Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1L09MN
Kod Erasmus / ISCED: 11.183 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Proseminaria na matematyce
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Skrócony opis:

Rozwiązywanie różnych zagadnień matematyki stosowanej z wykorzystaniem komputerów i algorytmów numerycznych.

Pełny opis:

Proseminarium jest poświęcone omawianiu i rozwiązywaniu problemów matematyki stosowanej z wykorzystaniem numerycznych algorytmów komputerowych. Chcemy, aby omawiane zagadnienie nie tylko były ciekawe z matematycznego punktu widzenia, ale mogły również znaleźć praktyczne zastosowania w przyszłej pracy zawodowej uczestników zajęć. Przykładowe zagadnienia to

 • metody Monte-Carlo i ich zastosowania w finansach, np. wycena opcji,
 • metody numerycznej optymalizacji i ich zastosowania,
 • zastosowanie transformaty Fouriera do kompresji i przetwarzania sygnałów takich jak dźwięk lub obraz,
 • numeryczne rozwiązywanie równań modelujących zjawiska fizyczne, gospodarcze lub społeczne.

Naszym zamiarem jest pokazać jak można rozwiązywać konkretne problemy wykorzystując i poszerzając posiadaną wiedzę. Pracę nad zagadnieniami matematyki stosowanej można podzielić na nastepujące etapy:

 • omówienie teorii matematycznej w kontekście danego zagadnienia
 • przełożenie teorii na opis matematyczny uwzględniający cechy zagadnienia istotne z punktu widzenia rozwiązania problemu
 • przejście od modelu matematycznego do komputerowej implementacji z wykorzystaniem odpowiednich metod numerycznych

Celem proseminarium jest uwzględnienie tego schematu zarówno w ramach zajęć, jak i na etapie pisania prac licencjackich, przy czym szczególny nacisk będziemy kłaść na ostatni etap. Dodatkowym bonusem jest oczywiście połączenie myślenia matematycznego z rozwojem umiejętności programowania.

Referaty i prace licencjackie mogą mieć charakter teoretyczny lub programistyczny (prace łączące oba aspekty mile widziane!).

Literatura:

Literatura będzie podana na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejętności

- rozumie znaczenie teorii matematycznej w kontekście rozwiązań problemów z innych dziedzin

- potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne rozwiązanie zagadnienia

- potrafi stosować algorytmy numeryczne adekwatne do danego problemu

- umie wygłosić referat

- umie napisać pracę licencjacką

Kompetencje społeczne

- potrafi w zrozumiały sposób przekazywać treści matematyczne w mowie i piśmie

- zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

- potrafi wyszukiwać potrzebne informacje w literaturze i zasobach sieci internet, także w języku angielskim

- rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć na podstawie pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kowalczyk, Piotr Krzyżanowski
Prowadzący grup: Piotr Kowalczyk, Piotr Krzyżanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)