Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przetwarzanie języka naturalnego i sztuczna inteligencja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2D10PJN
Kod Erasmus / ISCED: 11.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przetwarzanie języka naturalnego i sztuczna inteligencja
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria magisterskie na informatyce
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

UWAGA! Aktualna nazwa seminarium to:

SZTUCZNA INTELIGENCJA I PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO.

Seminarium poświęcone jest szekoro rozumianej tematyce tworzenia systemów inteligentnych działających w oparciu o metody uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji oraz przetwarzanie języka naturalnego.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest konstruowaniu systemów informatycznych działającym w oparciu o metody sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, inżynierii wiedzy oraz przetwarzania języka naturalnego.

W zakresie przetwarzania języka naturalnego tematyka seminarium obejmuje:

- przetwarzanie składniowe

- ujednoznacznianie morfologiczne i semantyczne

- przetwarzanie języka naturalnego zawierającego fragmenty języków formalnych (np. wzory matematyczne),

- automatyczne streszczanie tekstów

- automatyczną korektę błędów

- tłumaczenie maszynowe

- ekstrakcję informacji

- strukturalizację informacji zawartej w zbiorach tekstów

- tworzenie ontologii i baz wiedzy na ich podstawie

- rozumienie języka naturalnego przez komputer

- systemy uczące się w oparciu o dane tekstowe

- systemy decyzyjne działające w oparciu o dane tekstowe.

Oprócz zagadnień wymienionych powyżej mile widziane będą również propozycje tematów zgłaszane przez uczestników seminarium.

Projekty powstające w ramach seminarium mogą mieć charakter praktyczny, np. być narzędziami wspomagającymi pracę humanistów: lingwistów, filologów, historyków, prawników, psychologów, czy socjologów.

Literatura:

Współczesna literatura z tej dziedziny, w tym czasopisma naukowe i artykuły z konferencji. Szczegóły przedstawią prowadzący na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Studenci przygotowują i wygłaszają referaty seminaryjne (K_U11) w oparciu o najnowszą literaturę dotyczącą przetwarzania języka naturalnego (K_U14, K_K08), w tym z konferencji i czasopism ACM i IEEE (K_K07). Wiele referatów omawia badania interdyscyplinarne, prowadzone w zespołach o mieszanym składzie, z istotną rolą nie-informatyków (K_K02).

Od studenta referującego oczekujemy nie tylko zrelacjonowania artykułu, ale także wyrażenia własnej opinii o nim (K_K06), a od słuchaczy udziału w dyskusji, gdy referują inne osoby (K_K02).

Referaty drugiego rodzaju są związane z tworzeniem pracy magisterskiej (K_U13), w tym te pierwsze, niedługo po ustaleniu tematu, gdy trzeba zaprezentować samodzielnie przygotowany plan pracy i zdobycia wiedzy niezbędnej do zrealizowania tematu (K_K01, K_U15,K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunki formalne: zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej (1. rok)

lub złożenie pracy magisterskiej (2. rok)

2. Wygłoszenie przydzielonych referatów, minimum jednego w każdym semestrze

3. Frekwencja minimum 50%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dunin-Kęplicz, Piotr Wasilewski
Prowadzący grup: Barbara Dunin-Kęplicz, Piotr Wasilewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)