Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chór Wydziału Matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-00CWM-OG
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chór Wydziału Matematyki
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Strona przedmiotu: http://kultura.mimuw.edu.pl/chor/rekrutacja/
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Do rejestracji na przedmiot jest wymagane przejście postępowania kwalifikacyjnego, które odbywa się każdorazowo w czerwcu i wrześniu poprzedzającym dany rok zajęć.

Od uczestników nie wymaga się przygotowania muzycznego ani wcześniejszego uczestnictwa w zajęciach wokalnych. Jedynym kryterium przyjęcia do grupy jest pozytywne przejście postępowania kwalifikacyjnego. Szczegóły znajdują się na stronie: http://kultura.mimuw.edu.pl/chor/rekrutacja/


Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot umożliwia poznanie teorii i historii muzyki, naukę prawidłowej emisji głosu w ramach zajęć indywidualnych i prób zbiorowych, a także aktywne uczestnictwo w działalności Chóru Wydziału MIM UW.

Pełny opis:

Przedmiot umożliwia poznanie teorii i historii muzyki (kształcenia słuchu, literatury specjalistycznej, elementów dzieła muzycznego, krytycznego słuchania wykonawstwa) oraz naukę prawidłowej emisji głosu w ramach zajęć indywidualnych i prób zbiorowych. Zajęcia są powiązane z działalnością Chóru Wydziału MIM UW i odbywają się zgodnie z grafikiem spotkań chóru (każdy wtorek). Studenci uczestniczący w przedmiocie, poza uczęszczaniem na zajęcia w ramach cotygodniowych spotkań (zdalnych i w budynku WMIM), mają szansę wzięcia udziału w nagraniach i/lub koncertach zespołu oraz zapoznania się z podstawowym oprogramowaniem i technikami montażu nagrań, a także doskonalenia odpowiedzialności wokalnej i umiejętności wykonawstwa w kameralnym zespole.

Literatura:

B. Tarasiewicz „Mówię i śpiewam świadomie”, UNIVERSITAS 2014

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- posiada wiedzę nt. podstaw prawidłowej emisji głosu, orientuje się w zapisie nutowym, oznaczeniach i terminologii muzycznej,

- potrafi wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną w wokalnej praktyce wykonawczej i krytycznej ocenie występów scenicznych,

- potrafi zrealizować partię muzyczną w śpiewie wielogłosowym, a więc wykazuje się gotowością do współdziałania w zespole, wspólnego dążenienia do wyznaczonych celów.

Metody i kryteria oceniania:

Umiejętność wykonania wybranych utworów – oceniana na podstawie pracy na próbach, przesłanych nagrań i/lub indywidualnych przesłuchań

Obecność na obowiązkowych zajęciach z emisji głosu, próbach i koncertach, realizowanie wskazanych zadań na platformach do kształcenia słuchu muzycznego,

Zaangażowanie podczas zdalnych spotkań, prób i koncertów

Pisemne prace semestralne.

Łącznie do zdobycia jest 50 pkt, ocenę 3 uzyskują studenci, którzy zdobędą co najmniej 30pkt.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wrzosek, Adrianna Żołnierczuk
Prowadzący grup: Dariusz Wrzosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)