Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy decyzyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1L00SD
Kod Erasmus / ISCED: 11.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy decyzyjne
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Proseminaria na matematyce
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Skrócony opis:

Proseminarium jest wprowadzeniem do automatycznego wspomagania procesów decyzyjnych. Tematyka ta wiąże się z wieloma działami matematyki oraz z zaawansowanymi metodami informatyki związanymi z poszukiwaniem aproksymacyjnych rozwiązań złożonych problemów.

Pełny opis:

Proseminarium jest wprowadzeniem w tematykę aproksymacyjnego konstruowania pojęć dla celów automatycznego wspomagania procesów decyzyjnych. Tematyka ta wiąże się z wieloma działami matematyki oraz z zaawansowanymi metodami informatyki związanymi z poszukiwaniem aproksymacyjnych rozwiązań złożonych problemów. Przewiduje się, że uczestnicy proseminarium będą realizować projekt zespołowy obejmujący opracowanie metod i ich komputerową weryfikację dla pewnego wybranego problemu decyzyjnego.

Przewidywana tematyka proseminarium:

- Metody konstruowania aproksymacji pojęć (klasyfikatorów) w oparciu o zbiory przybliżone, zbiory rozmyte, sieci neuronowe i algorytmy ewolucyjne.

- Wnioskowanie boolowskie na formułach zdaniowych i jego zastosowania.

- Problem SAT (spełnialności formuł) i jego zastosowania w eksploracji danych, planowaniu i optymalizacji.

- Złożoność obliczeniowa problemu SAT.

- Związki problemu SAT z fizyką statystyczną

- Aproksymacyjne wnioskowanie boolowskie..

- Zasada minimalnego opisu: metoda składowych głównych i lokalnychg składowych głównych.

- Metody kompresji danych.

- Konstruowanie adaptacyjnych systemów decyzyjnych.

- Adaptacyjne systemy decyzyjne.

- Wnioskowania czasowe i przestrzenne.

- Wykrywanie cech istotnych dla obiektów strukturalnych.

- Wykrywanie wzorców zmiennych w czasie.

Literatura:

Literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Student jest w stanie zgromadzić materiały do wybranego zagadnienia, opracować je i utrwalić w postaci pracy dyplomowej (licencjackiej).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia proseminarium jest przygotowanie i złożenie w systemie APD UW pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hung Son Nguyen, Marcin Szczuka
Prowadzący grup: Hung Son Nguyen, Marcin Szczuka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Proseminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)