Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bazy danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-134BAD Kod Erasmus / ISCED: 11.303 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Bazy danych
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studiów 1 stopnia na matematyce
Przedmioty fakultatywne na matematyce
Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich (IiE) - Zarządzanie bazami danych
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Funkcje i struktury systemów baz danych oraz przegląd modeli danych. Relacyjne bazy danych. Języki zapytań do relacyjnych baz danych. SQL. Projektowanie baz danych, teoria postaci normalnych i modelowanie związków encji. Przetwarzanie transakcji. Fizyczne aspekty wykonywania zapytań i składowania danych, metody optymalizacji zapytań. Niestandardowe modele baz danych: obiektowe bazy danych, dedukcyjne bazy danych (Datalog) i rozproszone bazy danych.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia: dane, informacje, obszar analizy, encje, atrybuty, baza danych, więzy integralności. (1 wykład)

Rozróżnienie fizycznego i logicznego modelu danych. Logiczne modele danych - model relacyjny. Projektowanie związków encji w postaci opisu słownego, diagramu ER i słownika danych. Typy związków encji. (2 wykłady)

Teoria związków funkcyjnych: reguły wnioskowania, domknięcia zbiorów związków funkcyjnych i zastosowanie do wyszukiwania klucza. Normalizacja: pierwsza, druga i trzecia postać normalna, postać Boyca-Codda. Korzyści wynikające z normalizacji. Projektowanie bazy z wykorzystaniem normalizacji. (3 wykłady)

Język SQL: typy danych i logika SQL, instrukcje select, insert, delete i update. Zakładanie i usuwanie tabel. Prawa dostępu (instrukcje grant i revoke). (3 wykłady)

Fizyczny model danych i organizacja danych na dysku. Teoria transakcji: mechanizmy lockowania, protokół dwufazowego potwierdzania. Zlecenia SQL commit i rollback. Poziomy izolacji transakcji. (2 wykłady)

System zarządzania bazą danych: usługi DBMS (formatki i raporty), indeksowanie (budowa indeksów gęstych i rzadkich, struktura B-drzewa), optymalizacja zapytań. Podstawowe zasady tworzenia aplikacji. (3 wykłady)

Rozproszone bazy danych i architektura klient-serwer. Obiektowe bazy danych, hurtownie danych, narzędzia projektowania bazy danych CASE. Systemy OLAP (OnLine Analitycal Processing). (1 wykład)

Literatura:

J.S. Bowman, S.L. Emerson, M. Darnovsky, Podręcznik języka SQL, WNT, Warszawa 2001.

T. Connolly, C. Begg, Systemy baz danych. Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania tom 1 i 2, Wydawnictwo RM, Warszawa 2004.

C.J. Date, Wprowadzenie do baz danych, WNT, Warszawa 1981.

J.R. Groff, P.N. Weinberg, Using SQL, Osborne McGraw-Hill, 1990.

J.D. Ullman, Systemy baz danych, WNT, Warszawa 1988.

J.D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych,

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna problemy, techniki i narzędzia związane z budową oprogramowania korzystającego z relacyjnych baz danych, w szczególności:

● ma wiedzę w formalizmu relacyjnych baz danych i języków dostępu do nich,

● ma wiedzę w zakresie metod projektowania relacyjnych baz danych i zasad oceny modeli projektowych (normalizacja),

● zna przykłady oprogramowania do komunikacji języków programowania z serwerami baz danych,

● posiada dobrą orientację w trendach rozwojowych współczesnych baz danych.

Umiejętności

● Potrafi zbudować niedużą aplikację opartą na bazie danych,

używającą przeglądarki WWW do komunikacji z użytkownikami.

Kompetencje

● Rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- uruchomienie w laboratorium aplikacji internetowej opartej na relacyjnej bazie danych Postgres

- zdanie egzaminu teoretycznego (dwuczęściowego)

Na ocenę ostateczną składa się

- ocena z kolokwium w połowie semestru (20%)

- ocena przedstawionej aplikacji (w sumie 50%: 10% ERD, 10% skrypt SQL, 30% projekt i wykonanie aplikacji)

- ocena z egzaminu końcowego (30%).

W celu uzyskania pozytywnej oceny należy uzyskać 60% możliwych punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Jurkiewicz
Prowadzący grup: Zbigniew Jurkiewicz, Maciej Zielenkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Jurkiewicz
Prowadzący grup: Zbigniew Jurkiewicz, Maciej Zielenkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.