Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1M09LST
Kod Erasmus / ISCED: 11.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Logika stosowana
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest przedstawieniu wybranych metod logiki matematycznej wraz z zarysem dziedzin w których znajdują zastosowania. Wykład skupia się na stosunkowo prostych, ale jednocześnie praktycznie realizowalnych modelach.

Pełny opis:

Język i metodologia logiki. Poprawnie zbudowane formuły. System formalny, aksjomaty, syntaktyka i semantyka. Poprawność i pełność logiki zdaniowej. Zwartość i własność dedukcji. Rozstrzygalność i złożoność zadania weryfikacji. Zastosowania logiki zdaniowej m.in. w grach, weryfikacji układów teorii testów. (3--4 wykłady)

Standardowe systemy logiki modalnej. Aksjomaty i formuły określające własności logiki. Metody dowodzenia. Modele Kripkego i semantyka dla logiki modalnej. Różne rodzaje konsekwencji semantycznej. Poprawność i pełność w sensie modelu z wartościowaniem dla standardowego systemu logiki modalnej. Spełnialność w sensie Kripkego. Rozstrzygalność logiki modalnej i złożoność zadania weryfikacji dla logiki S5. Zastosowania logik modalnych m.in. w tworzeniu baz wiedzy, weryfikacji programów, grach wielochodowych. (4-5 wykładów)

Zbiory rozmyte, funkcja przynależności, operacje na zbiorach rozmytych, pojęcie T-normy i S-normy. Dopełnienie zbioru rozmytego. Wnioskowanie o zbiorach rozmytych, reguły lingwistyczne, różne rodzaje implikacji. Klauzule, rezolucja i dowody rezolucyjne. Rezolucyjna logika zdaniowa rozmyta. Poprawność i pełność rezolucyjnego systemu logiki rozmytej. Prawdziwościowa logika rozmyta. Modele wykorzystujące pojęcie przynależności w sensie rozmytym. Poprawność i pełność tego systemu. Zastosowania zbiorów i logiki rozmytej m.in. w sterowaniu, systemach doradczych i ekspertowych, inżynierii wiedzy. (4-5 wykładów)

Literatura:

Skrypt (po polsku), http://www.mimuw.edu.pl/~szczuka/ls/AppLogic.pdf/

S.Popkorn, First steps in modal logic. Cambridge University Press, Cambridge 1994

G.E. Hughes, M.J. Cresswell, A companion to modal logic. Rutlege, Kegan and Paul Publishers, 1985

R. Kruse, J. Gebhardt, F. Klawonn, Foundations of Fuzzy Systems. John Wiley and Sons, 1994

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)