Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminar: Body, Power, and Representation in the US Culture (Proseminarium: Ciało, władza i reprezentacja w kulturze amerykańskiej)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZP022
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminar: Body, Power, and Representation in the US Culture (Proseminarium: Ciało, władza i reprezentacja w kulturze amerykańskiej)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują do napisania pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu:

- rozwinięcie umiejętności szukania i identyfikowania źródeł akademickich,

- rozwinięcie umiejętności formułowania twierdzeń i tez,

- pogłębienie umiejętności konstruowania pracy akademickiej,

- rozwinięcie umiejętności analizy kulturoznawczej tekstów literackich, dziennikarskich oraz dzieł filmowych.

W trakcie zajęć zdefiniujemy, czym jest "reprezentacja" i spytamy o różnego rodzaju strategie reprezentowania ciał w amerykańskiej kulturze. Będziemy posługiwać się tekstami i przykładami pochodzącymi z takich dyscyplin naukowych jak gender studies, studia o niepełnosprawności i krytyczne studia o rasie.

W trakcie zajęć studenci i studentki wybiorą temat swojej pracy licencjackiej, znajdą źródła, z których będą korzystać przy jej pisaniu oraz rozpoczną pisanie pracy licencjackiej.

Literatura:

TEKSTY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Wayne C. Booth, The Craft of Research (selection)

Saidiya V. Hartman, Scenes of Subjection (selection)

Georges Didi-Huberman,Images In Spite of All

Susan Sontag, On Photography (selection)

Django Unchained, dir. Quentin Tarantino

Rosemarie Garland-Thomson, Extraordinary Bodies: Figuring Physical Disability in American Culture and Literature (selection)

Efekty uczenia się:

Po kończeniu kursu studentka lub student posiada

Wiedza

- zna specjalne wymagania stawiane pracom naukowym,

- potrafi zdefiniować "reprezentację" oraz inne pojęcia z zakresu teorii estetycznych oraz nauk kulturoznawczych,

- zna procedury i normy procesu badawczego,

- zna różnice między naukowym i nienaukowym tekstem, źródłem, językiem,

- rozumie kwestię uczciwości akademickiej i własności intelektualnej.

Umiejętności

- potrafi zorganizować proces badawczy, wiodący do napisania pracy licencjackiej,

- posiada umiejętności niezbędne do oceny źródeł (w tym źródła pierwotne i literatura przedmiotu),

- potrafi prowadzić spójny i logiczny wywód na piśmie,

- umie zaprezentować swoje badania w przystępny i ciekawy sposób,

- potrafi wykorzystać teorie z zakresu gender studies, studiów o niepełnosprawności i krytycznych studiów o rasie we własnej pracy.

Kompetencje

- umie zorganizować swój proces badawczy,

- ma świadomość skutków plagiatu,

- umie z szacunkiem oceniać pracę innych i twórczo ją krytykować.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz zadania domowe 20%

Krótki esej (1000 słów): reprezentacja ciała w wybranym filmie/tekście 20%

Prezentacja projektu podczas zajęć 10%

Projekt końcowy (abstrakt pracy: 5%, plan pracy 10%, poprawiona i rozwinięta wersja krótkiego eseju 35%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)