Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język białoruski - egzamin certyfikacyjny, poziom samodzielności językowej niższy B1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0000-BIAB1EC
Kod Erasmus / ISCED: 09.601 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język białoruski - egzamin certyfikacyjny, poziom samodzielności językowej niższy B1
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy: Egzaminy z języka białoruskiego
Egzaminy z języków obcych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: białoruski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Skrócony opis:

Potrafi zrozumieć główny sens jasno sformułowanej wypowiedzi na znane sobie tematy związane z pracą, szkołą, czasem wolnym itp. Radzi sobie z większością sytuacji, jakie mogą wyniknąć w podróży w kraju danego obszaru językowego. Potrafi sformułować prosty spójny tekst podejmujący znany temat lub temat stanowiący przedmiot osobistych zainteresowań. Umie opisać doświadczenia i zdarzenia, marzenia, przedstawić nadzieje i ambicje, krótko uzasadniając przyjęte stanowisko oraz plany.

EGZAMIN USTNY

zgodny z opisem egzaminu ustnego na stronie egzaminów certyfikacyjnych UW (www.certyfikacja.uw.edu.pl)

Pełny opis:

Osoba posługująca się językiem na poziomie B1:

- rozumie sens wypowiedzi, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, studiów, czasu wolnego itd.;

- potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych (podróżowanie, zainteresowania, wydarzenia bieżące, życie codzienne);

- tworzy proste, spójne wypowiedzi na tematy jej znane;

- umie opisywać doświadczenia, wrażenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany;

- potrafi napisać precyzyjnie tekst na tematy związane z osobistymi zainteresowaniami (esej, sprawozdanie, list).

Lista tematów na egzaminie ustnym na poziomie B1:

zainteresowania, studia, życie codzienne, praca, rodzina, podróże, wydarzenia bieżące, przeczytane książki, obejrzane filmy;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Sergey Khvatov
Prowadzący grup: Sergey Khvatov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)