Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do matematyki finansowej i ubezpieczeniowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-135WMF Kod Erasmus / ISCED: 11.923 / (0619) Komputeryzacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do matematyki finansowej i ubezpieczeniowej
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studiów 1 stopnia na matematyce
Przedmioty fakultatywne na matematyce
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami związanymi z rynkiem akcji i instrumentów dłużnych oraz wyabstrahowanie pojęć matematycznych koniecznych do ich opisu.

Pełny opis:

1. Rynek kapitałowy - wstępne informacje (1 wykład)

Giełda na przykładzie GPW. Uczestnicy rynku: instytucje finansowe, biura maklerskie, skarb państwa. Rynek OTC. Rodzaje instrumentów finansowych: korzyści dla emitenta i właściciela w przypadku akcji i obligacji

2. Pieniądz ( 1-1,5 wykładu)

Wartość pieniądza w czasie. Współczynnik dyskonta. Rodzaje kapitalizacji: prosta, składana, ciągła. Struktura liczenia dni (tzw. day count). Stopy spotowe i terminowe (kontrakty FRA). terminowa struktura stóp procentowych.

3. Podstawowe instrumenty dłużne na przykładzie Polski (1 wykład)

Depozyty i kredyty bankowe, kredyty banku centralnego, depozyty i pożyczki międzybankowe, referencyjne stopy rynku międzybankowego (LIBOR). Bony skarbowe, obligacje stałokuponowe i zmiennokuponowe emitowane przez państwo. Obligacje komercyjne. Ryzyko kredytowe. Różne stopy procentowe (zależne od emitenta).

4. Analiza instrumentów dłużnych (4 wykłady)

Pojęcie arbitrażu. Cena czysta i brudna obligacji kuponowej. Wycena bezarbitrażowa, wartość bieżąca, dyskontowanie (tzw. metoda przepływów). Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR). Czas trwania (duration) i zmodyfikowany czas trwania. Wypukłość. Tworzenie struktury stóp procentowych.

5. Zarządzanie portfelem instrumentów dłużnych (1 wykład)

Uodparnianie portfela. Zabezpieczenie przed zmianą krótko- i długoterminowych stóp procentowych. Znaczenie duration.

6. Giełda. Rynek akcji (2-3 wykłady)

Giełda. Sposób działania, wyznaczanie kursu. Systemy notowań. Notowania ciągłe, cena otwarcia, cena zamknięcia. Indeksy giełdowe. Specyfika rynku akcji. Analiza techniczna i fundamentalna. Ryzyko. Akcje = własność firmy. Dywidenda, walne zgromadzenia akcjonariuszy. Krótka sprzedaż. Izby rozliczeniowe. Granie na spadkach. Kontrakty forward. Wycena arbitrażowa. Koszty transakcji. Duży v. mały inwestor.

7. Stochastyczne metody w finansach (2 wykłady)

Podstawowe miary ryzyka. Dominacja stochastyczna. Funkcja użyteczności - miary dochodowości.

Efekty uczenia się:

Student

1. sprawnie i ze zrozumieniem posługuje się podstawowymi pojęciami arytmetyki finansowej, takimi jak: zysk, stopa zwrotu, proces bogactwa, proces akumulacji, metoda przepływów finansowych (Cash Flow), struktura terminowa stóp procentowych (Yield Curve), wartość obecna (Present Value), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), średni czas życia (Duration), wypukłość (Convexity), stopa inflacji i realna stopa zwrotu;

2. potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe instrumenty dłużne i instrumenty pochodne oparte na instrumentach dłużnych. Umie wyznaczyć strukturę terminową stóp procentowych na podstawie danych empirycznych. Rozumie na czym polega immunizacja portfela obligacji;

3. zna zasady funkcjonowania giełdy papierów wartościowych na przykładzie GPW w Warszawie. Orientuje się jakie instrumenty własnościowe, dłużne i pochodne, są notowane na giełdzie oraz co oznacza termin indeks giełdowy. Wie, jak wyznaczane są kursy transakcji giełdowych. Zna i rozumie podstawy wyceny arbitrażowej instrumentów pochodnych;

4. znane są mu i w pełni zrozumiałe podstawy modelowania stochastycznego w finansach. Wie, na czym polega zasada maksymalizacji oczekiwanej użyteczności, jak w oparciu o dominację stochastyczną konstruuje się portfel inwestycyjny i jakie są założenia modelu Markowitza i wynikające z niego wnioski. Orientuje się w podstawach oceny ryzyka związanego z inwestowaniem. Potrafi wyznaczyć wartość zagrożoną ryzykiem (Value at Risk) dla danej inwestycji finansowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia będą zaliczane na podstawie:

* aktywności na zajęciach;

* liczby punktów uzyskanych z prac domowych;

* wyniku kolokwium.

Do egzaminu są dopuszczeni tylko studenci, którzy uzyskali zaliczenie ćwiczeń.

Egzamin będzie w formie pisemnej lub pisemnej i ustnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Barski
Prowadzący grup: Michał Barski, Jacek Micał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Barski
Prowadzący grup: Michał Barski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.