Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorczość w małej firmie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M17PMF Kod Erasmus / ISCED: 11.303 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość w małej firmie
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Prawo dla informatyków - zajęcia mające na celu zaznajomienie słuchaczy z podstawami prawa, w szczególności prawa umów oraz opisanie zasad funkcjonowania prawa autorskiego i ochrony programów komputerowych, w tym zasad licencjonowania open source i patentowania oprogramowania. 


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom najważniejszych informacji dotyczących przedsiębiorczości, w szczególności procesu poszukiwania i operacjonalizacji szans rynkowych, tworzenia koncepcji biznesu, zakładania nowych przedsiębiorstw i zarządzania nimi na pierwszych etapach rozwoju. Przedstawiane podczas wykładów zagadnienia zostaną przeanalizowane na przykładach, a następnie praktycznie wykorzystane na ćwiczeniach.

Pełny opis:

Przedmiot – podczas wykładu - prezentuje podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości, a podczas ćwiczeń - ich praktyczną aplikację. W trakcie zajęć zostaną omówione, a także przećwiczone w praktyce (ćwiczenia, studia przypadków, przygotowywanie projektu końcowego) następujące zagadnienia:

- pojęcie przedsiębiorczości; uwarunkowania i stan przedsiębiorczości w Polsce,

- uwarunkowania działalności start-up’ów,

- Kompetencje przedsiębiorcze: pojęcie, diagnozowanie, doskonalenie:

Predyspozycje i cechy przedsiębiorcze,

Wiedza i umiejętności przedsiębiorców; źródła wiedzy formalne i nieformalne;

Sposoby uczenia się przedsiębiorców,

Budowanie relacji: networking.

- szansa, zespół, zasoby jako elementy procesu przedsiębiorczego.

- proces przedsiębiorczy: od szansy do przedsiębiorstwa:

- Szansa – istota, sposoby identyfikacji; skąd się biorą pomysły na biznes i jak można je oceniać,

- Innowacje – rodzaje, źródła; elementy zarządzania innowacjami,

- Definiowanie koncepcji biznesu: model biznesowy i jego główne składniki,

- Testowanie i doskonalenie modeli biznesowych,

- Prawne uwarunkowania projektowania, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

- Organizacyjne aspekty rozpoczynania działalności gospodarczej,

- Zarządzanie nowym przedsięwzięciem: wyzwania, problemy, szanse.

- Budowanie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa – wykorzystanie działań marketingowych,

- Rozwój przedsiębiorstwa i jego uwarunkowania.

Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi przykładami dostosowanymi do potrzeb i specyfiki słuchaczy.

Prosilibyśmy wziąć pod uwagę potrzebę Państwa obecności na części wykładowej zajęć, co pozwoli w pełni czerpać z części ćwiczeniowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Glinka, B. i Pasiecznym J. (2015) Tworzenie przedsiębiorstwa. Szanse, realizacja, rozwój, Warszawa: Wydawnictwa UW.

Pozycje uzupełniające (wybrane):

Osterwalder, A. i Pigneur, Y. 2012 Tworzenie modeli biznesowych. Warszawa: One Press.

Glinka, B. i Gudkova, S. (2011) Przedsiębiorczość, Warszawa: Wolters Kluwer.

Blank, S. i B. Dorf, 2013, Podręcznik Startupu, Warszawa: One Press

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu Przedmiotu osiągnięte zostaną efekty w następujących obszarach:

Wiedza; student:

Zna podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości,

Wie, jakie są uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce,

Wie, jaka jest istota procesu przedsiębiorczego,

Wie, co to są szansy rynkowe i jakie są sposoby ich identyfikacji,

Zna pojęcie innowacji i identyfikuje różne rodzaje i źródła innowacji,

Wie, co to jest model biznesowy i jakie są jego składowe,

Wie jak testować modele biznesowe,

Wie, co to jest biznesplan i jakie są jego podstawowe składowe,

Zna organizacyjne aspekty rozpoczynania działalności gospodarczej,

Zna pojęcie kompetencji przedsiębiorczych i określa jakie są składowe kompetencji.

Umiejętności

Potrafi analizować zależności pomiędzy elementami procesu przedsiębiorczego,

Potrafi identyfikować i oceniać szanse rynkowe,

Potrafi zaprojektować ogólny proces zarządzania innowacjami,

Potrafi stworzyć model biznesowy dla nowego przedsięwzięcia oraz przygotować biznesplan,

Potrafi zaprojektować i przeprowadzić testy założeń, na których oparty jest model biznesowy,

Potrafi wykorzystać dostępne źródła informacji dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej,

Umie zdiagnozować własne kompetencje przedsiębiorcze i potrafi zaprojektować i zrealizować działania służące ich podnoszeniu.

Kompetencje społeczne

Potrafi w bardziej świadomy sposób budować społeczne relacje (networking).

Wie, jakie jest znaczenie zespołu w procesie przedsiębiorczym.

Doskonali swoje umiejętności pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu wymaga aktywnego udziału w zajęciach, pracy w zespołach oraz przygotowania pracy końcowej.

Na ocenę końcową składają się:

Egzamin pisemny,

Praca semestralna prezentowana na zajęciach,

Ocena ciągła – aktywność i prace warsztatowe na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Brzozowska
Prowadzący grup: Agnieszka Brzozowska, Paweł Kłobukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Brzozowska
Prowadzący grup: Agnieszka Brzozowska, Paweł Kłobukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.