Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka w działaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1L08MD
Kod Erasmus / ISCED: 11.913 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Matematyka w działaniu
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Proseminaria na matematyce
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Skrócony opis:

Chcielibyśmy pokazać jak matematyka rozwiązuje pewne problemy występujące we współczesnej cywilizacji.

Pełny opis:

Chcielibyśmy pokazać jak matematyka rozwiązuje pewne problemy występujące we współczesnej cywilizacji. Mamy na myśli m.in. odpowiedzi na następujące pytania:

-- na czym polega optymalizacja i sterowanie procesami gospodarczymi;

-- jak to możliwe, aby fotony krążyły wokół czarnej dziury;

-- jak zaparkować samochód w najkrótszym czasie;

-- jak zaparkować samochód na zatłoczonym parkingu.

Celem naszym będzie omówienie wyżej wymienionych zjawisk, ze wskazaniem podstaw ich fizycznego lub geometrycznego opisu. Jednak nacisk będzie położony na jego matematyczną stronę. Będziemy chcieli pokazać, jak wiele łączy sterowanie optymalne z mechaniką a nawet teorią względności.

W tym celu będziemy wykorzystywali narzędzia analityczne, takie jak równania różniczkowe zwyczajne czy elementy geometrii różniczkowej. Będziemy zajmowali się też aspektami ilościowymi opisu zagadnień. Pozwoli to na porównanie teorii i eksperymentu. Chętni studenci będą mogli zapoznać się z pakietami do obliczeń numerycznych, np. scilab i przeprowadzić proste obliczenia z użyciem komputera.

Elementem proseminarium będą zajęcia warsztatowe poświęcone modelowaniu. Uczestnicy w toku dyskusji będą dochodzić do właściwego modelu matematycznego opisywanego zjawiska.

Literatura:

Literatura będzie podana na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejętności:

1. Poznaje podstawy modelowania wybranych zjawisk z dziedziny nauk przyrodniczych, społecznych, biologicznych lub ekonomicznych.

2. Poznaje teorię konieczną do analizy uzyskanego modelu.

3. Potrafi użyć formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w innych dziedzinach nauki

4. Umie napisać pracę licencjacką.

Kompetencje społeczne:

1. Potrafi rozmawiać o budowaniu modeli fizycznych, społecznych, ekonomicznych czy biologicznych, na przykładzie rozważanym w pracy licencjackiej.

2. Potrafi wytłumaczyć na czym polega pisanie pracy licencjackiej.

3. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.

4. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych.

5. Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest wygłoszenie przynajmniej jednego referatu w semestrze. Ponadto, na koniec roku, wymagane jest złożenie pracy licencjackiej w systemie APD i jej pozytywne ocenienie przez promotora.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)