Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Równania różniczkowe zwyczajne (potok 1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-114bRRZa Kod Erasmus / ISCED: 11.132 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Równania różniczkowe zwyczajne (potok 1)
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku JSIM - wariant 3M+4I
Przedmioty obowiązkowe dla II roku matematyki
Przedmioty obowiązkowe dla II roku matematyki specjalności MSEM
Przedmioty obowiązkowe dla IV roku JSIM - wariant 3I+4M
Punkty ECTS i inne: 7.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

matematyka

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowe zagadnienia równań różniczkowych zwyczajnych, ilustracja związków z mechaniką klasyczną i modelowaniem zjawisk biologicznych. Zagadnienie istnienia i jednoznaczności rozwiązań równań różniczkowych zwyczajnych. Twierdzenia o przedłużaniu i prostowaniu rozwiązań. Metody rozwiązywania podstawowych typów równań, całka pierwsza i czynnik całkujący. Układy równań różniczkowych liniowych, równania liniowe wyższych rzędów. Pole wektorowe, potok pola, portret fazowy. Stabilność w sensie Lapunowa. Równania mechaniki klasycznej: ruch w polu sił centralnych, prawa Keplera.

Pełny opis:

1. Pojęcie równania różniczkowego zwyczajnego i jego rozwiązania. Zagadnienie początkowe. Równania wyższych rzędów. Przykłady.

2. Metody rozwiązywania równania skalarnego: równanie o zmiennych rozdzielonych, równanie jednorodne i quasijednorodne, równanie liniowe i Bernoulliego, całka pierwsza i czynnik całkujący.

3. Twierdzenie Picarda-Lindelöfa o lokalnym istnieniu i jednoznaczności rozwiązań. Lemat Gronwalla. Ciągła i gładka zależność rozwiązań od wartości początkowych i parametrów. Twierdzenia o prostowaniu i przedłużaniu rozwiązań.

4. Układy równań liniowych. Własności przestrzeni rozwiązań, wrońskian i twierdzenie Liouville'a. Układy równań liniowych o stałych współczynnikach. Równania liniowe wyższych rzędów o stałych współczynnikach. Oscylator harmoniczny z tłumieniem i wymuszeniem.

5. Równania różniczkowe autonomiczne i potoki wyznaczone przez nie. Pole wektorowe. Stabilność punktu stacjonarnego w sensie Lapunowa i stabilność asymptotyczna. Portret fazowy. Portrety fazowe równań liniowych na płaszczyźnie. Wahadło matematyczne. Równanie logistyczne i układ drapieżnik-ofiara Lotki-Volterry.

6. Elementy mechaniki klasycznej. Równanie Newtona z jednym stopniem swobody. Ruch w centralnym polu sił. Prawa Keplera.

Literatura:

1. V. I. Arnold, Równania różniczkowe zwyczajne, PWN, Warszawa 1975.

2. N. M. Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych, PWN, Warszawa 1986.

3. J. Ombach, Wykłady z równań różniczkowych zwyczajnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.

4. A. Palczewski, Równania różniczkowe zwyczajne, PWN, Warszawa 2004.

5. A. Pelczar, J. Szarski, Wstęp do teorii równań różniczkowych, część 1, PWN, Warszawa 1987.

6. F. Przytycki, Równania różniczkowe zwyczajne, skrypt, https://www.impan.pl/~feliksp/skrypt.pdf.

Efekty uczenia się:

1. Zna pojęcia równania różniczkowego, zagadnienia początkowego i rozwiązania zagadnienia początkowego. Umie sprawdzić, czy dana funkcja jest rozwiązaniem równania różniczkowego lub zagadnienia początkowego.

2. Umie rozwiązywać równania różniczkowe: o zmiennych rozdzielonych, równania jednorodne, Bernoulliego. Zna warunki dostateczne istnienia jednoznacznego rozwiązania równania różniczkowego zwyczajnego z zadanym warunkiem początkowym.

3. Zna twierdzenie o przedłużaniu rozwiązań równania różniczkowego zwyczajnego oraz umie podać przykład zagadnienia początkowego, którego rozwiązania nie da się przedłużyć poza pewien skończony odcinek.

4. Umie rozwiązać liniowe równanie różniczkowe zwyczajne i układ liniowych równań różniczkowych zwyczajnych. Umie znaleźć macierz fundamentalną układu równań liniowych.

5. Umie sprowadzić równanie różniczkowe wyższego rzędu do układu równań różniczkowych rzędu pierwszego.

6. Wie co to jest pole wektorowe i potok pola wektorowego.

7. Wie co to jest punkt stacjonarny i zna definicję stabilności asymptotycznej punktu stacjonarnego i stabilności w sensie Lapunowa. Umie zbadać stabilność punktu stacjonarnego.

8. Zna przykłady zastosowań równań różniczkowych zwyczajnych w różnych dziedzinach wiedzy. Rozumie znaczenie równań różniczkowych zwyczajnych jako narzędzia służącego do formułowania praw przyrody oraz do badania ewolucji układów opisywanych skończoną liczbą parametrów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mucha
Prowadzący grup: Maciej Borodzik, Piotr Mucha, Bohdan Petraszczuk, Tomasz Piasecki, Maja Szlenk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mucha
Prowadzący grup: Bartosz Bieganowski, Piotr Mucha, Jan Peszek, Tomasz Piasecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.