Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klasyczne struktury algebraiczne i ich zastosowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1D96AL
Kod Erasmus / ISCED: 11.124 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Klasyczne struktury algebraiczne i ich zastosowania
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria magisterskie na matematyce
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest badaniu własności szeregu podstawowych struktur algebraicznych i ich zastosowań. W szczególności: grup i półgrup, pierścieni i algebr, modułów, a także macierzy i reprezentacji liniowych.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest badaniu własności szeregu podstawowych struktur algebraicznych i ich zastosowań. W szczególności: grup i półgrup, pierścieni i algebr, modułów, a także macierzy i reprezentacji liniowych.

Literatura:

Literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

1. Zna wybrane zagadnienia dotyczące klasycznych struktur algebraicznych, które omawiane są na seminarium, ich wzajemne powiązania, a także miejsce referowanych zagadnień w szerszej teorii i odniesienie do wybranych otwartych problemów.

2. Potrafi czytelnie przedstawiać wskazane fragmenty teorii dotyczącej struktur algebraicznych i omawiać je w sposób twórczo przekształcony. Potrafi formułować cząstkowe pytania i hipotezy,

poszukiwać samodzielnych ich rozwiązań i uzupełniać luki w dostępnych opracowaniach wybranych zagadnień.

3. Zna ograniczenia istniejącej i własnej wiedzy dotyczącej wybranych, omawianych na seminarium zagadnień i potrzebę oraz możliwości jej rozwijania.

4. Potrafi samodzielnie wyszukiwać literaturę dotyczącą zagadnień, które są dyskutowane na seminarium i syntetycznie przedstawiać wybrane jej fragmenty. Potrafi samodzielnie wyszukiwać literaturę dotyczącą zagadnień,

które są dyskutowane na seminarium, również w języku angielskim (na poziomie B2+) i syntetycznie przedstawiać wybrane jej fragmenty

5. Zna przykłady zastosowań struktur algebraicznych i ich własności w innych dziedzinach matematyki, w tym do rozwiązywania ważnych problemów formułujących się w języku matematyki szkolnej.

6. Potrafi współpracować z innymi uczestnikami seminarium, prowadzić wspólne dyskusje dotyczące zagadnień, nad którymi pracują różni jego uczestnicy, dzielić własnymi uwagami na temat omawianych i dyskutowanych problemów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie wygłoszonych referatów, czynnego uczestnictwa i aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Matczuk, Arkadiusz Męcel
Prowadzący grup: Jerzy Matczuk, Arkadiusz Męcel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Matczuk, Arkadiusz Męcel
Prowadzący grup: Jerzy Matczuk, Arkadiusz Męcel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)