Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminar: Subversion and Transgression in American Popular Culture

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZP012
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminar: Subversion and Transgression in American Popular Culture
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Skrócony opis:

Proseminarium ma na celu przygotowanie do napisania pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Proseminarium poświęcone jest zapoznaniu z kolejnymi etapami procesu badawczego prowadzącego do napisania i obronienia pracy licencjackiej. W ramach kursu zapoznamy się z głównymi wymogami i zasadami przygotowania pracy licencjackiej, poznamy metody prowadzenia badań naukowych, sposoby dobierania źródeł, opracowywania planu pracy i unikania błędów warsztatowych. Przygotowywany w trakcie proseminarium – a następnie kontynuowany w ramach seminarium licencjackiego – projekt pracy licencjackiej będzie stanowić krytyczne omówienie przykładów subwersji i transgresji w amerykańskiej kulturze, a więc pogłębioną analizę wybranego zjawiska społeczno-kulturowego lub tekstu kultury kontestującego zastany porządek społeczny bądź proponujący przekroczenie obowiązujących norm i zasad. Celem zajęć jest również przybliżenie studentkom i studentom metodologii antropologii kulturowej i krytycznych studiów kulturowych (m.in. teoria gender, queer studies).

Literatura:

Literatura krytyczna zostanie dobrana pod kątem zainteresowań badawczych studentek i studentów.

Wybrana literatura i źródła internetowe:

*Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb and Joseph M. Willaims. The Craft of Research. The University of Chicago Press 2008.

*Joseph, Williams. Style: Ten Lessons in Clarity & Grace. HarperCollins College Publishers 1994.

*Purdue Online Writing Lab: https://owl.purdue.edu/owl/purdue_owl.html

*University of British Columbia, Academic Success Centre: https://www.unbc.ca/academic-success-centre/online-writing-resources

Efekty uczenia się:

Wiedza

*Student(ka) zna różnicę pomiędzy akademickim i nieakademickim tekstem, źródłami, językiem

*Student(ka) jest zaznajomiony z kwestiami uczciwości akademickiej i rzetelności badawczej

*Student(ka) zna język, wymogi formalne i podstawy edycji pracy licencjackiej

Umiejętności

*Student(ka) umie zaplanować kolejne etapy procesu badawczego, skutkujący napisaniem pracy licencjackiej

*Student(ka) potrafi odróżnić rodzaje i zastosowania źródeł

*Student(ka) potrafi wykorzystać teorie z zakresu antropologii kulturowej, krytycznych studiów kulturowych, teorii gender i queer do analizy tekstów kultury

*Student(ka) umie przygotować pracę w stylu Chicago i uniknąć plagiatu

Kompetencje

*Student(ka) potrafi zaplanować i przeprowadzić proces badawczy

*Student(ka) umie z szacunkiem oceniać prace innych i krytycznie ją oceniać

*Student(ka) jest przygotowany do pracy z promotorem nad pracą licencjacką

Metody i kryteria oceniania:

1) Obecność i aktywny udział w zajęciach: 20 punktów

2) Portfolio zadań wykonanych w semestrze: 40 punktów

- notatki badawcze

- przykład streszczenia, parafrazy, cytowania

- teza

- konspekt pracy

- bibliografia

3) Roboczy fragment rozdziału pracy: 40 punktów

Aby zaliczyć kurs, student(ka) musi uzyskać minimalną liczbę 60 punktów.

Oceny:

90-100: 5

85-89: 4+

78-84: 4

68-77: 3+

60-67: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jędrzej Burszta
Prowadzący grup: Jędrzej Burszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)