Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dane, strumienie, rozpraszanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2D23DSR
Kod Erasmus / ISCED: 11.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dane, strumienie, rozpraszanie
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria magisterskie dla Machine Learning
Seminaria magisterskie na informatyce
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest teorii i praktyce przetwarzania danych i reprezentacji wiedzy. Interesują nas nie tylko dane relacyjne, ale także semistrukturalne (XML, JSON), grafowe (RDF, LPG), obiektowe, tekstowe, temporalne, strumieniowe, aż po systemy informacji geograficznej (GIS).

Referaty są wygłaszane na podstawie wybranych prac z głównych międzynarodowych konferencji poświęconych przetwarzaniu danych i reprezentacji wiedzy: VLDB, PODS, SIGMOD, KR.

Strona seminarium: https://www.mimuw.edu.pl/seminaria/deser-dane-strumienie-rozpraszanie

Pełny opis:

Tematyka seminarium obejmuje teorię i praktykę przetwarzania danych i reprezentacji wiedzy. Interesują nas wyzwania związane z przetwarzaniem danych, zapytań i metadanych (schematów, więzów, zależności, ontologii) - od projektowania i analizy abstrakcyjnych formalizmów aż po architekturę systemów i rozpraszanie obliczeń na dużych danych. Rozważamy różne rodzaje danych: nie tylko dane relacyjne, ale również semistrukturalne (XML, JSON), grafowe (RDF, LPG), obiektowe, tekstowe, temporalne, strumieniowe, aż po systemy informacji geograficznej (GIS).

Podejmujemy zarówno zagadnienia teoretyczne, wykorzystujące warsztat algorytmiki, kombinatoryki, logiki (np. teorii modeli skończonych) i teorii automatów, jak i praktyczne, opierające się na narzędziach inżynierii oprogramowania i wiedzy o systemach. Prace magisterskie powstające w ramach seminarium mogą badać rozstrzygalność i złożoność abstrakcyjnych problemów decyzyjnych, projektować algorytmy i heurystyki, implementować i testować istniejące rozwiązania teoretyczne, czy też analizować, porównywać i rozszerzać istniejące systemy.

Spotykamy się również i dyskutujemy z badaczami z innych dziedzin, którzy czasami dostarczają nam pomysłów na tematy prac magisterskich. Współpracowaliśmy już lub nadal współpracujemy z astronomami, chemikami, geografami. Jesteśmy nadal otwarci na inne obszary zastosowań.

Referaty seminaryjne są zwykle wygłaszane na podstawie wybranych prac z głównych międzynarodowych konferencji poświęconych bazom danych i reprezentacji wiedzy, takich jak VLDB, PODS, SIGMOD i KR.

Przykładowe zagadnienia:

* Data models, semantics, query languages

* Data provenance

* Databases for emerging hardware

* Distributed and parallel databases

* Graph data management, RDF, social networks, Semantic Web

* Knowledge discovery, clustering, data mining

* Machine learning for data management and vice versa

* Model theory, logics, algebras, computational complexity

* Ontology-based data access, data integration and exchange, metadata management

* Ontology formalisms and models, description logics

* Privacy, security, ethics

* Query processing and optimization

* Scientific databases

* Semi-structured data

* Small data, end-user programming

* Storage, indexing, and physical database design

* Streams, sensor networks, complex event processing

* Transaction processing

* Uncertainty, incompleteness, and inconsistency in data management

Literatura:

Sprawozdania z konferencji VLDB, PODS, SIGMOD, KR.

Efekty uczenia się:

Studenci przygotowują i wygłaszają referaty seminaryjne (K_U11) w oparciu o najnowszą anglojęzyczną literaturę dotyczącą szeroko pojętych baz danych (K_U14, K_K08), z konferencji i czasopism ACM i IEEE (K_K07).

Od studenta referującego oczekujemy nie tylko zrelacjonowania artykułu, ale także wyrażenia własnej opinii o nim (K_K06), a od słuchaczy udziału w dyskusji, gdy referują inne osoby (K_K02).

Referaty drugiego rodzaju są związane z tworzeniem pracy magisterskiej (K_U13), w tym te pierwsze, niedługo po ustaleniu tematu, gdy trzeba zaprezentować samodzielnie przygotowany plan pracy i zdobycia wiedzy niezbędnej do zrealizowania tematu (K_K01, K_U15,K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Studenci pierwszego roku zaliczają seminarium na podstawie dwóch referatów i zarejestrowania tematu pracy magisterskiej.

Studenci drugiego roku zaliczają na podstawie dwóch referatów i złożenia pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Murlak, Krzysztof Stencel, Jerzy Tyszkiewicz
Prowadzący grup: Filip Murlak, Krzysztof Stencel, Jerzy Tyszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Murlak, Krzysztof Stencel, Jerzy Tyszkiewicz
Prowadzący grup: Filip Murlak, Krzysztof Stencel, Jerzy Tyszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)