Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do kognitywistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M11WK
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do kognitywistyki
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Nauka poznawcza (kognitywistyka) jest obecnie żywiołowo rozwijającym się działem współczesnej nauki. Wykorzystując metody sztucznej inteligencji w modelowaniu zachowań i korzystając z eksperymentalnych metod psychologii i neurobiologii oraz innych dyscyplin, kognitywistyka jest zorientowana na rozwikłanie jednego z kluczowych zagadnień współczesnej nauki, odwiecznie pasjonującego problemu natury i funkcjonowania umysłu oraz jego relacji do ciała. Nauka poznawcza rozwija się w aktywnej interakcji z informatyką a jej wyniki mają zastosowania w rozwijających się obecnie działach informatyki takich jak, systemy wieloagentowe, robotyka poznawcza, planowanie automatyczne, reprezentacja i inżynieria wiedzy.

Pełny opis:

Celem kursu jest przedstawienie studentom zagadnienia symbolicznych reprezentacji umysłowych w nauce poznawczej (kognitywistyce). Omówiony zostanie paradygmat nauki poznawczej z uwzględnieniem tego jak w terminach przetwarzania informacji wyjaśniane jest zachowanie człowieka. Poszczególne reprezentacje umysłowe będą omawiane z perspektywy głównych debat dotyczących natury umysłu, wyjaśniania zachowania, sposobów modelowania działania

umysłu.

O umyśle, maszynach, algorytmach, myśleniu. Co nauka poznawcza (kognitywistyka) zawdzięcza starożytnym Grekom?

Czym jest to, co nazywamy nauką poznawczą? Reprezntacyjno – Obliczeniowe Zrozumienie Umysłu (ROZUm).

Reprezentacje umysłowe

Sądy – reprezentacje poznawcze oparte o logikę

Reguły jako reprezentacje poznawcze

Pojęcia jako reprezentacje poznawcze

Analogie jako reprezentacje poznawcze

Percepcja: obrazy umysłowe jako reprezentacje poznawcze

Zadanie selekcyjne Wasona - przykład debaty dotyczącej wyjaśnianie efektów empirycznych przy wykorzystaniu różnych typów reprezentacji

Koneksjonizm – reprezentacje podsymboliczne (sieciowe) jako reprezentacje poznawcze

Przegląd i ocena sześciu podejść do zagadnienia reprezentacji umysłowych

Wyzwania stojące przed nauką poznawczą

Ewolucyjno – obliczeniowa teoria umysłu i przyszłość nauki poznawczej

Literatura:

Paul Thagard (2005) "Mind. Introduction to Cognitive Science", 2nd Edition, MIT Press.

Dodatkowo:

Steven Pinker (2009) ,,Jak działa umysł'', Książka i Wiedza.

Edward Nęcka, Jarosław Orzechowski, Błażej Szymura (2013) ,,Psychologia poznawcza'', PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. dobrze rozumie znaczenie i rolę metafory komputerowej zarówno jako hipotezy empirycznej w nauce poznawczej (kognitywistyce) jak i analogii w tworzeniu programów sztucznej inteligencji.

2. ma podstawową wiedzę dotyczącą głównych typów reprezentacji umysłowych i procedur umysłowych postulowanych w nauce poznawczej.

3. zna podstawy metodologii empirycznej kognitywistyki.

4. zna założenia i cele modelowania zachowań poznawczych ludzi z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.

5. zna psychologiczne korzenie narzędzi i pojęć stosowanych w sztucznej inteligencji i w reprezentacji wiedzy.

6. zna kognitywistyczne podstawy dziedziny human – computer interaction.

Umiejętności:

1. potrafi wyjaśniać wybrane zachowania człowieka w terminach przetwarzania informacji ( K_U11).

2. analizuje poszczególne metody sztucznej inteligencji ze względu na przydatność do modelowania poszczególnych zachowań poznawczych człowieka (K_U12).

3. posiada pogłębioną umiejętność komunikacji z ekspertami z zakresu psychologii poznawczej i neurobiologii poznawczej nie posiadającymi wiedzy informatycznej (K_U11).

4. potrafi opisywać narzędzia sztucznej inteligencji i obliczeniowe modele zachowań człowieka (K_U12).

Kompetencje:

1. posiada elementarne przygotowanie do współpracy w zespołach prowadzących badania kognitywistyczne (K_K02 ).

2. zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej (K_K01).

3. potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu, w szczególności w kontaktach z z ekspertami z zakresu psychologii poznawczej i neurobiologii poznawczej (K_K02).

4. potrafi prezentować zagadnienia informatyczne związane z kognitywistyką (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (ćwiczeniach)

- opracowanie wybranych artykułów, przygotowanie i wygłoszenie dotyczących ich prezentacji

- egzamin pisemny ze znajomości zagadnień prezentowanych na wykładzie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)