e-Kampus oraz w trakcie prowadzanie zajęć powinny stanowić wskazówkę dot. zakresu tematycznego pytań, jakie znajdą się w teście końcowym.

4. W trakcie semestru każdy student zobowiązany jest przygotować i przedstawić 15-minutową prezentację dot. jednego z omawianych tematów. Dokładna zawartość prezentacji powinna być skonsultowana odpowiednio wcześniej z prowadzącym zajęcia. Studenci przygotowują i przedstawiają prezentację indywidualnie lub w parach. Gotowa prezentacja powinna być przesłana prowadzącemu zajęcia przed godziną 10.00 najpóźniej na dwa dni przed zajęciami, na których ma być zaprezentowana. Prowadzący może zasugerować naniesienie na nią odpowiednich zmian. Student może otrzymać maks. 20 punktów za prezentację.

Ocena końcowa z kursu będzie obliczona wg następującej tabeli:

Poniżej 60 punktów: 2 (ndst)

60-67: 3 (dst)

68-74: 3+

75-82: 4 (db)

83-89: 4+

90 I więcej: 5 (bdb)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gajek
Prowadzący grup: Hector Calleros Rodriguez, Małgorzata Gajda-Łaszewska, Marcin Gajek, Halina Gąsiorowska, Ludmiła Janion, Jan Smoleński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gajek
Prowadzący grup: Hector Calleros Rodriguez, Małgorzata Gajda-Łaszewska, Marcin Gajek, Halina Gąsiorowska, Ludmiła Janion, Jan Smoleński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)