Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne (sem. mono. wspólnie z 1000-5D96MN)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1S96MN
Kod Erasmus / ISCED: 11.184 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne (sem. mono. wspólnie z 1000-5D96MN)
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria monograficzne dla matematyki 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest metodom numerycznym i ich wykorzystaniu w matematyce obliczeniowej. Interesują nas różne zagadnienia, w których tkwi aspekt numeryczny lub aproksymacyjny. Mogą to być problemy czysto numeryczne jak i problemy z różnego typu zastosowań matematyki, w których istotną częścią jest numeryka, wreszcie zagadnienia z "matematyki czystej", których rozwiązanie wymaga wsparcia numerycznego (tak na przykład jest niekiedy z konstrukcją kontrprzykładów). Osobnym działem funkcjonującym w ramach tego seminarium jest grafika komputerowa. Prowadzone są u nas także prace dotyczące algorytmów równoległych (współbieżnych), złożoności obliczeniowej zadań ciągłych i obliczeń kwantowych.

Pełny opis:

Seminarium prowadzone jest przez ZAN.

Tematy prac magisterskich proponowane są przez członków ZAN i dotyczą następujących działów:

- złożoności obliczeniowej zadań ciągłych i ich rozwiązywaniu, obliczeniom kwantowym,

- metodom dyskretyzacji RRCz i ich analizie i implementacji, w szczególności algorytmom równoległym (współbieżnym) do rozwiązywania tych dyskretyzacji,

- teorii aproksymacji, w szczególności falkom i ich wykorzystaniu w praktyce obliczeniowej,

- grafice komputerowej i wizualizacji danych.

Tematy prac magisterskich mogą być również zaproponowane przez osoby niezwiązane z ZAN, o ile zaproponowany temat zawiera aspekty numeryczne.

Literatura:

Literatura będzie podana na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Ma rozeznanie w problematyce metod numerycznych i ich zastosowań.

Zna podstawy dobierania algorytmów numerycznych do rozwiązywania konkretnych zadań, w zależności od rozmiaru zadania, własności analitycznych (np. uwarunkowania) i pożądanej dokładności wyniku.

Umie opowiadać o metodach numerycznych, z uwzględnieniem wiedzy audytorium na ten temat.

Potrafi interpretować wyniki obliczeń numerycznych, z uwzględnieniem podstawowych ograniczeń dokładności i osiągalnych celów.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają wygłoszone referaty.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium monograficzne, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kiciak, Leszek Plaskota
Prowadzący grup: Przemysław Kiciak, Leszek Plaskota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)