Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Popularyzacja matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1S03PM
Kod Erasmus / ISCED: 11.024 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0540) Matematyka i statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Popularyzacja matematyki
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria monograficzne dla matematyki 2 stopnia
Strona przedmiotu: https://www.mimuw.edu.pl/seminaria/sem-popularyzacja-mat
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Skrócony opis:

Seminarium jest przeznaczone dla tych, którzy pragną doskonalić się w sztuce prezentowania matematyki w sposób przystępny, zrozumiały także dla osób bez przygotowania matematycznego.

Pełny opis:

Seminarium jest przeznaczone dla tych, którzy pragną doskonalić się w sztuce prezentowania matematyki w sposób przystępny, zrozumiały także dla osób bez przygotowania matematycznego. Będziemy wspólnie poszukiwać tematów, za pomocą których można zafascynować matematyką. Może to być teoria, twierdzenie, przykład albo inny urokliwy drobiazg matematyczny. Dopuszczamy zarówno wątki czysto matematyczne, jak też takie, które ukazują matematykę na tle całokształtu nauki, kultury i cywilizacji.

Seminarium to przeznaczone jest dla osób, które chcą i mogą poświęcić część swego czasu na czytanie tego typu przekazów oraz tworzenie ich (w formie wygłaszanych odczytów).

Tematy referatów ustalimy na pierwszych posiedzeniach. Prowadzący mają spory zapas własnych koncepcji, ale są gotowi docenić każdy dobry pomysł pochodzący od osób skłonnych przyłączyć się do naszego seminarium. Liczymy na to, że na koniec roku każdy z nas będzie dysponował znacznie bogatszym niż dziś zasobem odpowiedzi na pytanie: dlaczego matematyka jest ładna i ciekawa?

Na seminarium okazjonalnie występować też będą najwybitniejsi polscy popularyzatorzy z kręgu Ośrodka Kultury Matematycznej, a w szczególności Szkół Matematyki Poglądowej.

Głównym celem seminarium jest trenowanie prezentowania treści popularnomatematycznych oraz obserwacja, jak robią to inni, dlatego obecność jest obowiązkowa. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na co najmniej 20% zajęć, można utracić prawo do zaliczania seminarium.

Literatura:

Literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Student umie:

(1) zaplanować, przygotować i wygłosić referat popularnomatematyczny:

- wybrać temat odpowiedni dla danej publiczności, dopasowany do poziomu zaawansowania, zainteresowań, dostępnego czasu i oczekiwanego charakteru wystąpienia,

- dokonać wyboru materiału uwzględniając adresatów (inny dla uczniów, inny dla studentów, jeszcze inny dla pasjonatów matematyki),

- odpowiednio przygotować odczyt, dopasować tempo i zawartość do dostępnego czasu, a w razie konieczności modyfikować w trakcie,

- dobrać formę prezentacji adekwatną do tematu, słuchaczy, warunków,

- odpowiadać na pytania publiczności podczas wystąpienia i po jego zakończeniu,

(2) krytycznie analizować wystąpienia swoje oraz innych osób i innego rodzaju materiały popularnomatematyczne:

- dostrzegać mocne i słabe strony referatów, artykułów, filmów i innego rodzaju przekazów, wyciągać wnioski dla siebie na przyszłość,

- oglądając cudze wystąpienia uczyć się, jakie praktyki są dobre dla popularyzacji, a jakie nie i dlaczego,

- dyskutować o nich i wygłaszać swoje opinie i uwagi na forum.

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium ma charakter warsztatowy, oczekujemy aktywnego udziału uczestników. Nie przewidujemy możliwości zaliczania seminarium bez uczęszczania na nie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium monograficzne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Jaszuńska, Przemysław Kiciak
Prowadzący grup: Joanna Jaszuńska, Przemysław Kiciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)