Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-212aLOG
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Logika
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami i metodami algebry uniwersalnej i logiki matematycznej.

Pełny opis:

1. Struktury relacyjne. Podstruktury, homomorfizmy, kongruencje

2. Algebry termów i unifikacja.

3. Klasy algebr definiowalne równościowo. Algebry wolne.

4. Skladnia i semantyka rachunku zdan i rachunku predykatow.

5. Pojecie spelniania i prawdziwosci formuly.

6. Pojęcie dowodu formalnego. Twierdzenie o pełności.

7. Twierdzenie o zwartości i jego zastosowania.

8. Formalna arytmetyka. Twierdzenie Godla o niezupełności.

9. Informacja o logice intuicjonistycznej.

10. Reguła rezolucji i podstawy programowania w logice.

Wymagania wstępne: Wstęp do teorii mnogości.

Literatura:

1. Z. Adamowicz, P. Zbierski "Logika matematyczna", PWN, 1991.

2. H. Rasiowa "Wstęp do matematyki wspólczesnej", PWN, 1971.

3. W. Marek, J. Onyszkiewicz,

4. "Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach'', PWN, 1996.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)