Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bazy danych (wspólne z 1000-715BDU)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-134BAD
Kod Erasmus / ISCED: 11.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bazy danych (wspólne z 1000-715BDU)
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studiów 1 stopnia na matematyce
Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich (IiE, MSEM) - Zarządzanie bazami danych
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Funkcje i struktury systemów baz danych oraz przegląd modeli danych. Relacyjne bazy danych. Języki zapytań do relacyjnych baz danych. SQL. Projektowanie baz danych, teoria postaci normalnych i modelowanie związków encji. Przetwarzanie transakcji. Fizyczne aspekty wykonywania zapytań i składowania danych, metody optymalizacji zapytań. Niestandardowe modele baz danych: obiektowe bazy danych, dedukcyjne bazy danych (Datalog) i rozproszone bazy danych.

Pełny opis:

Do cyklu 2022 przedmiot prowadzony pod nazwą "Bazy danych i i usługi sieciowe"

Podstawowe pojęcia: dane, informacje, obszar analizy, encje, atrybuty, baza danych, więzy integralności. (1 wykład)

Rozróżnienie fizycznego i logicznego modelu danych. Logiczne modele danych - model relacyjny. Projektowanie związków encji w postaci opisu słownego, diagramu ER i słownika danych. Typy związków encji. (2 wykłady)

Teoria związków funkcyjnych: reguły wnioskowania, domknięcia zbiorów związków funkcyjnych i zastosowanie do wyszukiwania klucza. Normalizacja: pierwsza, druga i trzecia postać normalna, postać Boyca-Codda. Korzyści wynikające z normalizacji. Projektowanie bazy z wykorzystaniem normalizacji. (3 wykłady)

Język SQL: typy danych i logika SQL, instrukcje select, insert, delete i update. Zakładanie i usuwanie tabel. Prawa dostępu (instrukcje grant i revoke). (3 wykłady)

Fizyczny model danych i organizacja danych na dysku. Teoria transakcji: mechanizmy lockowania, protokół dwufazowego potwierdzania. Zlecenia SQL commit i rollback. Poziomy izolacji transakcji. (2 wykłady)

System zarządzania bazą danych: usługi DBMS (formatki i raporty), indeksowanie (budowa indeksów gęstych i rzadkich, struktura B-drzewa), optymalizacja zapytań. Podstawowe zasady tworzenia aplikacji. (3 wykłady)

Rozproszone bazy danych i architektura klient-serwer. Obiektowe bazy danych, hurtownie danych, narzędzia projektowania bazy danych CASE. Systemy OLAP (OnLine Analitycal Processing). (1 wykład)

Literatura:

J.S. Bowman, S.L. Emerson, M. Darnovsky, Podręcznik języka SQL, WNT, Warszawa 2001.

T. Connolly, C. Begg, Systemy baz danych. Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania tom 1 i 2, Wydawnictwo RM, Warszawa 2004.

C.J. Date, Wprowadzenie do baz danych, WNT, Warszawa 1981.

J.R. Groff, P.N. Weinberg, Using SQL, Osborne McGraw-Hill, 1990.

J.D. Ullman, Systemy baz danych, WNT, Warszawa 1988.

J.D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych,

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna problemy, techniki i narzędzia związane z budową oprogramowania korzystającego z relacyjnych baz danych, w szczególności:

● ma wiedzę w formalizmu relacyjnych baz danych i języków dostępu do nich,

● ma wiedzę w zakresie metod projektowania relacyjnych baz danych i zasad oceny modeli projektowych (normalizacja),

● zna przykłady oprogramowania do komunikacji języków programowania z serwerami baz danych,

● posiada dobrą orientację w trendach rozwojowych współczesnych baz danych.

Umiejętności

● Potrafi zbudować niedużą aplikację opartą na bazie danych,

używającą przeglądarki WWW do komunikacji z użytkownikami.

Kompetencje

● Rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- uruchomienie w laboratorium aplikacji internetowej opartej na relacyjnej bazie danych Postgres

- zdanie egzaminu teoretycznego (dwuczęściowego)

Na ocenę ostateczną składa się

- ocena z kolokwium w połowie semestru (20%)

- ocena przedstawionej aplikacji (w sumie 50%: 10% ERD, 10% skrypt SQL, 30% projekt i wykonanie aplikacji)

- ocena z egzaminu końcowego (30%).

W celu uzyskania pozytywnej oceny należy uzyskać 60% możliwych punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stencel
Prowadzący grup: Zbigniew Jurkiewicz, Krzysztof Stencel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)