Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rewolucja Newtonowska. Matematyka i astronomia XVII wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1S20RN
Kod Erasmus / ISCED: 11.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rewolucja Newtonowska. Matematyka i astronomia XVII wieku
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria monograficzne dla matematyki 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Skrócony opis:

Na naszym seminarium omówimy wybrane zagadnienia rewolucji

Newtonowskiej, która w przeciągu kilku dekad za pomocą niezwykłej

mieszanki matematyki greckiej i głębokich nowych idei wprowadziła naukę

w erę nowożytną.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przybliżenie (studentom wydziałów matematyki i

fizyki) matematyki w szerszym kontekście nauki XVII wieku, na podstawie

wybranych osiągnięć matematycznych tamtego okresu, poprzez

przestudiowanie wybranych oryginalnych prac, uzupełnionych współczesnymi

komentarzami.

Wiek XVII to czas rewolucji Newtonowskiej, stąd rozważana tematyka jest

ściśle powiązana z astronomią. Pokażemy fascynujące powiązania tradycji

geometrii Euklidesa, geometrii analitycznej Kartezjusza, rachunku

różniczkowego i teorii grawitacji Newtona, w świetle sporów o właściwe

paradygmaty, dopuszczalne metody badania i istotę prawdy naukowej.

Nasze rozważania będą swoistymi śledztwami naukowymi pokazującymi, że

nasze często powierzchowne rozumienie rozwoju matematyki i fizyki

przeczą faktom historycznym.

Przykładowe tematy:

-- Twierdzenie Kartezjusza--Eulera o wielościanach. Kształtowanie się

twierdzenia, śledztwo historyczne.

-- Newton i pojęcie granicy. Czy Newton już znał i używał naszego

pojęcia granicy? Geometria i dynamika.

-- Principia. Dlaczego w języku geometrii? Walka o paradygmaty i istotę

dowodu. Tradycja syntetyczna i nowa analiza.

-- Prawa Keplera, a prawo powszechnej grawitacji. Związki nieoczywiste,

niełatwa droga do akceptacji nowej fizyki.

-- Drugie prawo Keplera, słynny Lemat 28 o owalach w Principiach i

kontrowersje wokół niego. Prawdziwy czy fałszywy?

Czy w swoim "dowodzie" Newton korzysta z "topologii powierzchni

Riemanna"?

Literatura:

Literatura książkowa:

I.Lakatos: Dowody i refutacje. Logika odkrycia matematycznego, Warszawa

2005.

V.I.Arnold: Huygens and Barrow, Newton and Hooke. Pioneers in

mathematical analysis and catastrophe theory from evolvents to

quasicrystals, Birkhauser, 1990.

B.Cohen: Newtonian Revolution. With illustrations of the transformation

of scientific ideas, CUP 1980.

N.Guicciardini: Isaac Newton on Mathematical Certainty and Method, MIT 2009.

S.Chandrasekhar: Newton's Principia for the common reader, OUP 1995.

Efekty uczenia się:

Student

-- potrafi dyskutować o teoriach matematycznych w szerszym

społeczno-historycznym kontekście.

-- docenia wartość pracy z materiałem źródłowym,

-- dostrzega wspólne korzenie różnych dziedzin wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnik przedmiotu zobowiązany jest wygłosić jedną prezentację w trakcie roku akademickiego i napisać esej na wybrany temat.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium monograficzne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Dembny, Grzegorz Łukaszewicz
Prowadzący grup: Mateusz Dembny, Grzegorz Łukaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium monograficzne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Łukaszewicz
Prowadzący grup: Grzegorz Łukaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)