Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BA Seminar: Body, Power, and Representation in the US Culture (Seminarium licencjackie: Ciało, władza i reprezentacja w kulturze amerykańskiej)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZS019
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: BA Seminar: Body, Power, and Representation in the US Culture (Seminarium licencjackie: Ciało, władza i reprezentacja w kulturze amerykańskiej)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie poświęcone jest przedstawieniom ciał w amerykańskiej kulturze i literaturze. Zapraszam na nie wszystkich zainteresowanych refleksją nad tym, czym jest norma, władza i reprezentacja i jaki mają one związek z ciałem. Zastanowimy się nad przecięciem płci, rasy, niepełnosprawności i seksualności w kulturze i literaturze oraz zmieniającymi się wizerunkami ciała w Stanach Zjednoczonych. Główne obszary moich zainteresowań badawczych to studia o niepełnosprawności, studia o szaleństwie, gender studies, teoria queer oraz badania nad środowiskiem.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie poświęcone jest przedstawieniom ciał w amerykańskiej kulturze i literaturze. Zapraszam na nie wszystkich zainteresowanych refleksją nad tym, czym jest norma, władza i reprezentacja i jaki mają one związek z ciałem. Zastanowimy się nad przecięciem płci, rasy, niepełnosprawności i seksualności w kulturze i literaturze oraz zmieniającymi się wizerunkami ciała w Stanach Zjednoczonych. Główne obszary moich zainteresowań badawczych to studia o niepełnosprawności, studia o szaleństwie, gender studies, teoria queer oraz badania nad środowiskiem.

Semestr rozpocznie się analizą kilku przykładów krytycznej analizy tekstów kultury skupionej na ciele, performatywności i władzy. W ciągu semestru studenci i studentki zaplanują swoje prace licencjackie, znajdą i ocenią źródła, przygotują szczegółowy plan, zaprezentują swoje tezy i wnioski oraz napiszą prace licencjackie.

Literatura:

Teksty mogą ulec zmianie

- Hershini Bhana Young, Illegible Will: Coercive Spectacles of Labor in South Africa and Diaspora (selection)

- Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison (selection)

- Margo de Mello, “Introduction to Body Studies”

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Studenci i studentki posiadają wiedzę dotyczącą wybranych teoretycznych podejść stosowanych w literaturoznawstwie i kulturoznawstwie, szczególnie w obszarze studiów nad ciałem.

- Studenci i studentki mają dużą wiedzę na temat wybranych aspektów amerykańskiej kultury, szczególnie tych dotyczących reprezentacji ciał i płci kulturowej.

- Studenci i studentki mają głęboką wiedzę na temat obszaru swoich indywidualnych badań.

Umiejętności:

- Studenci i studentki potrafią zaplanować i przeprowadzić badania niezbędne do napisania pracy licencjackiej.

- Studentki i studenci potrafią sformułować swoje tezy i wnioski na piśmie.

- Studentki i studenci potrafią ocenić jakość i odpowiedniość źródeł i udokumentować swoją pracę.

Kompetencje:

- Studentki i studenci potrafią zaprezentować swoją pracę kolegom i koleżankom.

- Studentki i studenci potrafią konstruktywnie i grzecznie skomentować prace innych osób.

- Studentki i studenci potrafią odpowiedzieć na pytania dotyczące ich projektów, ocenić komentarze innych osób oraz wykorzystać cenne komentarze w swojej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ZAL/NZAL zależna od złożenia w terminie pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Pamuła
Prowadzący grup: Natalia Pamuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)