Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika dla informatyków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-217bLOG
Kod Erasmus / ISCED: 11.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Logika dla informatyków
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów 2 stopnia na kierunku informatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wprowadzenie do logiki zdaniowej i logiki pierwszego rzędu: elementy teorii modeli, elementy teorii dowodu, rola w

informatyce. Inne logiki ważne w informatyce.

Przedmiot ma dwa warianty. W pierwszym z nich zajęcia mają charakter bardziej praktyczny i prowadzone są wraz z

laboratorium, w drugim – zajęcia mają pogłębiony charakter teoretyczny.

Pełny opis:

1. Logika zdaniowa: związki z obwodami logicznymi; systemy dowodowe; zdaniowa logika intuicjonistyczna

2. Zastosowania logiki zdaniowej: SAT-solvery.

3. Logika pierwszego rzędu: sposób użycia; związki z bazami danych (tw. Codda); ograniczenia siły wyrazu (gry

Ehrenfeuchta-Fraisse); systemy dowodzenia; twierdzenie o pełności;

4. Klasyczna teoria modeli: twierdzenie o zwartości, twierdzenie Skolema-Löwenheima.

5. Rozstrzygalność teorii logicznych: nierozstrzygalność logiki pierwszego rzędu; rozstrzygalne fragmenty.

6. Arytmetyka i twierdzenie Gödla o niezupełności.

7. Datalog, czyli rozszerzenie logiki pierwszego rzędu o rekurencję.

8. Logika w weryfikacji: SPIN, Coq, provery.

9. Logika 2 rzędu: SO, MSO i związki z automatami, rozstrzygalność, zastosowania (np. MONA).

Literatura:

1. Punkty 1, 3, 4, 5, 6: Skrypt http://www.mimuw.edu.pl/~urzy/calosc.pdf

2. Punkty 2, 7, 8, 9: Slajdy do wykładu.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

* w pogłębionym stopniu - wiedzę z działów matematyki niezbędnych do studiowania informatyki (logika i jej związki

z informatyką, teoria złożoności) [K_W01],

* w pogłębionym stopniu - rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych [K_W02].

Umiejętności: absolwent potrafi

* konstruować rozumowania matematyczne [K_U01],

* wyrażać problemy obliczeniowe w języku matematyki [K_U02],

* analizować pojęcia sformalizowane w wybranych systemach logicznych o znaczeniu informatycznym, tworzyć w

nich formalizacje zadanych pojęć bądź też dowodzić niemożności takiej formalizacji [K_U07].

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Chrząszcz, Jerzy Tyszkiewicz
Prowadzący grup: Jacek Chrząszcz, Lorenzo Clemente, Michał Godziszewski, Tomáš Masařík, Filip Mazowiecki, Jerzy Tyszkiewicz, Daria Walukiewicz-Chrząszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Mazowiecki
Prowadzący grup: Jacek Chrząszcz, Tomasz Gogacz, Tomáš Masařík, Filip Mazowiecki, Daria Walukiewicz-Chrząszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)